Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"

Спеціалізації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 – «ЕКОНОМІКА»

Назва освітньої програми
/ спеціалізації
Управління персоналом та економіка праці
Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,
Навчально-науковий інститут еко-номіки, менеджменту і міжнарод-ного бізнесу,НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001,
вул. Кирпичова, 2 м. Харків, Україна, 61002
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm
Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників
бакалавр, магістр
Основні спеціальні
навчальні дисципліни

Менеджмент, економіка підприємства, маркетинг, гроші і кредит, фінанси підприємства, міжнародна економіка, інвести-ційна діяльність підприємства, організація виробництва, еконо-мічна статистика, бухгалтерський облік, економіка та організація
інноваційної діяльності, бізнес-планування, оптимізаційні
методи та моделі в управлінні персоналом, економетрика в управлінні персоналом, економіка праці та соціальнотрудові відно-сини, етика ділового спілкування, конфліктологія, управління трудовим потенціалом, управління персоналом, нормування праці, мотивування персоналу, планування
діяльності організації, аналіз господарської діяльності, методи
прийняття управлінських рішень, організація праці, аудит персоналу, комерційна логістика, стратегічне управління 

Характеристика
спеціалізації

Особливість спеціалізації полягає в поєднанні економіки і менеджменту
на всіх рівнях організації праці. Це універсальні фахівці, які поєднують в собі розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати
ефективну роботу по розвитку персоналу. Студенти отримують необхідні знання і практичні навички призначені для: виконання господарсько-економічних та
управлінських функцій, обґрунтування та прийняття тактичних рішень, формування кадрового потенціалу підприємства,
розвитку систем управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства

Можливості працевлаштування

Майбутня діяльність випускників зв’язана з престижними, високо-оплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти
(економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик,
економіст з праці); менеджери (HRменеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); професіонали в галузі праці і
зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості,
експерт із соціальної ідповідальності бізнесу, інженер-нормувальник
праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального
захисту населення (фахівець соціального страхування, фахівець
з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Назва освітньої програми
/ спеціалізації
Менеджмент підприємств та організацій
Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,
Навчально-науковий інститут еко-номіки, менеджменту і міжнарод-ного бізнесу,НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001,
вул. Кирпичова, 2 м. Харків, Україна, 61002
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm
Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні
навчальні дисципліни

Інфраструктура товарного ринку, Методи прийняття управлінських
рішень, Планування діяльності підприємства, Операційний
менеджмент, Логістика ідприємства, Управління есурсами підприємства, Організація підприємницької діяльності, Управління ризиками і страхування діяльності підприємства,
Економіка праці й соціально-трудові відносини, Економіко-математичні
методи та моделі, Психологія управління персоналом

Характеристика
спеціалізації

Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» розрахована
на сміливих, наполегливих, амбіційних молодих людей,
які зорієнтовані на створення успішної кар’єри, прагнуть
навчитися управляти колективом, підприємствами та бізнесом.
Особливістю програми є комплексний підхід щодо набуття
знань у сфері менеджменту сучасних організацій та підприємств,
оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання,
з урахуванням специфічних особливостей функціонування
комерційних та некомерційних організацій та підприємств
промисловості, сфери послуг

Можливості працевлаштування

Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» є
універсальною, випускник може обіймати робочі місця на підприєм-ствах різних форм власності, виробничої і невиробничої
сфери, державного управління

Назва освітньої програми
/ спеціалізації

Менеджмент інноваційної діяльності

Контакти

Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу,

НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001,
вул. Кирпичова, 2 м. Харків, Україна, 61002
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53

E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Основні спеціальні
навчальні дисципліни

Менеджмент організацій, Управління стратегічними змінами,
Інформаційні системи і технології в менеджменті, Управління
проектами, Лідерство і управління конфліктами, Маркетинг інновацій, трансферу технологій, інноваційної технології і менеджмент, патентно-кон’юнктурні дослідження, Інноваційна політика, Креативний менеджмент.

Характеристика
спеціалізації
Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» розрахована на цілеспрямованих, креативних, комунікабельних,
відповідальних за результат, працелюбних, здатних ставити
та успішно вирішувати складні завдання інноваційного розвитку
підприємств та організацій молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри та прагнуть навчитися управляти підприємствами та організаціями.
Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку
праці у фахівцях, здатних розробляти та приймати стратегічні і тактичні інноваційні рішення, узгоджувати традиційну і інноваційну діяльність підпри-ємства на засадах сучасного менеджменту.Особливістю спеціалізації є формування системи професійних
компетентностей з менеджменту інноваційної діяльності, які направлені на впровадження сучасних інноваційних рішень
з метою підвищення ефективності оперативної, фінансової та інвестиційної діяльності підпри-ємств та організацій.
Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих
управлінських кадрів з креативним, стратегічним мисленням, які здатні розробити, оцінити ефективність та наслідки інноваційних проектів щодо розвитку підприємницької ді-яльності, сформувати резуль-тативну систему управління проектами на основі сучасних інформаційних технологій для забезпечення успішного функціонування та стратегічного розвитку різних суб’єктів господарювання.

 

Можливості працевлаштування Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» є новою,
самостійною галуззю управлінської науки та професіональної діяль-ності, випускник якої може працювати ерівником підприємства, керівником інноваційних проектів і програм, відділів розвитку, менеджером по дослідженню ринків і вивченню суспільної думки (PR), менеджер комерційної діяльності, інформаційним аналітиком, консультантом по діяльності ефектив-ності підпри-ємства.
Назва освітньої програми
/ спеціалізації
Управління підприємницькою діяльністю
Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.
Телефон: (057) 707-62-53
E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників
Бакалавр, Магістр, Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
– Бізнес-комунікації та бізнес-культура
– Комерційна логістика
– Економіка і організація підприємницької діяльності
– Ризик і прийняття управлінських рішень в підприємницькій
діяльності
– Управління ресурсами в підприємницькій діяльності
– Управління потенціалом підприємства
– Міжнародне підприємництво
– Менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу
– Економіко-математичні методи та моделі в підприємницькій
діяльності
– Антикризове управління в підприємницькій діяльності
Характеристика
спеціалізації
Фахівець-менеджер підготовлений для власної підприємницької
діяльності, для кваліфікованої праці експертом і консультантом
з питань організації діяльності і управління. Фахівець з менеджменту підготовлений для організаційноуправлінської
і господарської діяльності в різних галузях економіки,
здатний працювати в умовах конкуренції підприємств
різних форм власності.
Можливості працевлаштування

Випускники програми можуть продовжити навчання в аспірантурі.
Основними видами професійної діяльності випускників є:
– організаційно-управлінська;
– виробничо-економічна;
– планово-економічна;
– соціально-управлінська;
– маркетингова;
– зовнішньоекономічна;
– аналітична;
– підприємницька.
Об’єкти професійної діяльності випускників: державні і уніципальні
підприємства, установи і органі-зації, акціонерні товариства,
підприємства усіх форм власності, сфера управління і бізнесу.
Займані посади: керівники усіх ланок і структурних підрозділів
державних, муніципальних і приватних підприємств, керівники
інноваційних фірм. Попит на цю спеціальність обумовлений розвитком економіки і зростанням кількості підприємств на ринку, оскільки будь-яка фірма, підпри-ємство, організація потребують найрізноманітніших форм управління : процесами, людьми, ресурсами.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 – «МАРКЕТИНГ»

Назва освітньої програми
/ спеціалізації
Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.
Телефон: (057) 707-62-53
E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників
Бакалавр, магістр
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
Маркетинг; рекламний бізнес; менеджмент; економіка підприємства;
фінанси; бухгалтерський облік нематеріальних активів;
міжнародна економіка; трансфер технологій; креативний
менеджмент; економіка інтелектуальної власності; ціноутворення
на об’єкти інтелектуальної власності; авторське та
суміжні права; патентне право; адміністративне право; міжнародне
право та комерційний арбітраж; кримінальне право;
використання та передача прав на інтелектуальну власність;
інноваційний менеджмент; патентна експертиза та оформлення
прав на інтелектуальну власність.
Характеристика
спеціалізації

Спеціалізація 075.3 «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної
власності» орієнтована на отри-мання поглиблених знань з економіки, організації та управління процесами створення, комерціа-лізації, маркетингу, ринкового супроводу, споживання та утилізації інтелектуально-інноваційних техно-логій (об’єктів інтелектуальної власності). Майбутні фахівці
одержують унікальні знання й уміння в області менеджменту,
маркетингу, правової охорони і правового захисту патентних
і авторських прав. Вільно володіють іноземною мовою. Вивчивши
великий блок юридичних дисциплін, випускники мають
реальну можливість працевлашту-вання в якості менеджерів,
економістів, організаторів виробництва, керівників бізнесу як на економічні, так і на юридичні посади на підприємствах і фірмах, в силових структурах МВД та СБУ, в податкових інспекціях, а також у структурних підрозділах Патентного
відомства України.

Можливості працевлаштування

державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні
структури, підприємства ринкової інфраструктури, силові
структури МВД та СБУ, податкові інспекції, структурні підрозділи
Патентного відомства України.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 – «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Назва освітньої програми
/ спеціалізації
Економіка і управління інтелектуальною власністю
Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.
Телефон: (057) 707-62-53
E-mail: kaf.opup@gmail.com
Інтернет-сайт: http://www.web.kpi.kharkov.ua/bapm

Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників
Магістр
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
Інтелектуальний і креативний бізнес
Бізнес-планування та управління проектами
Електронна комерція та глобальне підприємництво
Основи наукових досліджень
Засоби індивідуалізації в підприємництві та торгівлі
Технологічне підприємництво та біржова діяльність
Інноваційне підприємництво та маркетинг інтелектуальної
власності
Набуття прав на інтелектуальну власність
Стратегічне управління інтелектуальною власністю
Економічна оцінка прав інтелектуальної власності
Формування підприємницьких ідей та креативне мислення
Правова охорона та розпорядження правами інтелектуальної
власності
Характеристика
спеціалізації
Спеціалізація орієнтована на отримання поглиблених знань з
права, економіки, організації та управління процесами створення,
комерціалізації, маркетингу, ринкового супроводу,
споживання та утилізації інтелектуально-інноваційних технологій
(об’єктів інтелектуальної власності). Робота професіонала
з інтелектуальної власності полягає у визначенні власника
права спадкоємства на інтелектуальну власність; у складанні
контрактів на використання або передачу цих прав;
здійсненні екологічної та інших експертиз винаходів; організації
збору та розподілу авторської винагороди. Фахівець з
інтелектуальної власності може оцінити вартість інтелектуального
продукту, допомогти підприємствам здійснити трансфер
технологій, оформити патентні і авторські права
Можливості працевлаштування Випускники зможуть працювати патентними повіреними, судовими
експертами з питань нтелектуальної власності, співробітниками
державної системи правової охо-рони інтелектуальної власності. Значний попит на фахівців в сфері інтелектуальної власності мають державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової
інфраструктури, силові структури МВД та СБУ, податкові
інспекції.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 – «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Назва освітньої програми
/ спеціалізації
292-1 «Міжнародні бізнес-структури»

292-2 «Міжнародна економіка»

Контакти Кафедра “Менеджмент іннова-ційного підприємництва та міжнародних економічних відно-син”,
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного
бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001,
вул. Кирпичова, 2 м. Харків, Україна, 61002
Телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Освітньо-кваліфікаційні
рівні випускників
Освітня кваліфікація: економіст – міжнародник.
Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з міжнародних економічних
відносин, спеціалізація «Міжнародні бізнес структури», спеціалізація «Міжнародна економіка»
Основні спеціальні
навчальні дисципліни
«Математичні моделі міжнародної економіки та теорія і практика
зовнішньої торгівлі», «Інституції міжнародної економічної
політики», «Інноваційна діяльність у міжнародній економіці»,
«Міжнародна логістика», «Міжнародні фінанси і валютні
операції», «Соціальна відповідаль-ність транснаціональних
корпорацій», «Ефективність міжнародних економічних
відносин», «Експортний потенціал та конкурентоспроможність
підприємств в розвинених країнах світу», «Антикризове управління в розвинених країнах», «Друга іноземна мова (німецька
або французька)»
Характеристика
спеціалізації
Спеціалізація «Міжнародні бізнес-структури» дозволяє отримати
відповідні знання та вміння в сфері міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній.
Можливості працевлаштування Види майбутньої діяльності випускників – робота на керівних
посадах:
в органах і установах Міністерства закордонних справ на посадах
у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе,
референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар
дипломатичного агентства).
в закладах вищої освіти, академічних організаціях міжнародного
профілю – наукові співробітники та викладачі; в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах
державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, консалтингових компаніях, які займаються проблемами міжнарод-ної економічної діяльності;
в системі підготовки міжнародних кадрів.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Спеціалізація

Вартість навчання
БАКАЛАВР МАГІСТР
Денна форма навчання Заочна форма навчанн Денна форма навчання Заочна форма навчанн
Вартість одного року навчання, грн. Вартість одного року навчання, грн.
Маркетинг і правова
охорона інтелектуальної
власності
11260
Управління персоналом і економіка праці 11260 5560 13500 6700
Менеджмент підприємств та організацій 11260 5560 13500 6700
Менеджмент інноваційної
діяльності
13500
Управління
підприємницькою діяльністю
11260 13500 6700
Економіка і управління
інтелектуальною власністю
13500 6700
Міжнародна економіка 11260 5560