Методическая деятельность

Подготовка бакалавровПодготовка магистров
Галузь знань:
15 Автоматизація та приладобудування 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 172 Телекомунікації та радіотехніка
Спеціалізація:
151-01 Комп’ютерізовані системи управління та автоматика 172-02 Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах
Кваліфікація:
професіонал з автоматизованого управління професіонал з телекомунікацій в інформаційно-комп’ютерних системах

Рівень підготовки: перший рівень (бакалаврський)
Строк навчання: 4 роки

Дисципліни професійної підготовки:

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Семестр: 1
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0

Прикладна механіка

Семестр: 3
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0

Інформаційні технології та програмування

Семестр:
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг:

Кількість кредитів: 6,0
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні процеси в телекомунікаційних системах» є формування у студентів: теоретичних знань з питань, пов’язаних з основами обробки, передачі, розподілення та зберігання інформації, алгоритмами та структурами даних яки для цього потрібні; розвитку практичних умінь, які дозволять самостійно реалізувати та застосовувати ці алгоритми та методи при проектуванні телекомунікаційних систем. Головний наголос при вивченні теоретичного матеріалу робиться на самостійну роботу студентів, що виконують завдання до лабораторних робіт та виконують дослідження в області, яка визначається спеціальністю.
Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Зуєв Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи: Зуєв Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. Автоматики і управління в технічних системах

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ІТП (2019).pdf

Електроніка та електромеханіка

Семестр: 3
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 32
Загальний обсяг: 180

Кількість кредитів: 6,0

Метрологія та основи вимірювань

Семестр: 4
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 180

Кількість кредитів: 6,0

Теорія ймовірностей

Семестр: 4
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0

Теорія інформації

Семестр: 4
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0

Анотація: Мета дисципліни: Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія інформації» полягає у наданні студентам фундаментальних знань і основ теорії інформації, зокрема методів оцінювання обсягу інформації, стиснення інформації та завадостійкого кодування в обсязі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання наукових досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Знання, які дає вивчення дисципліни:
Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: .Івашко Андрій Володимирович, к.т.н., професор.
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Навчальні посібники та методичні вказівки:
В.А. Крылова — Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы циклических БЧХ-кодов. Учебное пособие (2017)
Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ТИ (2019).pdf

Електроніка і мікропроцесорна техніка

Семестр: 5
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0

Електроніка і мікропроцесорна техніка

Семестр: 5
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0

Історія науки і техніки

Семестр: 5
Кількість годин:

Лекційні заняття: 16
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0

Теорія автоматичного керування

Семестр: 5, 6
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48 (32)
Практичні заняття: 32 (16)
Лабораторні роботи: 16 (16)
Загальний обсяг: 180 (120)

Кількість кредитів: 6,0 (4,0)

Надійність і діагностування систем автоматизації

Семестр: 6
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0

Основи професійної безпеки та здоров’я людини

Семестр: 6
Кількість годин:

Лекційні заняття: 16
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0

Технічні засоби автоматизації

Семестр: 7
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 32
Загальний обсяг: 180

Кількість кредитів: 6,0

Програмне забезпечення промислових контролерів

Семестр: 7
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 32
Загальний обсяг: 180

Кількість кредитів: 6,0

Економіка підприємства

Семестр: 7
Кількість годин:

Лекційні заняття: 16
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0

Дисципліни професійної підготовки за спеціалізацією:

Комп’ютерна графіка

Семестр: 6
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета дисципліни: навчити застосовувати засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • основи векторної та растрової графіки
 • класичні та нові методи побудови моделей графічних об’єктів, моделей кольору
 • методи та технічні засоби обробки векторних та растрових зображень
 • методології побудови та маніпулювання тривимірними моделями комп’ютерної графіки
 • технічні можливості графічних процесорів (GPU) з обробки комп’ютерної графіки з використаням бібліотек Direct3D OpenGL

Навички, що отримують студенти:

 • вміти оперувати з векторною та растровою графікою
 • вміти використовувати графічні об’єкти, моделі кольорів
 • створювати та опрацьовувати векторні та растрові зображення
 • будувати тривимірні моделі
 • синтезувати зображення за допомогою GPU

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Зуєв Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд КГ (2019).pdf
РП 172.02бд КГ.ч1 (2019).pdf

Теорія цифрових автоматів

Семестр: 2
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними принципами внутрішньої організації та роботи обчислювальних пристроїв цифрової техніки та систем управління, надати знання і практичні навички необхідні для аналізу та проектування обчислювальних модулів та систем управління, побудованих на базі дискретної логіки та цифрових детермінованих скінченних автоматів. Матеріал надається в об’ємі, необхідному для вивчення подальших профілюючих дисциплін та виконання досліджень в області, яка визначається спеціальністю та спеціалізацією.
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • принципи внутрішньої організації цифрових пристроїв, основні структурні та функціональні елементи
 • математичний апарат булевої алгебри та йго використання для синтезу елементів цифрових систем
 • алгоритми та методи синтезу/аналізу цифрових автоматів
 • відомості про сучасні технології реалізації цифрових автоматів та елементів цифрових систем

Навички, що отримують студенти:

 • вміти проектувати, реалізувати та перевіряти структурні елементи цифрових систем та системи в цілому
 • вміти використовувати сучасні технічні засоби проектування та верифікації цифрових пристроїв
 • аналізувати та описувати інформаційні процеси у цифровій техніці за допомогою автоматних моделей
 • аналізувати та покращувати існуючі автоматні моделі у цифрових системах і пристроях

Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Караман Дмитро Григорович, ст. викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ТЦА (2018).pdf
РП 151.01бз ТЦА (2018).pdf
РП 151.01бу ТЦА (2018).pdf
РП 172.02бд ТЦА (2018).pdf

Інформатика

Семестр: 1, 2
Кількість годин:

Семестр: 1 2
Лекційні заняття: 32 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16 32
Загальний обсяг: 120 120

Кількість кредитів: 4,0 / 4,0
Форми контролю отриманих знань: розрахункові завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Крилова Вікторія Анатоліївна, к.т.н., ст. викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Навчальні посібники та методичні вказівки:
МВ для лаб. и пр. робіт — Арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки (2012)
МУ для лаб. и пр. работ — С++ — Часть 1: Основы программирования (2013)
МУ для лаб. и пр. работ — С++ — Часть 2: Одномерные массивы и циклы (2014)
МУ для лаб. и пр. работ — С++ — Часть 3: Двумерные массивы (2017)
Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд Інф (2018).pdf

Вступ до спеціальності

Семестр: 1
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0
Анотація: Дисципліна «Вступ до спеціальності» являє собою вступний курс, який знайомить першокурсників з навчальним закладом, факультетом, кафедрою, організацією навчального процесу та основами обраної студентами спеціальності.
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, залік
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н, професор каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ВдС (2018).pdf

Програмні засоби систем управління

Семестр: 4
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 32
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Програмні засоби систем управління» полягає у наданні студентам фундаментальних знань і основ інформатики, алгоритмів, мов програмування високого рівня, використання обчислювальної техніки в об’ємі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Ліберг Ігор Генадієвич, к.т.н., професор каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи: Євсеєнко Олег Миколайович, к.т.н., асистент каф. Автоматики і управління в технічних системах

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ПЗСУ (2018).pdf

Конструювання та технологія виробництва систем автоматики

Семестр: 5
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 48
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Форми контролю отриманих знань: розрахункові завдання, поточні, модульні контрольні роботи, курсовий проект, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Євсіна Наталія Олександрівна, к.т.н., ст. викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:
Курсова робота:
Елементи і пристрої автоматики і систем управління

Семестр: 5
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 32
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація: .
Форми контролю отриманих знань: розрахункові завдання, поточні, модульні контрольні роботи, курсовий проект, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття:
Практичні заняття і лабораторні роботи:
Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем

Семестр: 6
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0
Анотація: Мета курсу: навчити сучасним методам проектування, моделювання і верифікації складних цифрових систем на кристалі (СНК) на базі ПЛIС за допомогою сучасних мов опису цифрових схем — VHDL і Verilog; познайомити з можливостями сучасних систем проектування, моделювання і синтезу цифрових схем, дати основні навички роботи з ними; познайомити з характеристиками і можливостями сучасних ПЛIС основних виробників.
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • сучасні методи проектування, моделювання і верифікації складних цифрових пристроїв і СНК
 • мови опису апаратури VHDL і Verilog
 • методи опису типових елементів складних цифрових систем

Навички, що отримують студенти:

 • вміти створювати VHDL(Verilog)-моделі цифрових елементів та пристроїв
 • вміти виконувати аналіз, верифікацію та подальший синтез створених моделей із застосовуванням
  сучасних систем проектування ПЛІС
 • вміти робити декомпозицію складних цифрових систем на прості складові у вигляді типових елементів

Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Караман Дмитро Григорович, ст. викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи: Караман Дмитро Григорович, ст. викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Цифрова обробка сигналів

Семестр: 7
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Цифрова обробка сигналів» полягає у наданні студентам фундаментальних знань і основ теорії і практики цифрової обробки сигналів, зокрема методів цифрової лінійної та нелінійної фільтрації, придушення завад на сигналах та зображеннях, стиснення сигналів, розпізнання сигналів та зображень в обсязі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання наукових досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Івашко Андрій Володимирович, к. т. н., професор каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ЦОС (2018).pdf

Основи збору, обробки і передачі інформації

Семестр: 8
Кількість годин:

Лекційні заняття: 20
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 20
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Основи збору, обробки та передачі інформації » полягає у наданні студентам фундаментальних знань і основ теорії сигналів та завадостійкого кодування інформації, зокрема методів синтезу багатопозиційних сигналів в системах передачі даних, побудови сигнально-кодових конструкцій, методів кодування циклічних БЧХ кодів в обсязі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання наукових досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Крилова В. А., к. т. н., старший викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ОЗОПІ (2018).pdf

Спеціалізовані системи управління

Семестр: 8
Кількість годин:

Лекційні заняття: 30
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 20
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Спеціалізовані системи управління» полягає у наданні студентам фундаментальних знань і основ теорії оптимального керування, нечіткої логіки та нейронних мереж в обсязі, необхідному для вивчення профілюючих дисциплін та виконання наукових досліджень в області, яка визначається спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Дуднік Олексій Валентинович, к. т. н., старший викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд ССУ (2018).pdf

Системи управління базами даних

Семестр: 8
Кількість годин:

Лекційні заняття: 20
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 20
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета викладання навчальної дисципліни «Системи управління базами даних»: ознайомити студентів з основними принципами організації та організованого зберігання великих масивів даних, що необхідні для роботи комп’ютеризованих систем управління, за допомогою баз даних. В рамках курсу надаються знання і практичні навички необхідні для обґрунтованого вибору, розгортання та використання баз даних та відповідних систем управління базами даних, даються початкові відомості про правила проектування та нормалізації баз даних. Матеріал надається в об’ємі, необхідному для практичного використання баз даних у подальшій професійній діяльності та виконання досліджень в галузі, яка визначається спеціальністю та спеціалізацією.
Форми контролю отриманих знань: поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Караман Дмитро Григорович, старший викладач каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Робоча програма навчальної дисципліни:
РП 151.01бд СУБД (2018).pdf
РП 151.01бз СУБД (2018).pdf
РП 151.01бу СУБД (2018).pdf

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація: 151-03 Комп’ютерізовані системи управління та автоматика
Кваліфікація: професіонал з автоматизованого управління
Рівень підготовки: другий рівень (магістерський)
Строк навчання: 1,4 роки

Дисципліни професійної підготовки:

Системи управління якістю

Семестр: 9
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Створення систем управління якістю стосовно конкретних умов виробництва на основі міжнародних стандартів; проведення досліджень з пошуком оптимальних рішень при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності і вартості
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • значення та етапи формування управління якістю, роль в управлінні якістю інженерного та виробничого персоналу
 • класичні та нові методи управління якістю
 • призначення і структуру стандартів ISO серії 9000, вимоги цих стандартів до моделі забезпечення якості
 • методологію оцінки діяльності підприємства, та перелік критеріїв, за якими здійснюється оцінка
 • значення та процедури сертифікації системи якості та аудиту якості

Навички, що отримують студенти:

 • вміти розробляти політику підприємства в галузі управління якістю
 • вміти розробляти структуру і головні положення “Керівництва з якості”
 • вибирати необхідні стандарти ISO серії 9000 залежно від специфіки підприємства
 • вибирати оптимальну форму збирання, аналізу і обробки даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи якості
 • розробляти механізм управління якості

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Кондрашов Сергій Іванович, д.т.н., проф. каф. Інформаційно-вимірювальних систем
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

Моделювання і оптимізація систем управління

Семестр: 10
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 48
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація: моделювання і оптимізація реальних динамічних дискретних систем управління за допомогою використання сучасних методів у галузі систем масового обслуговування (СМО) з метою оптимізації показників ефективності їх функціонування, користування сучасними програмними пакетами для моделювання і оптимізації систем управління технологічними процесами
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • моделі реальних динамічних дискретних систем управління
 • методи побудови та аналізу систем масового обслуговування
 • методи оптимізації показників ефективності функціонування дискретних систем управління

Навички, що отримують студенти:

 • вміти описувати та створювати моделі реальних динамічних дискретних систем управління
 • вміти оцінювати та проводити оптимізацію показників ефективності функціонування динамічних дискретних систем управління
 • вміти користуватись сучасними програмними пакетами для моделювання і оптимізації систем управління технологічними процесами

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Системний аналіз складних систем управління

Семестр: 11
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 165

Кількість кредитів: 5,5
Анотація: формування теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для використання системного підходу, його принципів та методів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних систем, формування навичок використання інструментарію підтримки прийняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних системних задач
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • основи теорії пізнання, методи аналізу, синтезу та моделювання систем і процесів управління
 • базові математичні, логічні, семантичні, об’єктні, системні імітаційні методи моделювання систем і процесів
 • концепції, методи і засоби системного та інформаційного аналізу для забезпечення ефективного функціонування організаційних та виробничих структур

Навички, що отримують студенти:

 • розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій (ІКСТ), орієнтованих на формування і прийняття рішень
 • вивчення і володіння інструментальними засобами створення і підтримки ІКСТ для виконання задач системного аналізу
 • побудова моделей, знаходження методу розв’язування та отримання результатів для різного класу задач у галузі системного аналізу із застосуванням до складних систем управління

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики

Дисципліни професійної підготовки за спеціалізацією:

Системи управління електроприводами

Семестр: 9
Кількість годин:

Лекційні заняття: 64
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація:
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • .
 • .
 • .

Навички, що отримують студенти:

 • .
 • .
 • .

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Спеціалізовані системи управління

Семестр: 10
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 90

Кількість кредитів: 3,0
Анотація:
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • .
 • .
 • .

Навички, що отримують студенти:

 • .
 • .
 • .

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Цифрові системи управління

Семестр: 11
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи:
Загальний обсяг: 165

Кількість кредитів: 5,5
Анотація:
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • .
 • .
 • .

Навички, що отримують студенти:

 • .
 • .
 • .

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Качанов Петро Олексійович, д.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Методи аналізу та автоматизованої обробки даних

Семестр: 9
Кількість годин:

Лекційні заняття: 48
Практичні заняття:
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета дисципліни: засвоєння сучасних методів та технічних засобів обробки експериментальних даних, програмних засобів для автоматизації наукових досліджень та їх реалізації на базі мікроЕОМ.
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • основні математичні методи обробки експериментальних даних
 • методи комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях
 • методи оптимального планування наукового експерименту

Навички, що отримують студенти:

 • вміти провадити пошук інформації по літературним та електронним джерелам
 • ставити експеримент та обробляти його результати
 • користуватись програмними засобами обробки даних
 • оформляти результати досліджень

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Івашко Андрій Володимирович, к.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • НВФ “Діагностичні системи (обробка результатів біомедичних досліджень)”
 • “Харківський НДІ комплексної автоматизації“
 • ПАТ «АТ НДІ Радіотехнічних вимірювань»
 • ВО ОВЕН
 • ТОВ “Nix Solutions Ltd.“
Інформаційні процеси в системах управління

Семестр: 10
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Навчити як організувати взаємодію (обробку та збереження інформації) між відправником і споживачем інформації із застосовуванням комп’ютерної техніки
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • методи та технічні засоби збирання інформації з різних каналів з’вязку, зберігання інформації у просторі та часі
 • знання різноманітних алгоритмів упорядкування даних
 • знання алгоритмів та методів інформаційного пошуку із застосовуванням комп’ютерної техніки

Навички, що отримують студенти:

 • Вміти отримувати та збирати інформацію з різних каналів з’вязку, зберігати інформацію у просторі та часі
 • знати та вміти застосовувати алгоритми упорядкування даних
 • знати та вміти застосовувати алгоритми та методи інформаційного пошуку із застосовуванням комп’ютерної техніки

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Зуєв Андрій Олександрович, к.т.н., доц. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Інтерфейси комп'ютерних систем управління

Семестр: 9
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація:
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • .
 • .
 • .

Навички, що отримують студенти:

 • .
 • .
 • .

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Ліберг Ігор Геннадійович, к.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Автоматизоване проектування систем управління

Семестр: 10
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 32
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 150

Кількість кредитів: 5,0
Анотація:
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • .
 • .
 • .

Навички, що отримують студенти:

 • .
 • .
 • .

Форми контролю отриманих знань: курсова робота, поточні, модульні контрольні роботи, диференційований залік
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Ліберг Ігор Геннадійович, к.т.н., проф. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Системи управління на основі програмованих контролерів

Семестр: 10
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Важливе місце у розвитку та вдосконаленні комп’ютеризованих систем управління складним технологічним обладнанням посіло створення та впро-вадження проблемно-орієнтованих керуючих пристроїв, відомих під загаль-ною назвою «програмований логічний контролер» (ПЛК). Головною метою курсу є навчити студентів застосовувати програмовані логічні контролери при проектуванні систем автоматики промислового та галузевого призначення.
Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • ознайомлення зі структурною моделлю, внутрішньою організацією та принципами функціонування ПЛК, методами та засобами, які забезпечують його взаємодію з іншими елементами систем промислової автоматики
 • вивчення спеціалізованих мов програмування ПЛК та методів їхнього застосування при розробці систем автоматичного управління промислового та господарчого призначення
 • ознайомлення з основними типами пристроїв промислової периферії, опанування методів розрахунку та підключення цих елементів до ПЛК
 • вивчення принципів побудови промислових інформаційних мереж, а також принципів і методів акумулювання, захисту, обробки та передачі даних в цих мережах
 • огляд нормативної бази та галузевих стандартів, що використовуються при проектуванні та впроваджені систем автоматичного управління на підприємстві
 • ознайомлення з тенденціями та перспективами розвитку систем промислової автоматики на базі ПЛК

Навички, що отримують студенти:

 • практичні навички вирішення задач, пов’язаних з розрахунку елементів систем промислової автоматики
 • вибір та використання відповідних методів та засобів програмування ПЛК
 • діагностування та аналіз ефективності існуючих систем управління на базі ПЛК, формулювання пропозицій щодо покращення якості функціонування цих систем

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Дуднік Олексій Валентинович, к.т.н., ст. викл. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики
Мікроконтролерні пристрої в автоматиці

Семестр: 9
Кількість годин:

Лекційні заняття: 32
Практичні заняття: 16
Лабораторні роботи: 16
Загальний обсяг: 120

Кількість кредитів: 4,0
Анотація: Мета курсу: сформувати у студентів поняття й надати знання про різноманітність мікроконтролерів, основні принципи їхньої організації та архітектури. Розглянути аспекти використання мікроконтролерів в системах автоматики.

Знання, які дає вивчення дисципліни:

 • основні різновиди архітектур існуючих мікроконтроллерів
 • типові схеми мікроконтролерних пристроїв
 • типові алгоритми проектування систем управління на базі мікроконтролерів

Навички, що отримують студенти:

 • побудування схем на базі мікроконтролерів
 • вміння використовувати технічні та програмні засоби програмування мікроконтролерів
 • вміння налагоджувати роботу апаратних та програмних модулів на базі мікроконтролерів

Форми контролю отриманих знань: розрахункове завдання, поточні, модульні контрольні роботи, екзамен
Критерії оцінки:

 • Система КНТЕУ
 • Національна шкала ЄКТС

Викладачі:

Лекційні заняття: Дуднік Олексій Валентинович, к.т.н., ст. викл. каф. Автоматики і управління в технічних системах
Практичні заняття і лабораторні роботи:

Бази проходження практики:

 • приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко
 • НИИ радиотехнических измерений ХКБМ им. А.А.Морозова
 • Харьковский институт комплексной автоматики