Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Методичне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Забезпечення провадження освітньої діяльності фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності

292 «Міжнародні економічні відносини» 2019 року   переглянути тут⇒

Електронна бібліотека

 1. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник / В.М. Кудров. — М.: Юстицинформ, 2004 – 515 с.  (PDF)
 2. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник / В.М. Кудров. — М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с.  (PDF)
 3. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / кол. авторов; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. — 5-е изд., стер. — М.: КНОРУС, — 688 с.  (PDF)
 4. Чечурина, М.Н. Международная интеграция и международные организации: учеб. пособие / М.Н. Чечурина. – Мурманск: изд-во: МГТУ, 2012. – 269 с.  (PDF)
 5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / Под ред. Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с.  (PDF)
 6. Міжнародні організації / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 223с.  (PDF)
 7. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). – 450 с.  (PDF)
 8. Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч.] Ч.1: учебник / под ред. Чл.-корр. РАН, д-ра экон. Наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006. – 671 с.  (PDF)
 9. Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч.] Ч. 2: учебник / под ред. Чл.-корр. РАН, д-ра экон. Наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006. – 718 с.  (PDF)
 10. Международные экономичсекие отношения: теория и политика. Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп./ под ред. Козака Ю. Г.– К.: Центр учебной литературы, 2013. – 360 с.  (PDF)
 11. Хмылев В. Л. Современные международные отношения: учебное пособие / В.Л. Хмылев. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 210 с.  (PDF)
 12. Международные экономические отношения : учебник. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с.  (PDF)
 13. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / І.В. Амеліна. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с.  (PDF)
 14. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» – Одеса: ОНЕУ, 2012.– 670 с.  (PDF)
 15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.  (PDF)
 16. Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.  (PDF)
 17. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. К.: Кондор, 2005.  (PDF)
 18. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.  (PDF)
 19. Віноградський М.Д. Управління персоналом К.: «Центр учбової літератури», 2009.  (PDF)
 20. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.  (PDF)
 21. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навчальний посібник К.: «Центр учбової літератури», 2007.  (PDF)
 22. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция: учебное пособие. С.В. Рязанцев, М.Ф. Ткаченко. – М.: Экономика, 2010. – 303 с.  (PDF)
 23. Погорєлов М.І. Управління персоналом та економіка праці  : навч. посібник. Харків : НТУ “ХПІ”, 2015.  (PDF)
 24. Под.ред. Н. Б. Элебаева Корпоративное управление: теория, методология и практика. М.: Экономика, 2010.  (PDF)
 25. Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лідерства в глобальной экономике – М.: ИМЭМО РАН, 2012 – 94 с.  (PDF)
 26. Писаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками: навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008.  (PDF)
 27. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І.М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c.  (PDF)
 28. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004.  (PDF)
 29. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. К.: ТОВ УВПК ЕксОб, 2002.  (PDF)
 30. Опря А.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012.  (PDF)
 31. Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та інші. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: Центр учбової літератури, 2009.  (PDF)
 32. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012.  (PDF)
 33. Васильєв О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності. Х.: ХНАМГ, 2010.  (PDF)
 34. Финансовый менеджмент : учебник / Под ред. Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой. – М. : КНОРУС, 2014. – 654 с.  (PDF)
 35. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 36. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с.  (PDF)
 37. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В Міжнародні фінанси: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 38. Ковальчук К.Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2013.  (PDF)
 39. Васильківський Д.М., Яременко О.Ф. Конкуренція в міжнародному бізнесі: курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 80 с.  (PDF)
 40. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 1088 с.  (PDF)
 41. Ерохин В.Л. Международное предпринимательство: учеб. пособие / В.Л. Ерохин. — М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – 392 с.  (PDF)
 42. Станчев М.Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015.  (PDF)
 43. За заг. редакцією Ольхового І.О. Військовий етикет і дипломатичний протокол. Навчальний посібник. К.: ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011.  (PDF)
 44. Гулієв А.Д. Дипломатичний протокол та етикет : практикум К.: НАУ, 2014.  (PDF)
 45. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посіб. К.: Знання, 2005.  (PDF)
 46. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.  (PDF)
 47. Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. К.: КНЕУ, 2003.  (PDF)
 48. М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. Планування діяльності підприємства К.: КНЕУ, 2002.  (PDF)
 49. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности. СПб: ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011.  (PDF)
 50. Гуцол А. Інноваційні технології в туризмі : Навчальний посібник Северодонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015.  (PDF)
 51. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2006.  (PDF)
 52. Гребельник О.П. Митна справа. Підручник К.: Центр учбової літератури, 2014.  (PDF)
 53. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.: Центр навчальної літератури, 2005.  (PDF)
 54. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009.  (PDF)
 55. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности. СПб: ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011.  (PDF)
 56. Шишка Р.Б. Митне право України: Підручник. Київ:, 2008.  (PDF)
 57. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика: учебник / А.А. Суэтин. – М.: Кнорус, 2008. – 320 с.  (PDF)
 58. Борзенко В.І. Антикризове управління: навчальний посібник / В.І. Борзенко – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 232 с. (PDF)
 59. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-те, перероб. та доп. – Киїі-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.  (PDF)
 60. Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2007.  (PDF)
 61. Лазарєва О.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.  (PDF)
 62. Михайлова Л.І та інші. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 63. Борисова Л. М., Грошева Т. А., Ермушко Ж. А.        Мировая экономика. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2007.  (PDF)
 64. Гаджинский А. М. Логистика: учебник М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.  (PDF)
 65. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г Міжнародна логістика. Навчальний посібник. – К.: Обрії, 2011.  (PDF)
 66. Охріменко О.О., Іванова Т.В.         Соціальна відповідальність.  Навч. посіб. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».  (PDF)
 67. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник.  Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.  (PDF)
 68. Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності. К.: Видавництво «Енергія», 2008.  (PDF)
 69. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: МАУП, 2006.  (PDF)
 70. Карпенко О.А. Основи антикризового управління: навч.-метод. посіб. К.: Вид-во НАДУ, 2006.  (PDF)
 71. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посібник. Київ: Центр учбовової літератури, 2009.  (PDF)
 72. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010.  (PDF)
 73. Перегуда Є.В. Політологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2011.  (PDF)
 74. Горлач М.І [та ін.] Політологія: наука про політику. К.: Центр учбової літератури, 2009.  (PDF)
 75. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2009.  (PDF)
 76. За заг. ред.  Л.М. Кудояра Психологія: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2011.  (PDF)
 77. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.  (PDF)