Наука

Науково-технічні проблеми, що вирішуються кафедрою.

Приоритетним напрямком діяльності кафедри є розробка автоматизованих енергозберігаючих екологічно-орієнтованих систем різних галузей промисловості. Роботи виконуються на високому професійному рівні, що забезпечує високу ефективність упроваджуваних систем.

1. Розробка автоматизованих, екологічно орієнтованих і ресурсозберігаючих технологічних компонентів і виробництв.
2. Розробка автоматизованих систем каталітичного очищення газових викидів і автоматизованих електрохімічних установок очищення рідинних промислових стоків.
3. Розробка розподілених мікропроцесорних систем управління процесами отримання зв’язаного азоту, соди, азотної і сірчаної кислоти, поверхнево-активних речовин, синтетичних миючих засобів.
4. Розробка локальних систем екологічного моніторингу промислових підприємств.
5. Розробка нових засобів автоматичного контролю.

Наукові дослідження виконуються в рамках програм:
·    Державного комітету з науки і технологій
·    Академії Наук України
·    Міністерства освіти і других галузевих міністерств.

Держбюджетна тема (М6310) «Створення науково-обгрунтованних моделей фізико-хімічних процесів у перспективних технологіях з енергозбереженням» (керівник проф. Тошинський В.І.). Розробка моделей проводилась за тьома напрямками: – каталітичні та абсорбційні процеси в енергозберігаючій технології поверхнево-активних речовин; – процеси дистиляції в технології утилизації цинку з відходів металургійної промисловості; – процеси конденсації в технології синтетичного аміаку.

Госпдоговір №63499 «Способи підвищення живільної цінності мінеральних добрив» (керівник Тошинський В.І.) виконувався для МІІНДІП (м. Суми). За результатами закінченої роботи теоритично і практично обгрунтовано енергозберігаючу технологію органо-мінеральних добрив з використанням осаду стічних від та збіднілих українських фосфоритів.

Госпдоговір №63661 «Розробити робочу документацію програмного забезпечення АСКТП відділення хімічного очищення води, що реконструюється» (керівник ст.н.с. Золотухін О.Б.) виконувалась для Кримського содового заводу з обсягом фінансування 58,056 тис.грн. Результати роботи дозволили удосконалити систему управління за рахунок використання сучасних багатофункціональних мікроконтролерів, що забазпечило створення адаптованих до умов технологічних процесів алгоритмів функціонування АСУТП у цілому.

Держбюджетна тема (М6311) «Розробка фізико-хімічних основ гетерогенних процессів в енергозберігаючих системах» (кер. проф. Тошинський В.І.) . Робота проводилася по тьом напрямкам: створеня математичної моделі для процесу протікання рідини на поверхні гофрованої насадки у присутності газового протитоку в процесах абсорбції десорбції; удосконалення технологічного оформлення блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку; розроблення математичної моделі закладки шламів содового виробництва у підземні порожнини.

Госпдоговір № 63780 «Розробка робочої документації програмного забезпечення АСУТП відділення росолоочистки » (кер. ст.н.сп. Золотухін О.Б.) виконувалась для Кримського содового заводу. Результати роботи дозволили удосконалити систему управління за рахунок створення більш ефективного програмного забезпечення для мікроконтролерів, яке адаптоване до реальних збурень, виникаючих в промислових умовах.

Були отримані три патенти: № 34437 від 11.08.2008 «Установка для виробництва аміаку», № 32282 від 12.03. 2008 «Радіоізотопний  густиномір », № 30098 від 11.02.2008 «Спосіб одержання газоподібного триоксиду сірки з елементарної сірки». Також було отримано два позитивних рішення на видачу патентів: по заявкам № U 200810635 від 26.08.2008 р. «Сигналізатор рівня» та № U 200808148 від 17.06.2008 «Спосіб виготовлення каталізатора для середньо температурної конверсії карбон (ІІ) оксиду з водяною парою». Розробки за патентами спрямовані на енергозбереження у виробництвах аміаку та поверхнево-активних речовин, що дозволяє за умов впровадження забезпечити економічний ефект понад 5 млн.грн.

За результатами виконання наукових робіт опубліковано статті, тези доповідей та отримано патенти. (Прим.   * – Роботи , що виконані за участю студентів).

 

2009 рік

1.Бабіченко А.К. З питання підвищення ефективності експлуатації абсорбційно-холодильних установок агрегатів синтезу аміаку/А.К.Бабіченко, В.І.Тошинський//Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2009р.-№2/4(38).-С. 29-32.
2.Бабіченко А.К. Підвищення енергоефективності експлуатації абсорбційно-холодильних установок блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку/А.К.Бабіченко,В.І.Тошинський//Вісник НТУ «ХПІ».Збірник наукових праць.Тематичний випуск «Хімія,хімічна технологія та екологія»:-Харків:НТУ «ХПІ»-2009р.-№24.-С.122-128.
3.Бабіченко А.К. Дослідження гідродинаміки роботи генератора-ректифікатора абсорбційно-холодильних установок агрегату синтезу аміаку// Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2009р.-№ 6/5(42) C.27-30
*4.А.Н. Дубовец, Б.Г.Лях, В.И. Тошинский, М.А.Подустов, И.И. Литвиненко, И.Г. Лысаченко, Е.Н. Гурылёв. Сигнализатор уровня сыпучих материалов. Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тем. випуск «Хімічна технологія та екологія».-Харків:НТУ «ХПІ» 2009,№22 С-183
*5. Подустов М.О., Литвиненко І.І., Дзевочко О.М.,Чорноног Р.С. Система автоматизації процесу нейтралізації продуктів сульфатування. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – № 24, -5 с.
6. Товажнянський Л.Л., Тошинський В.І., Подустов М.О. Перша вітчизняна екологічно безпечна технологія вітчизняних речовин. Матеріали ІІІ Украинського екологічного конгресу.10-11 грудня 2009 р.-К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. С. 47-50
7.Деменкова С.Д., Бабенко В.Н. Исследование гидродинамических режимов работы пенного аппарата на трубчатых решетках со стабилизатором пены. Восточно- Европейский журнал передовых технологий №4/9(40), 2009, 4-6 с.

Патенти
1.Патент № 42161 Ураїна, МПК (2006) F25B 15/2 , F25B 49/00 , CO1.01/00. Установка для виробництва аміаку / Бабіченко А.К. , Тошинський В.І. , Красніков І.Л. , Деменкова С.Д. , замовник и патентовласник НТУ «ХПІ».-№200900599 ,заявл. 27.01.09 ; опубл.25.06.09 , Бюл. № 12.
2. Патент № 44486 Украина, МПК (2009) G01N 11/00, G01N 11/16 (2009.01). Ротаційний віскозиметр./ Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Лисаченко І.Г. Замовник и патентовласник НТУ «ХПІ».-№U 200902872 заявл. 27.03.2009., опубл. 12.10.09., бюл. №19
*3. Патент № 38427. МПК (2006)G01F23/00. Сигналізатор рівня. /Дубовець О.М.,Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Лисаченко І.Г., Гурильов Є.М. Замовник и патентовласник НТУ «ХПІ».-№U 200810635 заявл. 26.08.2008., опубл. 12.01.09., бюл. №1
*4. Патент № 44423. МПК (2009) G01F 23/00. Пристрій для сигналізації рівня дисперсних середовищ і швидкості розшарування їх рідкої і твердої фаз./Дубовець О.М.,Тошинський В.І., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Бреславець Н.О. Замовник и патентовласник НТУ «ХПІ».-№U 200900950 заявл. 09.02.2009., опубл. 12.10.09., бюл. №19
5. Патент №42088 України, МПК (2009), С05В1/100. Спосіб одержання складного минерального добрива/Лапін С.В., Клименко Р.М., Тошинський В.І. та ін.)заявл.29.12.2008, опубл. 25.06.09., бюл. №12

Тези доповідей
1.Тошинський В.И. Автоматизированная система экологического мониторинга автозаправочных станций/[ В.И. Тошинский, А.К.Бабиченко, О.В. Пугановский, И.Г. Лысаченко ] //Матеріали Міжнародної наково-технічної конференції ,26-27листопада. 2009р. [ «Сучасні методи,інформаційне,програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами» ] . – К .:НУХТ,2009р.-116с.
2. Тошинський В.І., Золотухін О.Б.Розробка інформаційного забезпечення АСУ ТП виробництва соди. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами».26-27 листопада ,м. Київ 2009 р., С 64-65
3.Печенко Т.И., Тошинский В.И., Литвиненко А.А. Компьютерное моделирование соотношения абсорбционных и окислительных объемов в абсорбионной колонне производства азотной кислоты. Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами».26-27 листопада ,м. Київ 2009 р., С 83-84
4.Подустов М.О.,Тошинський В.І, Дзевочко О.М. Моніторинг довкілля та природоохоронні технології у виробництві поверхнево-активних речових. Тези доповідей І міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергозаощадність. Збалансоване природокористування». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009,1 с.
5.Лобойко В.О., Бутенко А.Н.,Сингескул А.Л.,Маркова Н.Б. Влияние природы солей железа на формирование активной структуры катализатора СТК. Материалы международной конференции по химии. Основне технологи развития химии в начале ХХІ века. – Санкт-Петербург: Гос. университет, 21-24 апреля, 2009 г.
6.Лобойко В.О., Жінка А.А.,Слабун І.О.,Ноздрачов М.М. Кінетика відновлення низькотемпературних каталізаторів конверсії оксиду вуглецю марок K-Co та СНК – 2. ІІ Міжнародна (IV Всеукраїнська) конференція студентів молодих вчених з хімії та хімічної технології, 22-24 квітня 2009 р., м. Київ: Збірка тез доповідей. – Київ: НТУУ, 2009. – с. 42
7*Баровенский Н.В., Тошинский В.И. Математическое моделирование процесса утилизации тепла конверторных газов.Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009,с.105-106
*8.Бочка К.І., Подустов М.О. Комп’ютерне моделювання процесу дистиляції у виробництві кальцинованої соди. Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009, с.107
*9. Бреславец Н.О., Литвиненко И.И. Математичний опис процесу водоочищення. Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009,с.-108
*10.Терещенко Є.В. ,Бабіченко А.К. Математическое моделирование процесса неизотермической абсорбции теплоиспользующей холодильной системы// ІІІ Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів НТУ «ХПІ»(14-16 квітня 2009р.: тези доповідей:-4.3.-Харків:НТУ «ХПІ»,2009р.-С.141-142.
*11. Громов Д.О., Литвиненко І.І., Пугановський О.В. Розробка математичної моделі перехідних режимів процесу випарювання хлориду кальцію. Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009, с.-111
*12. Петрівна В.С., Тошинський В.І., Печенко Т.І. Переробка некондиційного окислювача на рідкі азотні добрива. Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009, с.-128
*13. Харлов Д.А., Тошинский В.И., Букатенко А.И.Система автоматического управления содержания горючих компонентов в циркуляционном газе установки сухого тушения кокса(УСТК). Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009, с.-143
14.Литвиненко А.А. Результаты промышленных испытаний предлагаемого метода очистки выхлопных газов от оксидов азота на Cеверодонецком ПО «Азот»./Т.И. Печенко, В.И. Тошинский, А.И. Букатенко, А.А. Литвиненко// 6 Международная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов»,8-9 апреля, 2009, Харьков, Украина, С-1
*15. Ярмола О.В., Красников І.Л. Математичне моделювання блока вторинної конденсації в турбокомпресорній холодильній установці. Тези доповідей Магістерської конференції НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009, с.-150

2010 рік

Статті

1.Тошинский В.И. Пенообразование при кислородной переработке карбонатосодержащих фосфоритов / Клименко Р.Н., Тошинский В.И., Дудка С.В.// Вопросы химии и химической технологии.-Днепропетровск: УДХТУ, 2010.-№4.-С.125-127.

2. Тошинский В.И. Процесс кислотного разложения сирийского фосфорита/ Клименко Р.Н., Тошинский В.И., Дудка С.В.// Воточно-европейский журнал передовых технологий .- Харьков: УДХТУ, 2010.-№5.-С.4-7.

3. Тошинский В.И. Кинетика кислотного разложения сирийских фосфоритов / Клименко Р.Н., Тошинский В.И., Дудка С.В.// Вісник Черкаського державного технологічного університету.- Черкаси: ЧДТУ, 2010.-№2.-С.159-162. 

 4.Бабіченко А.К. Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку/А.К.Бабіченко,В.І.Тошинський//Экология и промышленность.-2010.-№6.-с.57-62.

5.Бабіченко А.К. Закономірності теплообміну в процесі конденсації продукційного аміаку з циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу/А.К.Бабіченко //Інтегровані технології та енергозбереження .-2010.-№1-с.47-52

*6.Бабіченко А.К. Исследование процесса теплообмена при конденсации продукционного аммиака в испарителях крупнотоннажных агрегатов синтеза// А.К.Бабиченко , А.Г.Никитин//Вісник НТУ «ХПІ».- Харків;НТУ «ХПІ» .- 2010. – № 32 . – с. 94-97.

7.Бабіченко А.К. Закономірності тепло-і масоперенесення в процесі неізотермічної абсорбції в плівкових агрегатах/А.К.Бабіченко , В.І. Тошинський, І.Л. Красніков //Восточно-европейский  журнал передовых технологий. -2010.- №  -с.

8.Литвиненко І.І , Тошинський В.І , Подустов М.О. та інш.Про причини виникнення дискомфорту під час навчального процесу.Поквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними процесами» . – Харків: НТУ «ХПІ» ; 2010. -№3. С.59-65.

9.Литивненко І.І , Лях Б.Г. Кураченко С.М. Один з напрямків психологічної корекції особистості в ході навчального процесу. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарної еліти.- Вип 26(30) .- Харків: НТУ «ХПІ» , 2010.с. 284-289.

10.Литвиненко І.І. ,Тошинський В.І. ,Подустов М.О. ,Лисаченко І.Г., Дзевочко О.М. Ротаціонный віскозиметр. Вісник НТУ «ХПІ»  Збірник наукових праць. – Харків: НТУ « ХПІ». -2010.- №22. С.14-19.

*11.Подустов М.О. , Литвиненко І.І. ,  Дзевочко О.М., Чорноног Р.С. . Система автоматизованного управління контактним вузлом у виробництві поверхнево-активних речовин // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія”. – Харків: НТУ “ХПІ”. –2010. – № 22. С.26-30      

12.Бутенко А.М ,Сінческул О.Л.,Лобойко В.О. , Маркова Н.Б. Особливості співосадження компонентів  в процесі одержання каталізатора СТК на прикладі системи Fe-Cr. Науково-виробничий журнал «Хімічна промисловість України» №2(97), 2010, с.23-26.

13. Бутенко А.М ,Сінческул О.Л.,Лобойко В.О. , Маркова Н.Б. Аналіз можливості використання імовірних промоторів каталізатора СТК.Вісник НТУ «ХПІ».Тематичний випуск «Хімія хімічна технологія та екологія» Харків; 2010. – № 13 . – с.8-12

        *14.Тошинский В.И., Литвиненко И.И., Лысаченко И.Г., Шутинский В.А.и др. Усовершенствование методики оценки характеристик надежности компьютерно-интегрированных систем управления технологическими процессами. Вісник НТУ«ХПІ». Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія  та екологія», №22,-Харків,2010, с.75-80

15.Тошинський В.І., Бабіченко Ю.А., Власова Т.В.Застосування математичного моделювання для діагностики ефективності теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку. Вісник НТУ «ХПІ», Харків, 2010, №52, стор.   95- 101   .

*16.Тошинский В.И., Букатенко А.И., Глянцев В.М. Математическая модель температурного режима отбелочной калонны при использовании теплоты нитрозного газа. Вісник НТУ «ХПІ»­ №32,-Харків 2010,с.59-62

17. Тошинський В.І., Печенко Т.І., Литвиненко О.О., Букатенко О.І. Математична модель абсорбції оксидів азоту під тиском. Вестник НТУ «ХПИ».-Харьков: НТУ “ХПИ”, 2010, №13. с.142-145.

18. Очистка отходящих газов (NOx) в производстве азотной кислоты. Печенко Т.І., Тошинський В.І., Букатенко О.І., Литвиненко О.О., Шутинський О.Г./ Экология и промышленность.-2010.-№6.-с.45-48

*19.Подустов М.А. , Литвиненко И.И. , Дзевочко А.М. , Савустяненко Л.А. , Енокян С.Р. . Система управления процессом очистки промышленных сточных вод // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Спецвипуск №11 (29). – Харків : ХІУ, 2010. – С. 213 – 217.

20. Пугановський О.В. Комп’ютерно-інтегрована система керування якістю спалювання природного газу / В.І. Тошинський, О.В. Пугановський, Ю.А. Бабіченко// Вісник НТУ «ХПІ». Харків, НТУ «ХПІ» – 2010. – № 22. – с. 43-48

21.Герман Е.Є. Синтез гибридных контроллеров для управления процессами выращивания крупногабаритных монокристаллов. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків, – 2010. – № 3, с.4

22. Герман Е.Є. Синтез нечетких логических схем с минимальными аппаратными затратами. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків,– 2010. – № 6,с.-6

 Тези

1.Бабіченко А.К. Апаратурно-технологічне оформлення конденсаційних систем вилучення продукційного аміаку промислових продуктів синтезу/А.К.Бабіченко,В.І. Тошинський//Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, сервісні проблеми нано-,енерго-та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій . –Харків : НТУ «ХПІ» , 2010. –с.160-162.

2.Тошинський В.І. математичне моделювання випарників агрегату синтезу аміаку з урахуванням конденсаційного термічного опору/В.І. Тошинський , А.К.Бабіченко, Т.В. Бабак// Тези доповіді XVIII Міжнародної науково-прикладної конференції ,4.III (12-14 травня 2010р.Харків)/.- Харків , НТУ «ХПІ». –с.22.

*3.Литвиненко І.І , Подустов М.О , Енокян С.Г. Система управління процесом очистки промислових стічних вод. XVIII міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології : наука,техніка,технологія, освіта,здоров’я.» , Харків 2010. 12-14 травня 2010р. ч. ІІІ, стр. 13

*4.Литвиненко І.І , Тошинський В.І. , Дзевочко О.М. Лук’янчук О.О. Система автоматизації процесу концентрування азотної кислоти. XVIII міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології : наука,техніка,технологія, освіта,здоров’я.» , Харків 2010. 12-14 травня 2010р. ч. ІІІ, стр. 23

*5.Тошинський В.І. , Петрівна В.С. ,Печенко Т.І. ,Фаріга О.М. Капсулювання оцтовмісних добрив модифікованими фосфоритами українських родовищ.XVIII міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології : наука,техніка,технологія, освіта,здоров’я.» , Харків 2010. 12-14 травня 2010р. ч. ІІІ, стр.25

*6.Тошинський В.І., Литвиненко І.І. ,, Подустов М.О. ,Дзевочко О.М. , Лисаченко І.Т. ,Дубовець О.М., Жадан Ю.В. Вимір в’язкості середовищ , що розшаровуються . Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» . , НТУ “ХПІ”, – 2010, Харків : НТУ «ХПІ», Част. ІІІ, с.24.

*7. Мєдяник А.В. Енергозберігаючі контактні масообмінні елементи для процесів очистки газових викидів / Мєдяник А.В., Тошинський В.І., Печенко Т.І., Гонтарь Д.В. // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – с.48.

8. Тошинський В.І., Печенко Т.І., Литвиненко О.О., Букатенко О.І. Математичне моделювання процесу поглинання оксидів азоту. Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» . , НТУ “ХПІ”, – 2010, Харків : НТУ «ХПІ», Част. ІІІ, с.26

9. Герман Е.Є.Синтез нечітких ПІД контролерів для управління процесом вирощування функціональних монокристалів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: анотації доповідей міжнародної науково практичної конференції 12-14 травня 2010р., Харків, с.1

10. Герман Е.Є. Нечеткие ПИД контроллеры для систем управления нестационарными объектами. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. М. Вінниця, 19-21 травня 2010 року. – Вінниця: ВНТУ, 2010,с.2

11. . Герман Е.Є. Дербунович Л.В. Синтез схем на основе нечетких логических формул. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 4 (Додаток). Присвячений 23-й Міжнаридній науково-практичній конференції “Перспективные компьютерные, управляющие и телекоммуникационные системы для железнодорожного транспорта Украины” (м. Алушта, Крим, вересень 2010 р.), с. 1

Патенти

1. Литвиненко І.І. ,Тошинський В.І Подустов М.О. ,Лисаченко І.Г. та інш. Пристрій для очищення рідких середовищ. Патент на корисну модель № 53462 Бюл. № 19. 11.10.2010.

2. ЛитвиненкоІ.І.,ТошинськийВ.І.,ПодустовМ.О.,ДзевочкоО.М. Регулятор рівня та глибиномір .Патент на корисну модель №52280.Бюл.  № 16. 23.08.2010.

*3. Литвиненко І.І, Тошинський В.І ,Подустов М.О. , Лук’янчук О.О. Реглуятор рівня рідких середовищ. Патент на корисну модель №50697. Бюл.№12 . 25.06.2010р.

4. Тошинський В.І., Лапін Є.В., Волков В.М., Клименко Р.М. Спосіб одержання складного мінерального добрива. Патент на корисну модель №42088. Бюл.№12 25.06.2010

2011 рік

1. В.Л. Голуб,  В.И. Тошинский,  А.В. Медяник.  Течение жидкости по наклонной гофрированной поверхности в резонансном режиме. // Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків. – 2010. – №12. – С. 5 –9.

2. В.И. Тошинский, В.Л. Голуб, А.В. Медяник  Разработка новой конструкции эффективной энергосберегающей массообменной насадки  // Экология промышленность. – 2011.- № 5. – С. 45-49..

3. Р.Н.Клименко, В.И. Тошинский, С.В. Дудка/ Процесс кислотного разложения сирийского фосфорита //.Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків. – 2010. – №5. – С. 4 – 7.

4. Р.Н. Клименко, В.И. Тошинский, С.В. Дудка/ Пенообразование при кислотной переработке карбонатсодержащих фосфоритов //Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск: УДХТУ, 2010. – №4. – С. 125 – 127.

5. Р.Н.Клименко, В.И. Тошинский, С.В. Дудка / Кинетика кислотного разложения сирийских фосфоритов// Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – №2. – С. 159 – 162.

6. В.О. Лобойко, Слабун, В.О. Гужва, О.В. Терехов, М.М. Ноздрачов/ Кінетичне рівняння конверсії оксиду вуглецю водяною парою на низькотемпературному каталізаторі К-СО//Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій: Міжнар. наук.-техн. конф., 27 – 28 травня 2010 р.: тези доповідей. Харків: НТУ „ХПІ”, 2010. С. 132 – 135.

7. А.К. Бабіченко, В.І.Тошинський/ Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку//Экология и промышленность.-2010.-№6.-с.57-62.

8. А.К. Бабіченко/Закономірності теплообміну в процесі конденсації продукційного аміаку з циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу аміаку//Інтегровані технології та енергозбереження .-2010.-№1-с.47-52

9. А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський/ Оптимизация и аппаратурно-технологическое оформление процесса первичной конденсации агрегатов синтеза аммиака// Інтегровані технології та енергозбереження.- 2011.-№3.С.82-87

10. А.К. Бабіченко, А.Г. Никитин / Исследование процесса теплообмена при конденсации продукционного аммиака в испарителях крупнотоннажных агрегатов синтеза// //Вісник НТУ «ХПІ».- Харків;НТУ «ХПІ» .- 2010. – № 32 . – с. 94-97.

11. B.I. Тошинський,  Ю.А. Бабіченко, Т.В. Власова /Застосування математичного моделювання для діагностики ефективності теплообміну у випарниках блоку вторинної конденсації агрегатів синтезу аміаку.// Вісник НТУ «ХПІ», Харків, 2010, №52, ст.   95- 101

12. А.К.Бабіченко, В.І. Тошинський, І.Л. Красніков/ Закономірності тепло- і масоперенесення в процесі неізотермічної абсорбції в плівкових агрегатах/ //Восточно-европейский  журнал передовых технологий. -2010.- № 12 -с.21-27

Тези доповідей:

1. В.І. Тошинський, А.К.Бабіченко, Т.В. Бабак/ Математичне моделювання випарників агрегату синтезу аміаку з урахуванням конденсаційного термічного опору// Тези доповіді XVIII Міжнародної науково-прикладної конференції ,4.III (12-14 травня 2010р.Харків)/.- Харків , НТУ «ХПІ». –С. 22.

2. В.О. Лобойко, В.О. Слабун, О.В. Гужва, Н.М. Терехов/ Кінетичне рівняння конверсії оксиду вуглецю водяною парою на низькотемпературному каталізаторі К-СО // Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій: Міжнар. наук.-техн. конф., 27 – 28 травня 2010 р.: тези доповідей. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2010 – С. 132 – 135.

3. Р.Н. Клименко, С.В. Дудка/  Пенообразование при кислотной экстракции фосфоритов // ІІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології: Тези доповідей, Київ, 21 – 23 квітня 2010 р. – Київ: НТУ «КПІ», 2010. – С. 38.

Патенти:

1. Патент № 42161 Ураїна, МПК (2006) F25B 15/2 , F25B 49/00 , CO1.01/00. Установка для виробництва аміаку / Бабіченко А.К. , Тошинський В.І. , Красніков І.Л. , Деменкова С.Д. , замовник и патентовласник НТУ «ХПІ».-№200900599 ,заявл. 27.01.09 ; опубл.25.06.09 , Бюл. № 12.

2. Патент 62472 Україна, МПК BO1J 23/885 (2006/01).Спосіб одержання каталізатора середньотемпературної конверсії карбонт(ІІ) оксиду водяною парою / О.Л. Синческул, А.М.Бутенко, Г.Д. Семенченко, В.О. Лобойко, Н.Б.Маркова, І.О. Слабун. – №02440/11; заявл.01.03.2011; опубл.25.08.2011, – Бюл. № 16. – С.5

Кандидатськi дисертації:

1. Лобойко В.О.  “Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу”

2. Клименко Р.М.  “Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сирійського фосфориту”.

2012 рік

1. Подустов М.О. Екологічні аспекти одержання комбінованих поверхнево-активних речовин / Подустов М.О., Дзевочко А.М., Куриленко К.Ю.// Вчені записки Харківського інституту управління. – Харків.: ХІУ. – 2012. – № 32.–С. 254-259.

2. Подустов М.А. Концепция устойчивого развития: принципы, тенденции и опыт внедрения в учебный процесс / Подустов. М.А., Ренев В.А., Журавлев Ю.В. и др. // Новий колегіум. – 2012. – № 1. – С. 48-55.

3. Бабиченко А.К. Повышение енергоэффективности блока вторичной конденсации агрегатов синтеза аммиака в условиях колебаний температуры атмосферного воздуха / А.К. Бабиченко // Экология и промышленность.- Харків: УкрГНТЦ «Єнергосталь», 2012.-№1.-С. 89-92

4. Лобойко В.А., Суворин А.В., ., Савенков А.С., Суворин В.А. Катализаторы металлсодержащие отработанные. Классификация способов утилизации // Хімічна промисловість України. – 2012. – №1(108). – С. 52-54.

5. Лобойко В.А., Панасенко В.В., Гринь Г.И., Лавренко А.А., Кобзев А.В. Термодинамика химических реакций в технологи карбоната калия // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2012. – № 1. – С. 28-36.

6. Лобойко В.О., Близнюк О.М., Савенков А.С., . Окиснення аміаку. Моделювання кінетики процесу на оксидному каталізаторі // Хімічна промисловість України. – 2012. – №2(109). – С. 19-22.

7. Лобойко В.А., Векшин В.А., Родин Л.М. Изучение времени пробега нанесенного платинового катализатора промышленной очистки газов от NOX // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск „Хімія, хімічна технологія та екологія”. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2012. – № 32. – С. 95-99.

8. Лобойко В.А., Панасенко В.В., Гринь Г.И., Семенов Е.А. Карбонат калия. Технология получения методом высаливания // Хімічна промисловість України. – 2012. – №4(111). – С. 30-36.

9. Т.В. Власова. Математичне моделювання сепараційної частини конденсаційної колони блоку вторинної конденсації аміаку / В.І. Тошинський, Т.В. Власова, А.К. Бабіченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2012. – №5/6(59). – С. 4 – 7.

10. Голуб В.Л. Математическая модель гофрированной кольцеобразной насадки и её гидродинамические испытания / Тошинский В.И., Голуб В.Л., Медяник А.В// Інтегровані технології та енергозбереження – 2012. – №2. – С. 38 – 41.

11. Литвиненко А.А. Оптимизация соотношения окислительных и абсорбционных объемов с целью уменьшения затрат на каталитическую очистку от NOx в производстве азотной кислоты // Литвиненко А.А. Печенко Т.И., Тошинский В.И. / Экология и промышленность ГП «УкрНТЦ Энергосталь». – Х., 2012. – №3 2012. – С. 38‑42.

12. Печенко Т.І. Оптимізація процесу абсорбції окислів азоту малої концентрації // Печенко Т.І., Литвиненко О.О., Крилова С.І. / Вісн. Нац. Техн. Ун-та “ХПІ”  Нац. Техн. Ун-т “ХПІ”. – Х., 2012. – №16.

13. Дементий А.В. Каталитическая активность покрытий на основе переходных металлов / Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Глушкова М.А., Майба М.В., Дементий А.В. // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – №3. – С. 38-43.

14. Лысаченко И.Г. Автоматизированная система сбора и обработки экспериментальных данных на установке каталитического окисления оксида углерода / Лысаченко И.Г., Жадан Ю.В.// Вчені записки ХІУ. Науковий журнал, серія «Наука і практика управління». Спецвипуск №13 (33). – Харків:ХІУ, 2012. – С. 282-284.

15. Деменкова С Д. Исследование процесса теплопередачи в генераторе-ректификаторе абсорбционно-холодильных установок агрегатов синтеза аммиака / Деменкова С.Д.// Вісник НТУ «ХПІ» Тематичний випуск №10.- Харьков: НТУ «ХПІ», 2012.- С.116-120

Конференції

1. Подустов М.А. Повышение эффективности лекций путем предварительной внеаудиторной самоподготовки студентов / Подустов М.А., Дубовец А.Н., Тошинский В.И., Литвиненко И.И , Литвиненко Е.И., Дзевочко А.М.// Тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків, 2012. – С. 6.

2.Бабиченко А.К. Математическое моделирование экологоориентированной конденсационной системы производства амммиака / А.К. Бабиченко , В.И. Тошинский// Сб. трудов XXV Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-25 ». – Волгоград. Волгоградский государственный технический университет, – 2012; Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – Т. 2.- С. 151-154.

3. Бабиченко А.К. Математичекое моделирование и управление процессами тепло- и массообмена в абсорберах теплоиспользующих холодильных установок / А.К. Бабиченко, В.О. Юрченко // Системи PROCESS AUTMATION: застосування у навчальному процесі і виробництві: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 20-21 березня 2012 р.- Харків: ХДТУБА, 2012. – С. 52-53.

4. Бабіченко А.К. Підвищення ефективності експлуатації агрегатів синтезу аміаку шляхом суміщення виробництв / А.К.Бабіченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XIX магістрської науково-практичної конференції.- Харків: НТУ«ХПІ», 2012. – Ч. ІІІ. – С. 4.

5. Печенко Т.И., Тошинский В.И., Литвиненко А.А. Оптимизация абсорбционного метода очистки отходящих газов от оксидов азота в процессе производства азотной кислоты // Материалы международной конференции Сотрудничество для решения проблемы отходов / Х., 2012. – http://waste.ua/coope–ration/2012/pechenko.html

6. Тошинский В.И., Литвиненко И.И., Печенко Т.И., Литвиненко А.А. Кинетика процесса образования концентрированной азотной кислоты // XX Международной научно-практической конференции. “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (MicroCAD-2012)./ Ч.3. – Харьков. – 2012.

7. Литвиненко А.А., Печенко Т.И., Тошинский В.И., Шутинский А.Г. Математическое моделирование абсорбционного процесса очистки от оксидов азота в производстве азотной кислоты // Литвиненко А.А. Печенко Т.И., Тошинский В.И. / Сб. трудов XXV международной научной конференции Матемаические методы в технике и технологиях ММТТ–25  СГТУ. – Саратов., 2012. – т:2. – С. 149‑151.

8. Печенко Т.І. . Особливість управління процесом нейтралізації  у виробництві аміачної селітри // Т.І. Печенко, В.І. Тошинський, О.І. Букатенко / ХІХ Міжнародна конференція з автоматичного упарвління АВТОМАТИКА-2012. Матеріали конференції. – К. – 2012. с. 240-241.

9. Т.В. Власова. Дослідження і математичне моделювання теплообміну у сепараторі конденсаційної колони агрегатів синтезу аміаку /  Т.В. Власова, // Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації: Міжнародна наукова конференція. Ч. 1. Том. Інформаційні технології. Математичне моделювання – прикладні аспекти. 10-12 жовтня. –. Київ: НТУ ”Києво-Могилянська академія”, 2012. – №5/2(7). – С. 51 – 52.

10. Т.В. Бабак. З питання підвищення енергоефективності блоку вторинної конденсації у виробництві синтетичного аміаку / В.І. Тошинський, Т.В. Бабак, А.К. Бабіченко // I Міжгалузева науково-практична конференція молодих вчених спеціалістів у області проектування підприємств горно-металургійного комплексу, енерго- і ресурсозбереження, захисту навколишньої природної середи, 27 – 28 березня: тези доповідей. – Харьков: УкрГНТЦ «Энергосталь», 2012. – С. 164 – 169.

11. Голуб В.Л. Математическая модель энергосберегающей гофрированной кольцеобразной насадки для очистки газовых выбросов / Тошинский В.И., Голуб В.Л., Медяник А.В.  // XXV Международная научная конференция. Математические методы в технике и технологиях – ммтт-25. – Саратов. – 2012. – с. 143 – 146.

12. Лисаченко І.Г., Тошинський В.І. Програмне та апаратне забезпечення лабораторних робіт з дисципліни «Програмне забезпечення мікропроцесорних систем» // «Системи PROCESS AUTOMATION: застосування в навчальному процесі і виробництві» Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару / Х.: ХНУБА. – 2012. – С.80.

13. Лысаченко И. Г., Тошинский В.И., Литвиненко И.И., Печенко Т.И., Букатенко А.И. Компьютерно-интегрированная система управления автоклавным отделением производства концентрированной азотной кислоты // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції./ Част. ІІІ. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2012. – С.  32

14. Тошинский В.И., Голуб В.Л., Медяник А.В. Массообменные характеристики новых энергосберегающих  абсорбционных насадок.// I Міжгалузева науково-практична конференція молодих вчених спеціалістів у області проектування підприємств горно-металургійного комплексу, енерго- і ресурсозбереження, захисту навколишньої природної середи, 27 – 28 березня: тези доповідей. – Харьков: УкрГНТЦ «Энергосталь», 2012. – С. 171.

15. Тошинский В.И., Голуб В.Л., Медяник А.В. Влияние геометрических характеристик гофрированной кольцеобразной насадки на гидравлическое сопротивление в абсорбционной колонне. // XX Международной научно-практической конференции. “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (MicroCAD-2012). Ч.3. – Харьков. – 2012. – С. 19.

16. Дзевочко А.М. Використання програми КОМПАС-ГРАФІК при розробці проектної документації на системи автоматизації / Дзевочко А.М. // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару “Системи PROCESS AUTOMA-TION: застосування у навчальному процесі й виробництві”. – Харків: ХНУБА, 2012. – С. 84 – 87.

17. Дзевочко А.М. Моделирование каталитических процессов в экологически ориентированных технологиях ПАВ / Дзевочко А.М., Тошинский В.И., Подустов М.А // Сборник трудов Саратовского государственного технического университета. –Т.2. – Саратов: СГТУ, 2012. – С. 154 – 156.

2013 рік

1. Подустов М.А. Аппаратурно-технологическое оформление процесса гранулообразования в производстве сложного минерального удобрения «Суперагро NPS 10:40:5» / С.В. Дудка, В.И. Тошинский, Р.Н. Клименко, М.А. Подустов // Мир серы, N, P и К. – М.: ОАО «НИУИФ» – 2013. – № 1.  –С.18-20.

2.* Подустов М.А. Математическое моделирование выходных сигналов чувствительных элементов средств контроля и регулирования как метода их совершенствования / В.И. Тошинский, А.Н. Дубовец, И.И. Литвиненко, М.А. Подустов, Т.П. Качоманова // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 47. – С. 135-146.

3. Бабиченко А.К. Пароэжекторные холодильные системы в энергосберегающих технологиях производств аммиака /А.К. Бабиченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий.- Харьков: Технологический центр, 2013.- № 3/8.- С. 8-13.

4. Бабіченко А.К. Повышение энергоэффективности конденсационных систем агрегатов синтеза аммиака/А.К. Бабиченко//Мир серы, N, P и K. –М.: ОАО “НИУИФ”, 2013. – № 1. – С. 20 – 23.

5. Бабиченко А.К. Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производств аммиака/А.К. Бабиченко//Технологический аудит и резервы производства. – Харьков: Технологический центр, 2013. – № 5/2 (13). – С. 4-7.

6. Лисаченко І.Г. Автоматизована система наукових досліджень в процесі каталітичного окислення оксиду вуглецю [текст] / М.О. Подустов, І.Г. Лисаченко, Ю.В. Жадан // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №4 (101). – С. 23-26.

7. Лобойко В.О. Вплив терміну експлуатації Ag/пемза каталізатора на його ефективність / А.М. Бутенко, О.І. Русінов, В.О. Лобойко, Г.О. Юрченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: Технологический центр, 2013. – № 2/6(62). – С.4-6.

8. Лобойко В.А. Исследование процесса восстановления соединений никеля (ІІ) твердым комплексным восстановителем / Лобойко В.А., Бутенко А.Н., Юрченко А.А., Довбий Т.А., Лавренко А.А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.– Харьков: Технологический центр, 2013. – № 3/6(63). – С. 59-62.

9.*Лобойко В.О. Процес регенерації каталізатора парофазного окиснення метанолу. Особливості вилучення срібла / А.М. Бутенко, В.О. Лобойко, О.І. Русінов, Г.І. Гуріна // Хімічна промисловість України. – 2013. – № 5. – С. 18-21.

10.  Бобух А.О. Автоматизация технологических процессов систем солнечных коллекторов и кондиционирования воздуха / А.О. Бобух, Д.О.Ковальов // Энергосбережение Энергетика Энергоаудит. – 2013. – № 07 (113). С. 2-6.

11. Бобух А.О. Повышение энергоэффективности получения и использования геотепловой энергии за счет автоматизации технологических процессов / А.О. Бобух, Д.О.Ковальов // Энергосбережение Энергетика Энергоаудит. – 2013. – № 10 (1/6).С.18-23

12. Бобух А.О. Моделирование процессов нелинейных динамических систем / А.О. Бобух, М. О. Подустов, Д.О.Ковальов // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – №4 С. 11-18.

13.Дементий А.В. Зависимость свойств анодного титана (IV) оксида от состава активатора / А.В. Дементий// Технологический аудит и резервы производства.- Харьков: Технологический центр, 2013. – №5/4 (13) . – С. 24-25.

14. Дементий А.В. Зависимость толщины и пористости  слоя титана (IV) оксида, получаемого методом толстослойного анодирования, от состава активатора / А.В. Дементий, А.Н. Бутенко, А.Я. Лобойко// Вісник НТУ «ХПІ».- Харків: НТУ «ХПІ», 2013.- №51.- С. 18-23. 

 Монографії:

1. Бобух А.О. Монография «Компьютерно- интегрированная система автоматизации технологических объектов управления централизованным теплоснабжением» / А.О. Бобух, Д.О.Ковальов, под. ред. А.О. Бобуха// Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова –Харків: ХНУМГ, 2013. – 226 с.

 Конференції:

1. * Подустов М.О. Моделювання контактного відділення для окислення SO2 / М.О. Подустов, О. М. Дзевочко, О.Л. Подлєсний//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 40

2. * Подустов М.О. Розробка системи автоматизованого управління процесом очищення газоповітряного потоку від SO2 у виробництві ПАР / М.О. Подустов, О.П. Бугаєнко, Н.А. Думчикова// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 11

3. * Подустов М.О. Вплив збурюючи дій і типів регуляторів на якість регулювання температури в контактному апараті виробництва сірчаної кислоти / М.О. Подустов, К.В. Гайдукова//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 14

4.* Подустов М.А. Управление окислительной колонной в производстве синтетически жирных кислот  / М.О. Подустов, И.И. Литвиненко, Т. П. Качоманова//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 23

5. * Подустов М.О. Визначення і розрахунок статичної та динамічної характеристик плівкового реактора сульфатування / М.О. Подустов, С.І. Каширцев, М.О. Горшков//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 24

6.* Подустов М.О. Комп’ютерно-інтегроване управління  процесом каталітичного окислення двооксиду сірки / М.О. Подустов, О. М. Дзевочко, О.Л. Подлєсний// Тези доповідей VII Університетської науково-практичної конференції магістрантів НТУ «ХПІ».- Харків: НТУ «ХПІ», 2013.- С. 18-19.

7. * Подустов М.О. Математичне моделювання та управління процесом абсорбції триоксиду сірки / М.О. Подустов, С.В. Примак// Тези доповідей VII Університетської науково-практичної конференції магістрантів НТУ «ХПІ».- Харків: НТУ «ХПІ», 2013.- С. 20-21.

8.* Бабіченко А.К. Оптимізація конструктивного оформлення абсорбційної колони підвищеної ефективності/А.К. Бабіченко, О.Г. Шутинський, В.О. Шутинський//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 5.

9.* Лысаченко И.Г. Разработка автоматизированной системы научных исследований в процессе каталитического окисления оксида углерода (СО) [текст] / И.Г. Лысаченко // Внедрение перспективных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и средств телекоммуникаций на базе цифровизации: материалы 26-ой междунар. науч.-практ. конференции. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №4 (приложение). – С. 54-55.

10.* Герман Э.Е. К вопросу формирования баз правил нечетких контроллеров [текст] / Герман Э.Е., Герман Е.Ю. // Внедрение перспективных микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и средств телекоммуникаций на базе цифровизации: материалы 26-ой междунар. науч.-практ. конференции. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №4 (приложение). – С. 18-19.

11.* Бобух А.О. К вопросу применения методов идентификации для технологических объектов управления в жилищно-коммунальном хозяйстве / А.О. Бобух , Д.О.Ковальов, А.В. Мінко // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: тези доповідей 5 Міжнародна науково-практична конференція 10-14 червня 2013. – Алушта:2013.- С. 106-107.

12.* Бобух А.О. Применение имитационного моделирования для исследования технологических объектов управления централизованным теплоснабжением / А.О. Бобух, Д.О.Ковальов, І.Р.Ахметова // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: тези доповідей 5 Міжнародна науково-практична конференція 10-14 червня 2013. – Алушта:2013.-  С. 35-36.

13. * Литвиненко І.І. Очищення технологічного газу від діоксиду сірки/ І.І. Литвиненко, К.І. Беспалов//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 8

14. * Литвиненко І.І. Автоматизація процесу концентрування азотної кислоти нітрамагнієвим способом/ І.І. Литвиненко, В.С. Батіщев//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 6

15. * Литвиненко І.І. Тупіковий упор з пружиними елементами / І.І. Литвиненко, І.І. Ісьєміні, В.В. Самчук, Б.Г. Лях, Ю.І. Сичов//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 18

16. * Литвиненко И.И. Управление процесом получения пластичних смазок/ И.И. Литвиненко, А.М. Дзевочко, В.П. Качоманова //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 22

17.* Литвиненко І.І. Методи активізації розумової діяльності студентів/ І.І. Литвиненко, Б.Г Лях, В.В. Самчук, Ю.І Сичов, Н.С. Кучеренко//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С.32

18. * Литвиненко І.І. Очищення технологічного газу від діоксиду сірки/ І.І. Литвиненко, К.І. Беспалов//Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 8

19. * Литвиненко І.І. Творчі здібності – як результат успішного навчання та психологічного комфорту / І.І. Литвиненко, Б.Г Лях, В.В. Самчук, Ю.І Сичов, Н.С. Кучеренко //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXI Міжнар. наук.–практ. конф. 29-31 травня 2013 р. – Харків:НТУ “ХПІ”, 2013. – ч. III. – С. 8

20. Бобух А.А. Автоматизированное управление технологическим объектом закрытого централизованного теплоснабжения города – повысительной насосной станцией  / А.А. Бобух, Д.О.Ковалёв // Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: тезисы докладов 2 Международной научно-практическая конференция. –  Белгород, БГТУ, 2013. C.213-218

  Патенти

1. Патент №76412 Україна. Прилад для вимірювання гранулометричного складу частинок твердої фази пульпи /Дубовець О.М., Литвиненко І.І., Подустов М.О.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 17.04.2012.; опубл. 10.01.2013, бюл.№1.

2. Патент №77400 Україна.  Сигналізатор рівня сипучих матеріалів /Дубовець О.М., Литвиненко І.І., Подустов М.О.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 14.08.2012.; опубл. 11.02.2013, бюл.№3.

3. Патент №77746 Україна. Щільномір /Дубовець О.М., Литвиненко І.І.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 14.08.2012. ; опубл. 25.02. 2013; бюл.№ 4

4. Патент №81164 Україна. Сигналізатор рівня /Дубовець О.М., Литвиненко І.І., Подустов М.О.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 17.12.2012; опубл. 25.06.2013, бюл.№12.

5.  Патент №81715 Україна. Ротаційний віскозиметр /Дубовець О.М., Литвиненко І.І., Подустов М.О.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 14.01.2013; опубл. 10.07.2013, бюл.№13.

6. * Патент №84001 Україна. Пневматичний рівнемір /Дубовець О.М., Литвиненко І.І., Подустов М.О., Беспалов К.І.; заявник і власник патенту НТУ «ХПІ» Заявл. 26.03.2013; опубл. 10.10.2013, бюл.№19

2014 рік

 

Залишити відповідь