Завідувач кафедрою

Kurpa1З 1995 року і по теперішній час кафедру “Прикладна математика” очолює доктор технічних наук професор Курпа Лідія Василівна. Свою педагогічну діяльність на кафедрі Курпа Л. В. розпочала з 1969 р., після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації. Її науковим керівником був Рвачов Володимир Логвинович. На кафедрі теоретичної і математичної фізики Курпа Л. В. працювала спочатку на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри. В 1980 р. вона залишає викладацьку роботу і за запрошенням В.Л. Рвачова продовжує займатися тільки науковою роботою у відділі “Прикладної математики та обчислювальних методів” Інституту проблем машинобудування НАН України. Тема її наукових досліджень пов’язана з розвитком теорії R-Функцій для розрахунків пластин і оболонок складної форми в плані. Результати по цій проблемі опубліковані більш ніж в 250 статтях і трьох монографіях

В 1990 р. Лідія Василівна захищає докторську дисертацію на тему “Створення на основі теорії R-Функцій методів і програмного забезпечення для розв’язання задач вигину, коливань і стійкості тонкостінних конструктивних елементів складної форми”. Після захисту докторської дисертації Курпа Л. В. відновлює свою роботу на кафедрі на посаді професора, а потім і завідувача кафедри

Під керівництвом Л. В. Курпи на кафедрі була організована велика методична й наукова робота. За період 2010-16 рр. співробітники кафедри підготували до видання більше 20 методичних посібників і 70 статей та доповідей на міжнародних наукових конференціях. На кафедрі відкрита аспірантура, за 2010-16 рр. успішно захищено 5 кандидатські дисертації.

Л. В. Курпа є членом спеціалізованої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій і членом Національної ради України по теоретичній і прикладній механіці

Наукові інтереси:

 • Теорія R-Функцій;
 • Розробка методів для розв’язання лінійних і геометрично нелінійних задач вигину і коливань багатошарових пологих оболонок і пластин зі складною формою плану;

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ (загальна кількість - більше 250):
 1. J. Awrejcewicz Dynamical instability of laminated plates with external   cutout // J. Awrejcewicz, L. Kurpa, O. Mazur / Int. J. of Non-linear Mechanics (81), 2016, p.103–114.
 2. L. Kurpa. Application of the R-functions  theory to problems of nonlinear dynamics of laminated composite shallow shells and plates: Review. Proceedings of the 5th  International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI 2016 September 27–30, 2016, Kharkov, Ukraine, 431–437.
 3. L. Kurpa, K. Lyubitska. Application 0f the R-functions method for nonlinear bending of orthotropic shallow shells on an elastic foundation. Proceedings of the 5th  International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016 September 27–30, 2016, Kharkov, Ukraine, 438–444.
 4. L. Kurpa, O. Mazur, V. Tkachenko. Investigation of the parametric vibrations of laminated plates by RFM. Proceedings of the 5th  International Conference on Nonlinear Dynamics ND – KhPI2016 September 27–30, 2016, Kharkov, Ukraine, 445–450.
 5. L.Kurpa, G.Timchenko, A.Osetrov. Application of R-functions theory to nonlinear vibration problems of laminated shallow shells with cutouts. Proceedings of the 5th  International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016 September 27–30, 2016, Kharkov, Ukraine, 451–455.
 6. Курпа Л.В.  К 90-летию со дня рождения Академика Нан Украины Владимира логвиновича Рвачева / Т.И. Шейко, Л.В. Курпа, Е.О. Бездетко, А.А. Осетров //  Вісник НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198) с.
 7. J. Awrejcewicz, L. Kurpa, T. Shmatko. Investigating geometrically nonlinear vibrations of laminated shallow shells with layers of variable thickness via the R-functions theory //Composite Structures, V. 125, P. 575–585, 2015
 8. Jan Awrejcewicz, Lidiya Kurpa, Tatiana Shmatko. Vibration of functionally-graded shallow shells with complex shape // DSTA-2015, December 7-10, 2015. Lodz, POLAND, 57-68.
 9. Курпа Л.В. Аналіз геометрично нелінійних коливань функціонально-градієнтних пологих оболонок за допомогою теорії R-функцій / Л.В. Курпа, Т.В. Шматко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №6 (1115). – с. 56–66.
 10. Курпа Л.В. Исследование геометрически нелинейных колебаний функционально-градиентных пологих оболочек со сложной формой плана / Л.В. Курпа, Т.В. Шматко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наук.статей. Физико-матем.науки. – Запоріжжя: Запорізький нац..ун.-т., 2015. – с.89–97.
 11. L. Kurpa, A. Osetrov. Investigation of free vibrations of perforated multilayered plates by R-functions theory and spline-approximation // DSTA–2015 (December 7–10, 2015. Lodz, POLAND).
 12. Курпа Л.В. Свободные колебания функционально-градиентных пологих оболочек со сложной формой плана / Л.В. Курпа, Т.В. Шматко  // Теоретическая и прикладная механика, 2014. – Вып. 54. – № 8. – с. 77–86.
 13. L.V.Kurpa, T.V. Shmatko. Nonlinear vibrations of laminated shells with layers of variable thickness./ Shell Structures: Theory and Applications, 2014 Taylor & Francis Group, London, UK. – V.3, p. 305–308.
 14. L.V. Kurpa, O.S. Mazur, V.V. Tkachenko. Parametric Vibrations and Dynamic Instability of thin laminated plates with complex form. / Shell Structures: Theory and Applications, 2014 Taylor & Francis Group, London, UK. – V. 3, p. 309–312.
 15. L.V. Kurpa, Parametric Vibrations of Multilayer Plates of Complex Shape / L.V. Kurpa, O.S.Mazur, V.V.Tkachenko. // Journal of Mathematical Sciences, Vol. 174, No 2, February, 2014, – P. 101–114.
 16. L. Kurpa, O. Mazur. Investigation of Parametric Vibrations of Laminated plates by R-functions Method// ENOC, 2014 Vienna, july 6–11.
 17. Курпа Л.В. Применение метода R-функций к исследованию нелинейных колебаний функционально-градиентных пологих оболочек / Л. В. Курпа, Т. В. Шматко  // Теоретическая и прикладная механика, 2014. – Вып.55. – № 9. –  с. 59-70.
 18. Курпа Л.В. Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R-функций и сплайн-аппроксимации / Л. В. Курпа, А. А. Осетров, Т. В. Шматко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – ISSN 2222-0631. Вісник НТУ «ХПІ», 2014. – №6 (1049).  – с. 99 – 111.
 19. L. Kurpa, O. Mazur, I. Tsukanov. Application of R-Functions Theory to Study Parametric Vibrations and Dynamical Stability of Laminated Plates // Proc. of the Fourth Int. Conference “Nonlinear Dynamics”, June 19-22, 2013. – p.271-276.
 20. J. Awrejcewicz, L. Kurpa, T. Shmatko. Large amplitude free vibration of orthotropic shallow shells of complex form with variable thickness. // Latin American Journal of Solid and Structures, 10(2013). – p.147-160.
 21. Курпа Л.В. Параметричні коливання багатошарових пластин складної форми / Л.В. Курпа, О.С.  Мазур,  В.В. Ткаченко // Математичні методи та фізико-механічні поля, 2013. – Т. 56. – №2. –  с. 136-150.
 22. Dynamical instability of laminated plate with external cutout. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. 2013. (Lodz) 427-438.
 23. Kurpa, O. Mazur, V. Tkachenko. Dynamical stability and parametrical vibrations of the laminated plates with complex shape. Latin American Journal of Solids and Structures 10 (2013) 175 –188.
 24. Курпа Л.В. К вопросу о построении системы базисных функций для решения задач о геометрически нелинейных колебаниях многослойных пологих оболочек / Л.В.Курпа, Г.Н. Тимченко, Н.А. Будников // Динамические системы, 2013. –Т. 2(30). – № 3-4. – с. 273–284.
 25. Курпа Л.В. Исследование вынужденных нелинейных колебаний многослойных пологих оболочек при помощи многомодовой аппроксимации / Л.В.Курпа, Н.А. Будников //  Вісник донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки, 2013. –  № 1.- с. 55–60.
 26. Курпа Л.В., Будніков М.А. Дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових пластин складної форми // Вісник національного технічного університету „ХПІ”. – 2011. – 13. С.124-133.
 27. Курпа Л.В., Мазур О.С., Ткаченко В.В. Параметричні коливання багатошарових пластин під дією періодичного навантаження. // Вісник національного технічного університету „ХПІ”. – 2011. – 13. С.134-145.
 28. Jan Awrejcewicz, Lidiya Kurpa, and Andrey Osetrov. Investigation of the stress-strain state of the laminated shallow shells by R-functions method combined with spline-approximation // ZAMM Z. Angew. Math. Mech., 1 – 10 (2011) / DOI 10.1002/zamm.201000164
 29. Курпа Л.В., Осетров А.О. Розв’язання задач вигину багатошарових пологих оболонок із застосуванням методу R-Функцій і сплайн-апроксимації // Пробл. машинобудування, 2010, Т. 13, № 2, С. 38-50.
 30. Lidiya Kurpa, Tatiana Shmatko, Galina Timchenko. Free vibration analysis of laminated shallow shells with complex shape using the R-functions method // Composite Structures 93, 2010. – P. 225-233.
 31. Курпа Л.В., Любицька К.І, Морачковська І. О. “Метод R-Функцій для розв’язку нелінійних завдань вигину ортотропных пологих оболонок на пружній основі” // Прикладна механіка, 6, 2010. – С. 56-65.
 32. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. On the parametric vibrations and meshless discretization of orthotropic plates with complex shape// The International Journal of Nonlinear Science & Numerical Simulation 2010, 11(5). – C.371-386.
 33. Курпа Л.В. Параметричні коливання ортотропних пластин складної форми / Л.В. Курпа, О.С. Мазур // Прикладна механіка. – 2010. – № 4. – С. 83-95.
 34. Курпа Л.В, Чистіліна Г.В. Дослідження коливань ортотропних оболонок змінної товщини за допомогою методу R-Функцій // Прикладна механіка №12, 2008. – стор.27-34
 35. Курпа Л., Мазур О. Параметричні коливання пластин складної форми плану // Машинознавство, 2008, № 3. – стор .9-15.
 36. Л.В. Курпа. Нелінійні вільні коливання багатошарових пологих оболонок симетричної будови зі складною формою плану // Мат. Методи та фіз.-мех. поля. 2008. 51, №2. – С. 75-85.
 37. Курпа Л.В., Шматко Т.В. Метод R-Функцій і «обмежений критерій стійкості по Ляпунову в задачах нелінійної динаміки пластин і пологих оболонок»//у кн. Академік Олександр Михайлович Ляпунов ( під ред. Л.Л.Товажнянского та ін.), Харків, НТУ”ХПИ”, 2007. – стор. 191-227
 38. Lidia Kurpa, Galina Pilgun, Marco Amabili. Nonlinear vibrations of shallow shells with complex boundary: R-functions method and experiments // Journal of Sound & Vibr. 306 (2007). – pp. 580-600
 39. Курпа Л.В., Тимченко Г.М. Дослідження вільних коливань багатошарових пластин складної форми в плані // Проблеми міцності 2007, № 5. – стор. 38-46.
 40. Л. В. Курпа, А. О. Осетров. Дослідження власних коливань пологих оболонок з використанням методу R-функцій і сплайн-апроксимації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2007. – 50, № 4. – С. 83-93
 41. Л. В. Курпа, Г. M. Тимченко. Дослідження вільних коливань багатошарових пластин за допомогою теорії R-Функцій // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2006. – 49, № 4. – С. 105-112
 42. Л.В. Курпа, Г.М. Тимченко. Метод дослідження нелінійних вільних коливань композитних пластин складної форми // Теоретична й прикладна механіка. Вып. 42, стор. 160-165.
 43. Kurpa L., Ventsel E. Analysis of sandwich plates of arbitrary shape // Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 12, Number 1, 2006, pp. 33-41
 44. L.V.Kurpa, T.V. Shmatko, O.G. Onufrienko Research of nonlinear vibrations of orthotropic plates with a complex form // Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2006. Р. 125-138.
 45. Л.В. Курпа, Г.М. Тимченко. Дослідження вільних коливань багатошарових пластин складної форми в плані // Прикладна механіка, №1, 2006. С. 54-62.
 46. Нелінійний аналіз ортотропних пластин складної форми. Теоретична й прикладна механіка, В. 41, 2005, с.161-166. (у співавторстві).
 47. Application of the R-functions method to nonlinear vibrations of thin plates of arbitrary shape.Journal of sound and vibration, No 284, 2005, pp.379-392. (у співавторстві).
 48. Solution of vibration problems for shallow shells of arbitrary form by the R-functions method. Journal of sound and vibration, No 279, 2005, pp.1071-1084. (у співавторстві).
 49. Дослідження вільних коливань анізотропних пластин складної форми. Вісник НТУ “ХПІ”, No 20. Харків, 2004, с.39-44. (у співавторстві).
 50. Researches of nonlinear vibrations of orthotropic plates with arbitrary form by the R-functions method. Proceedings of the 2nd International Conference “Research and education”. Miscolc, 2004, pp.109-114 (у співавторстві).
 51. Ефективність розв’язання крайових задач нелінійного згину гнучких пологих оболонок методом теорії R-функцій. Вісник НТУ “ХПІ”, Т.1, No 12. Харків, 2003, с.171-175. (у співавторстві).
 52. The R-function method for the free vibration analysis of thin orthotropic plates of arbitrary shape.Journal of sound and vibration, No 26, 2003, pp.109-122. (у співавторстві).
 53. Застосування методу R-Функцій для дослідження нелінійних коливаннь пластин складної форми. Машинознавство, No 9. Львів, 2003, с.3-7 (у співавторстві).
 54. Застосування теорії R-Функцій до розв’язання задач про нелінійні коливання пластин складної форми. Доповіді НАН України, 2003, No 10, стор.52-56(у співавторстві).
 55. Застосування методу R-Функцій до розв’язання нелінійних задач теорії пологих оболонок. Проблеми машинобудування, том 4, No 1-2, 2001, с.58-77. (у співавторстві).
 56. До розв’язання задач про власні коливання пологих оболонок при наявності розрізів на їхній поверхні. Прикладна механіка, тому 37, No 8, 2001, с.112-117. (у співавторстві).
 57. Пружно-Пластичний згин гнучких пологих оболонок з довільною формою срединної площини. Машинознавство, No 3(33). Львів, 2000, с.21-26 (у співавторстві).
 58. Застосування теорії R-Функцій до завдань стійкості та коливань ортотропних пластин. Вісник ЗДУ, No 1. Запоріжжя, 2000, с.67-71. (у співавторстві).
 59. Власні коливання пологих оболонок складної в плані форми. Машинознавство, No 2(32). Львів, 2000, с.2-6 (у співавторстві).
 60. Розв’язок задачі про коливання й стійкості для пластин складної форми, навантажених у серединній площині. Проблеми машинобудування, 1999, тому 2, No 1-2, с.93-102 (у співавторстві).
 61. Комп’ютерне моделювання й розв’язок задач теорії тонких пластин і пологих оболонок складної форми. Проблеми нелінійної механіки й фізики матеріалів. Дніпропетровськ, 1999, с.242-251. (у співавторстві).
 62. Метод R-Функцій у задачах пружно-пластичного вигину пластин довільної форми. Прикладна механіка, том 35, No 1, 1999, с.80-84 (у співавторстві).
 63. Додаток теорії R-Функцій до розрахунків пластин і оболонок складної форми. Проблеми машинобудування, 1998, том 1, No 1-2, с.23-53 (у співавторстві).
 64. Calculation of shallow shells of the complex form in geometrically nonlinear statement. Theoretical Foundations of Civil Engineering, lipiec 1998, p.499-504.
 65. R-functions in physically nonlinear problems of a bending of plates. Proceedings of the International Congress “Advances in Systems, Signals, Control and Computers”, Vol.2, 1998, p.7-10 (у співавторстві).
 66. Метод R-Функцій у задачі фізично-нелінійного згину пластин. Машинознавство, No 4/5. Львів, 1998, с.49-55 (у співавторстві).
 67. Дослідження на стійкість ортотропних пластин складної форми в плані. Збірник наукових праць ХДПУ, В.9 (Ч.1). Харків, 1998, с.75-79 (у співавторстві).
 68. The variational-structural methods for problems of an elasto-plastic bending of arbitrary shape plates. Messages of the NAS of Ukraine, 1995, No 10, pp.60-62 (у співавторстві).
 69. The variational-structural methods for problems of bending flexible shallow shells with a complex boundary of the domain. Messages of the NAS of Ukraine, 1995, No 6, pp.63-65 (у співавторстві).
 70. Метод R-Функцій у задачах теорії пластин. Київ, Наукова думка, 1987, 175с. (у співавторстві).