Gayane V. Rudnyeva

Gayane V. Rudnyeva, PhD, associate professor