Історія кафедри

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» був заснований в 1885 році, як навчальний заклад, що готував фахівців з найбільш перспективних галузей науки і техніки того часу. Початок XX століття характеризується бурхливим розвитком хімічної промисловості, тому провідні вчені зіткнулися з проблемою контролю і аналізу основних хімічних сполук, і в 1940 році з кафедри хімії була виділена в самостійну «Кафедра аналітичної хімії», яка проіснувала під цією назвою до 1998 року.

image004У той час кафедрою аналітичної хімії завідував доктор технічних наук, професор Клещев Микола Федосович. Він – людина ініціативна та далекоглядна, тому вирішує відкрити в НТУ «ХПІ» спеціальність «Біотехнологія». В 1998 році кафедра стає випускаючою і отримує назву «Кафедра біотехнології та аналітичної хімії». Технічне забезпечення дозволяло проводити підготовку інженерів-біотехнологів, але не вистачало фахівців, які могли ви на високому рівні викладати дисципліни цієї галузі, тому в штат приймаються відомі вчені та талановиті викладачі такі, як:

  • доктор медичних наук, професор, провідний фахівimage002ець в області мікробіології і вірусології Кособуцький Леонід Антонович;

 

  • доктор біологічних наук, професор, фахівець міжнародного рівняimage006 в області мікробіології і вірусології Бабич Євгеній Михайлович;

 

 

 

  •  доктор медичних наук, професор, біохімік міжнародного рівня
  • image008Давидов Вадим В’ячеславович;

 

 

 

image010

  • доктор медичних наук, професор, фахівець в області біологічно активних речовин природного походження  Россіхін Василь В’ячеславович.

 

 

Кафедра розпочала підготовку студентів за спеціальністю «Промислова біотехнологія». Крім теоретичних основ біотехнології, велику увагу було приділено контролю якості і сертифікації біотехнологічної продукції.
image012

Куратором цього блоку дисциплін була кандидат хімічних наук, професор, висококваліфікований хімік-аналітик Костиркина Тетяна Данилівна.

Але час не стоїть на місці, кафедра зростала і зміцнювалась, збільшувалася кількість бажаючих здобути освіту за цією спеціальністю і в 2001 році кафедра розпочинає підготовку студентів заочної форми навчання.
Розширювався і професорський склад кафедри. В навчальний та науковий процес включаються:

image014

доктор фізико-математичних наук, професор, фахівець у галузі фізики конденсованого стану, біофізики та хімічної фізики Огурцов Олександр Миколайович

 

 

image016

доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Клімова Олена Михайлівна.

 

 

У 2012 році на кафедрі була акредитована друга спеціальність «Фармацевтична біотехнологія», студентам починають викладати:

image018

доктор фармацевтичних наук, професор, провідний фахівець в галузі фармацевтичної біотехнології Краснопольський Юрій Михайлович

 

 

доктор фармацевтичних наук, професор, член-image019кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки Георгієвський Віктор Петрович

 

 

Навесні 2015 року кафедра отримала назву «Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії».

У 2015 році вчена рада НТУ «ХПІ» обрала завідувачем кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії професора, доктора фізико-математичних наук Огурцова Олександра Миколайовича, яку він очолював до кінця 2019 року.

image020

Доктор фізико-математичних наук, професор Огурцов О.М. був дуже різнобічною людиною, його інтереси поширювалися не лише у напрямі фізики та математики. Володіючи великою ерудицією, він швидко та успішно освоїв нові для себе галузі науки – молекулярну біологію, молекулярну біофізику, хімічну біофізику. Широкий спектр його наукових інтересів включав молекулярні взаємодії, кооперативні процеси та фазові переходи в біополімерах, радіаційно-індуковані модифікації біологічних полімерів електронними збудженнями.

Під керівництвом д. ф.-м.н., професора Огурцова О.М. на кафедрі були започатковані дослідження механізмів переносу енергії у конденсованому середовищі до локальних центрів та утворення молекулярних та біомолекулярнихнанокомплексів; визначення способів керування функціональними властивостями макромолекул та їх асоціатів за допомогою впливу на систему чисельних ковалентних та нековалентних внутрішньо- та міжмолекулярних взаємодій; розробка дистанційних неруйнівних методів аналізу стимульованої модифікації систем зв’язків у біополімерах та функціональних матеріалах; та розробка теоретичних основ біотехнології та біоінженерії. Визначною особливістю робіт Огурцова О.М. є не тільки оригінальність теоретичних розробок, а також і велика практична направленість.

Професор,д. ф.-м.н.Огурцов О.М. був членом редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «Innovative Biosystems and Bioengineering» («Інноваційні біосистеми та біоінженерія»), м. Київ, членом редакційної колегії наукового журналу «Biophysical Bulletin» («Біофізичний вісник»); членом ради з проблеми «Молекулярна біофізика» Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України; членом методичної та редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ».

Професор Огурцов О.М. є автором 450 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, 56 навчальних посібників з біотехнологій та біоінженерії (загальною кількістю 15 236 стор.!) і понад 50 наукових праць, які мають міжнародну визначеність за системою баз даних SCOPUS.

Професор Огурцов О.М. читав чисельні курси: біоінформатика, біологічні мембрани, біонанотехнологія, біосинергетика, біофизика, біофізична та фізична хімія, біохімія, генна інженерія, молекулярна біологія, молекулярна біотехнологія, молекулярна біофізика, хімічна біонанофізика, наукові дослідження, ферментативний каталіз, фізика.

Професор Огурцов О.М. зробив вагомий внесок у розвиток вищої освіти та науки в Україні, його відзначала відповідальність за доручену справу, ініціативність та працьовитість. Він мав високий авторитет науковця і педагога серед науково-освітянської спільноти України.Тільки за той час, що Огурцов О.М. був завідувачем, кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії випустила понад 350 висококваліфікованих спеціалістів із біотехнологій та біоінженерії, які наразі працюють у 15 країнах світу.

Урочисте вручення дипломів магістрам в Палаці студентів НТУ «ХПІ»
24 грудня 2019 року (випуск магістрів з біотехнологій та біоінженерії
2019 року).