126«Інформаційні системи та технології»

Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»
Програмне забезпечення інформаційних систем – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає освітньо-професійну (1.5 року) і освітньо-наукову (1.9 року) програму навчання, спрямована на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ПІІТУ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем на рівні підприємства. Невід`ємною частиною програми є взаємодія з університетом Словаччини Школа економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (VŠEMvs) в межах спільної програми подвійних дипломів.

Базові дисципліни освітньої програми: «Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань», «Розробка та впровадження інформаційних систем», «Управління проектами інформаційних систем», «Бази даних та сховища даних», «Безпека інформаційних систем», «Стратегія інформаційних систем», «Введення в DevOps», «ІТ-інфраструктура», «Аналіз та управління вимогами інформаційних систем».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вишами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager), системних інженерів (DevOps).

Кваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій.

 

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю "Інформаційні системи і технології"

Освітня програма "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Навчальний план освітньо-професійної програми "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Положення про порядок підготовки фахівців за дуальною формою навчання

Список Дисциплін

Моделі та методи підтримки прийняття рішень (наукова школа кафедри)

 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Вибір студентом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним таких цілей:
- поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (у разі наявності професійного стандарту);
- поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань;
- ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компентностями.

Порядок вибору дисциплін та можливість формування індивідуальної  освітньої траєкторії регламентуються відповідними документами. 

Список Дисциплін вільного вибору

Вступ до Big Data

Мета навчальної дисципліни “Вступ до Big Data” є формування компетентностей щодо аналізу великих даних як інструменту для вирішення дослідницькі питання. Курс знайомить з базовими поняттями великих даних і висвітлює питання аналізу великих даних та пов’язаних з ними технічні, концептуальні та етичні проблеми. Здобувачі вищої освіти набувають практичні навички з розробки та представлення концепції великих даних для конкретних предметних областей реального світу. Курс містить практичні вправи для ознайомлення студентів з форматом великих даних, практичний досвід обробки та аналізу великих, складних структур даних.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів

Мета навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів» є методологія структурного аналізу і моделювання бізнес процесів; використання методів системного аналізу і моделювання архітектури підприємства, управління впровадженням інновацій для розвитку ІТ-інфраструктури й архітектури підприємства

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз і управління вимогами до програмного забезпечення інформаційних систем

Мета викладання дисципліни «Аналіз і управління вимогами до програмного забезпечення інформаційних систем» отримання знань в області розробки і проектування сучасного програмного забезпечення та програмних систем, з використанням сучасних технологій.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до DevOps

Мета викладання дисципліни  “Вступ до DevOps” формування у студентів системи знань, необхідних при впровадженні концепції DevOps, а саме організації взаємодії між окремими співробітниками та командами з розробки програмного забезпечення, застосування відповідних інструментів впровадження, масштабування організації.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інжиніринг і реінжиніринг інформаційних систем

Мета навчальної дисципліни “Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем” є навчання студентів вирішенню задач, пов’язаних із інжинірингом та реінжинірингом бізнес-процесів та бізнес-систем, знання відповідного комплексу методичних, організаційних, технічних та програмних засобів, їх налаштування, інтеграції та управління ними

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Планування, аудит та супровід інформаційних систем

Мета навчальної дисципліни ” ПЛАНУВАННЯ, АУДИТ ТА СУПРОВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” – формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі планування, аудиту та супровіду IT-проектів, набуття практичних навичок щодо їх успішного управління.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Анотацаї дисциплін вільного вибору (загальна підготовка)