Основні предмети

Значна частина дисциплін кафедри призначена для вивчення сучасних комп’ютерних технологій та програмування.

Перелік дисциплін, які викладаються

на кафедрі Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу

 за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Освітньо-кваліфікаційний рівнь “Бакалавр”

Автоматизація неперервних та періодичних технологічних процесів

Вступ до спеціальності

Енергозберігаючі та природоохоронні системи

Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів

Інформатика

Інформаційні системи і комплекси

Комп’ютерні технології

Комп’ютерно-інтегровані технології

Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації

Надійність і діагностування систем керування

Основи вимірювань

Основи проектування систем автоматизації

Основи систем автоматизованого проектування (САПР)

Програмне забезпечення мікропроцесорних систем

Теорія автоматичного керування Ч1

Теорія автоматичного керування Ч2

Технічні засоби автоматизації

Технологічні вимірювання і прилади

Технологічні системи і комплекси

 Освітньо-кваліфікаційний рівньМагістр

Спеціалізація: 151-01 Автоматизоване управління технологічними процесами

Автоматизоване управління технологічними процесами галузі

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Алгоритмізація і програмування розрахунків АСР

Екологічна безпека

Інформаційні технології в управлінні

Мережі автоматизованих систем управління

Програмне забезпечення автоматизованих систем управління

Проектування, монтаж, і експлуатація систем автоматизації

Спеціальні прилади галузі

 Спеціалізація: 151-02 Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

Екологічна безпека

Засоби мультимедіа в сучасних технологіях

Комп’ютерно-інтегровані системи управління об’єктами галузі

Комп’ютерні мережі

Організація баз даних

Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем

Сучасні технології програмування

за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія”

Освітньо-кваліфікаційний рівнь “Бакалавр”

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

 Освітньо-кваліфікаційний рівньМагістр

Автоматизовані системи управління технологічними процесами у хімічних виробництвах

за спеціальністю 101 “Екологія”; 133 “Галузеве машинобудування”

 Освітньо-кваліфікаційний рівньМагістр

Автоматизація виробничих процесів

за спеціальністю 181 “Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівнь “Бакалавр”

Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорні системи управління в галузі

за спеціальністю 163 “Біомедична інженерія”

Освітньо-кваліфікаційний рівнь “Бакалавр”

Автоматизація та управління біологічними процесами

за спеціальністю 185 Нафтова інженерія та технологія

Освітньо-кваліфікаційний рівнь “Бакалавр”

Основи автоматизації гірничого виробництва (укр. мовою)

Основи автоматизації гірничого виробництва (англ. мовою)

Критерії оцінювання знань за дисциплінами відповідають положенню “Про рейтинг студентів, критерії та систему оцінювання знань та вмінь”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою
для екзамену
(90-100) А відмінно
(82-89) В добре
(75-81) С
(64-74) D задовільно
(60-63) E
(35-59) FX незадовільно з можливістю повторного складання
(1-34)F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни