122«Комп’ютерні науки»

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани складено з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Освітня програма орієнтована на професійну підготовку фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем. Основним фокусом освітньої програми є поглиблене вивчення комп’ютерної математики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та іноземної мови для ІТ фахівців. Програма орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах. Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути «soft skills», які необхідні сучасному фахівцю з комп’ютерних наук та інтелектуальних систем для роботи в ІТ компаніях та ІТ підрозділах. Освітня програма передбачає проведення практики в ІТ компаніях та участь студентів у реальних проєктах, можливість навчання англійською мовою.

Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем управління; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій управління; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:

• бізнес-аналітиків (Business Analyst);
• аналітиків даних (Data Analyst, Data Scientist);
• архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
• розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
• фахівців зі створення інтелектуальних систем (Machine Learning Engineer, Business Intelligence Engineer);
• фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
• фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager).

В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в ролі фахівців з розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення, у т.ч. інтелектуальних систем управління, на посадах інженерів-програмістів, керівників ІТ-підрозділів та інших.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика:

1. Research and Development

Профільований пакет дисциплін «Research and Development» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення ймовірнісних моделей та моделей представлення знань, нечіткої логіки та нечітких систем, машинного навчання (Machine Learning), підходів до планування обчислювальних експериментів та технологій моделювання інтелектуальних систем.

Ймовірнісні моделі. Вивчення основних теоретичних і практичних положень побудови математико-статистичних моделей складних процесів та практичного використання результатів аналізу для забезпечення наукових висновків та гіпотез.

Моделі представлення знань. Вивчення студентами сучасних інформаційних технологій, методологічних та практичних основ представлення знань. Формування теоретичних основ щодо використання інтелектуальних інформаційних технологій для вирішення задач у професійній сфері.

Нечітка логіка та нечіткі системи. Підготовка фахівців, здатних ставити та вирішувати задачі прийняття рішень в умовах невизначеності, формалізуючи їх у вигляді нечітких систем з використанням апарату нечіткої логіки у поєднанні з формуванням наукового світогляду та наданням широкого кругозору у фундаментальній сфері систем підтримки прийняття рішень.

Machine Learning. Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з основ машинного навчання, оволодіння студентами інструментарієм, моделями і методами машинного навчання, а також придбання навичок дослідника даних (data scientist) і розробника математичних моделей, методів і алгоритмів аналізу даних.

Планування експерименту. Формування у фахівців теоретичних знань і практичних навичок з основ планування експерименту, вміння застосувати ймовірнісно-статистичні методи у своїй практичній діяльності. Ознайомити студентів з класичною теорією планування регресійного експерименту (лінійна і нелінійна регресія), методами планування екстремального експерименту, експерименту по перевірці гіпотез, плануванні імітаційного експерименту; виробити навички та вміння вибору методів для вирішення типових задач планування експерименту.

Технології моделювання інтелектуальних систем. Навчання студентів технології моделювання інтелектуальних систем, що дозволяють формувати знання і компетенцій в області застосування інтелектуальних систем до вирішення завдань автоматизованого управління бізнес-процесами.

2. Software Development and Startup

Профільований пакет дисциплін «Software Development and Startup» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення інтернет-маркетингу, підходів та інструментальних засобів бізнес-моделювання та бізнес-аналітики, зокрема у стартап-проєктах, основ бізнес-планування, прототипування програмного забезпечення та основ підприємництва.

Інтернет-маркетинг. Надання теоретичних та практичних знань студентам в області інтернет-маркетингу, розгляд концепцій та методології Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті.

Бізнес-моделі стартапу. Формування у студентів теоретичних та практичних знань, які необхідні для ведення бізнесу на основі керівних принципів та підходів сучасних інформаційних технологій.

Бізнес-аналітика стартапу. Формування у студентів теоретичних та практичних знань, які необхідні для збору даних з різних джерел та підготовки звітів на основі даних, необхідних для організації бізнесу.

Основи бізнес-планування. Вивчення студентами методів, процедур та технологій бізнес-планування.

Основи прототипування. Навчання студентів основам прототипування що дозволяють на етапі створення програмного забезпечення вирішити такі основні завдання: набуття практичного досвіду роботи з такими методами розробки дизайну програмного продукту, як ескіз, розробка сценаріїв, розкадровка та каркасне розведення, перетворення каркасів та архітектури взаємодії в інтерактивні прототипи, які можна протестувати з майбутніми користувачами та ітеративно переробити у високоякісний прототип програмного продукту, який готовий до передачі команді розробників для реалізації.

Основи підприємництва. Надати студентам розуміння сутності підприємництва, його видів, типів, властивостей і функцій. Вивчаються суб’єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи, бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінювання ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва в різних галузях і видах діяльності.

3. Innovation Сampus

Профільований пакет дисциплін «Innovation Сampus» включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення принципів розробки корпоративних інформаційних систем, проєктування та розробки баз даних та архітектури корпоративних інформаційних систем, проєктування програмних систем, формування та розвитку команд ІТ-проєктів.

Розробка корпоративних інформаційних систем. Формування у студентів поглиблених знань з теорії та навичок практичної розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур будь-якої галузі економіки та форми власності.

Бази даних для корпоративних інформаційних систем. Формування у студентів поглиблених знань з теорії та навичок практичної розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур будь-якої галузі економіки та форми власності.

Архітектура корпоративних інформаційних систем. Формування у студентів поглиблених знань з теорії та навичок практичної розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур будь-якої галузі економіки та форми власності.

Проєктний практикум. Надання студентам знань та умінь щодо проектування веб-застосунка у відповідності до визначених вимог, вибору і застосуванню ефективних технологій для його реалізації, набуття практичних навичок зі створення програмної системи.

Формування та розвиток команд ІТ-проєкту. Формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі формування та розвитку команд IT-проектів, необхідних для створення проектної команди, сприяння їй в досягненні зрілості, забезпечення ефективної роботи, мотивування співробітників і ефективного проведення нарад.

Квалiфiкалiя: бакалавр компьютерних наук

Навчальний план 2017
учебный_план_ 122_2017

ОПП 2019
Освітньо-професійна программа

Навчальний план 2019
учебный_план_ 122_2019

ОПП 2021
ОПП_122_БАК_2021_УКР-Испр_compressed

Навчальний план 2021
план 122

Рецензії від партнерів
Рецензии122

Силабус вибiрковi дисциплiни

Профільований пакет дисциплін 01 «Research and Development»
121_122_126_Силабус_MaсhineLearning
121_122_126_Силабус_ЙмовірносніМоделі
121_122_126_Силабус_МоделіПредставленняЗнань
121_122_126_Силабус_НечіткаЛогікаТаНечіткіСистеми
121_122_126_Силабус_ПлануванняЕксперименту
121_122_126_Силабус_ТехнМодІнтСистем

Профільований пакет дисциплін 02 «Software Development and Startup»
121_122_126_Cилабус_БізнесАналітикаСтартапу
121_122_126_Cилабус_БізнесМоделіСтартапу
121_122_126_Силабус_ІнтернетМаркетинг
121_122_126_Силабус_ОсновиБізнесПланування
121_122_126_Силабус_ОсновиПідприємництва
121_122_126_Силабус_ОсновиПрототип

Профільований пакет дисциплін 03 «Innovation Сampus»
121_122_126_Силабус_АрхітектураКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_БДКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_ПроектнийПрактикум
121_122_126_Силабус_РозробкаКорпІнфСистем
121_122_126_Силабус_ФормуванняКомандITПроекту

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмуванняJava
121_122_126_Силабус_AdvancedJava
121_122_126_Силабус_WEBДодаткиJava
121_122_126_Cилабус_ОсновиПрограмPython
121_122_126_Cилабус_ПКPython
121_122_126_Силабус_ФреймворкиPython

Силабус наскрізна програма практичної підготовки

122_Силабус_НаскрізнаПрограмаПрактичноїПідготовки