НМЗ РhD-аспірантури

Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта згідно Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії/PhD зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”
 
Підручники та навчальні посібники в електронній формі у віддаленому доступі для необмеженої кількості користувачів.