Наукова діяльність

Теоретичні розробки кафедри за період з 1990 по 2015 р.:
створений новий науковий напрямок “Динаміка електромеханічних систем з негативним грузлим тертям”, пов’язаний з поведінкою електроприводів машин і механізмів при прослизанні і явищем фрикційних автоколивань (д.т.н., проф. Клепіков В.Б);
створена теорія застосування топологічних методів для аналізу та синтезу електромеханічних систем. Запропонований метод спрощення синтезованих систем на основі теорії ланцюгових дробів (д.т.н., проф. Долбня В.Т.);
розроблені методи синтезу електромеханічних систем зі спостерігачами стану (д.т.н., проф. Акімов Л.В., к.т.н., доц. Осичев О.В.);
обґрунтований і запропонований новий критерій настроювання регуляторів багатократноінтегруючих систем (д.т.н. Ґуль А.І.);
вперше в СНД запропоноване використання нейронних мереж і генетичних алгоритмів для керування електромеханічними системами та виконаний їхній синтез (д.т.н., проф. Клепіков В.Б., к.т.н. Сергєєв С.О., к.т.н. Махотило К.В.);
розроблені енергозберігаючі закони керування нагрівальними печами (к.т.н., доц. Воінов В.П., к.т.н., доц. Воінов В.В.);
відкрите явище посилення пружних коливань в електромеханічних системах із проковзуванням при коливаннях сили нормального тиску (д.т.н., проф. Клепіков В.Б., проф. Паліс Ф., асп. Клепіков А.В.);
за планом НАН України виконана оцінка ролі електропривода в розв’язанні проблеми енергоресурсосбереження в Україні та надані пропозиції по модернізації в країні електроприводів середньої потужності (д.т.н., проф. Клепіков В.Б.).

Практичні розробки:
система запобігання пробуксовкам валків прокатних станів;
пристрій зниження вібрацій у важких вальцешліфувальних верстатах;
серія програмнокерованих напівпровідникових перетворювачів для енергозберігаючого асинхронного електропривода;
комп’ютеризований електромеханічний комплекс для придбання школярами навичок програмування з музичним супроводом.

З метою посилення практичної підготовки з 2002 р. на кафедрі початі розробка та виробництво різних типів сучасних енергозберігаючих електроприводів з мікропроцесорним програмним керуванням, у якім беруть активну участь доц. Колотило В.І., доц. Тищенко В.Н., зав. лабораторією Гузенко В.І., уч. майстри Касторный П.М., Малахов А.І., аспіранти Моісеєв О.М., Банев Є.Ф., Тимощенко А.В. та ін.

Зразки розробок: “Інтегрований програмнокерований асинхронний електропривод”, “Енергозберігаючий електропривод для ескалаторів метрополітену”, “Частотно-регульований електропривод з живленням від однофазної мережі”, “Комп’ютеризований електромеханічний комплекс для шкіл “Танцюючий страус” “Джерело електроживлення по системі “турбодетандер-асинхронний генератор-напівпровідниковий перетворювач” для станцій газорозподілу”, “Багатофункціональний перетворювач частоти для енергозберігаючого електропривода” неодноразово відзначалися дипломами та грамотами на республіканських і регіональних промислових виставках.

Отримано 7 патентів на винаходи.
За планами Міністерства освіти і науки України виконується 2 наукові теми.
За матеріалами досліджень видано 7 монографій та опубліковано більше 500 наукових статей.

Результати наукових досліджень доповідалися на міжнародних конференціях у Росії, Німеччині, Італії, Франції, Угорщині, Польщі, Індії, В’єтнамі, Сирії.

Співробітниками та аспірантами кафедри з 1980 р. захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій. При кафедрі є аспірантура і докторантура, функціонує семінар національної Академії наук України “Динаміка нелінійних електромеханічних систем”.

В 1992 р. при кафедрі створена спеціалізована рада по захисту кандидатських, а в 1997 р. – докторських дисертацій, у якім захистилися співробітники та аспіранти кафедри на ступінь к.т.н.: І.О. Тукалов, С.І. Альохин, В.Н. Шамардина, С.Г. Буряковський, В.П. Воінов, Т.Б. Луцкова, О.М. Черенов, Джамаль Ризк, Зейдан Иман, Салимо Хамаде, В.В. Воінов, Баді Зарифа, А.М. Нетеса, Жорж Ітуа, В.І. Колотло, В.С. Марков, Абдельмалік Джамаль, Т.Б. Кузнєцова, Булух Мухамед, І.С. Полянська, В.О. Котляров, О.М. Моісеєв, А.О. Ткаченко, Є.Ф. Банев; на ступінь доктора технічних наук: А.І. Ґуль. Завершують кандидатські дисертації Т.Ю. Кунченко, Л.В. Асмолова, А.В. Тимощенко, О.В. Семіков, П.А. Коротаєв.

У складний економічний період спаду в країні наукових досліджень, колектив кафедри став ініціатором і організатором, починаючи з 1993 р., щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», яка зіграла важливу роль у збереженні та підвищенні наукового потенціалу електроприводчиків України. У конференції брали участь віце-президент НАН України Шидловский А.К., академік секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики Стогній Б.С., академіки Пивняк Г.Г. і Мацевитий Ю.М., члени-кореспонденти Кириленко О.В., Кузнєцов В.Г., Волков І.В., 75 докторів наук, професорів.

52 учасника конференції захистили докторські та більше 150 – кандидатські дисертації. Кафедрою щорічно видається збірник наукових праць, до складу редколегії якого входять 2 академіка, 2 члена кореспондента НАН України, 25 докторів наук.

З ініціативи кафедри в 2002, 2003, 2004 рр. журнал “Електротехніка” ( м. Москва) присвячував спеціальні випуски роботам українських вчених- електротехніків.

Визнанням науково-технічного авторитету і заслуг кафедри є обрання Президентом Української асоціації інженерів-електриків завідувача кафедри Клепикова В.Б. і проф. Шамардиной В.Н. – відповідальним секретарем, а також присвоєння В.Б. Клепикову звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Comments are closed.