122«Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани складено з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Квалiфiкацiя випускників: бакалавр комп’ютерних наук

Особливості освітньої програми
Освітня програма орієнтована на професійну підготовку фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем. Основним фокусом освітньої програми є поглиблене вивчення комп’ютерної математики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та іноземної мови для ІТ фахівців. Програма орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах. Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути «soft skills», які необхідні сучасному фахівцю з комп’ютерних наук та інтелектуальних систем для роботи в ІТ компаніях та ІТ підрозділах. Освітня програма передбачає проведення практики в ІТ компаніях та участь студентів у реальних проєктах, можливість навчання англійською мовою.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності

Зворотний зв’язок:
1) Анкета для опитування здобувачів
2) Анкета для опитування викладачів
3) Анкета для обговорення (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії).
Ваші пропозиції, рекомендації, або побажання щодо покращення якості освітньої програми також можете надсилати гаранту ОП на електронну адресу Andrii.Kopp@khpi.edu.ua.

Результати громадських обговорень у 2021–2022 роках.
Обговорення змісту освітніх програм кафедри ПІІТУ.

Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем управління; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій управління; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Можливості працевлаштування
У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:

• бізнес-аналітиків (Business Analyst);
• аналітиків даних (Data Analyst, Data Scientist);
• архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
• розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
• фахівців зі створення інтелектуальних систем (Machine Learning Engineer, Business Intelligence Engineer);
• фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
• фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager).

В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в ролі фахівців з розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення, у т.ч. інтелектуальних систем управління, на посадах інженерів-програмістів, керівників ІТ-підрозділів та інших.

Рецензії від партнерів

ОПП 2022
122_КНІС_бак_ОсвітняПрограма_ПідписиПечатка

Навчальний план 2022

НП 122 БАК 2022

Обов’язкові освітні компоненти

Робочі програми навчальних дисциплін (РПНД)

Навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД)

Силабус загальнi дисциплiни

Силабус наскрізна програма практичної підготовки

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика:

Порядок вибору дисциплін та можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентуються відповідними документами

Силабус вибiрковi дисциплiни

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
ВВП1
ВВП2
ВВП3
ВВП4
ВВП5
ВВП6
ВВП7

Профільований пакет дисциплін 01 «Research and Development»

Профільований пакет дисциплін «Research and Development» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:

 • основних теоретичних і практичних положень побудови ймовірнісних моделей;
 • сучасних інформаційних технологій, методологічних та практичних основ представлення знань;
 • нечіткої логіки та нечітких систем для прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • теоретичних та практичних основ машинного навчання (Machine Learning);
 • підходів до планування обчислювальних експериментів із застосуванням ймовірнісно-статистичних методів;
 • технологій моделювання інтелектуальних систем для вирішення завдань автоматизованого управління бізнес-процесами.

Профільований пакет дисциплін 02 «Software Development and Startup»

Профільований пакет дисциплін «Software Development and Startup» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:

 • концепцій та методології інтернет-маркетингу, особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті;
 • методології моделювання бізнесу на основі керівних принципів та підходів сучасних інформаційних технологій;
 • методів та інформаційних технологій збору даних з різних джерел та підготовки аналітичних звітів, необхідних для організації та діяльності бізнесу;
 • методів, процедур та технологій бізнес-планування;
 • прототипування програмного забезпечення, особливостей розробки сценаріїв та побудови інтерактивних прототипів для демонстрації майбутнім користувачам;
 • сутності підприємництва, його видів, типів, властивостей і функцій.

Профільований пакет дисциплін 03 «Innovation Сampus»

Профільований пакет дисциплін «Innovation Сampus» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:

 • розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
 • розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
 • розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
 • проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
 • основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.

Попередні освітні програми та навчальні плани

ОПП 2017
Навчальний план 2017
ОПП 2019
Навчальний план 2019
ОПП 2021
Навчальний план 2021