Нормативні документи

 

 

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png

 

Сайт Вченої ради НТУ “ХПІ”         «»

 

 
       http://mon.gov.ua > Головна > Міністерство> Послуги > ЛіцензуванняВідомості про право здійснення освітньої діяльності > Харківська областьНаціональний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” > Станом на 24.04.2019 Завантажити                ( Ліцензія 2016)  

 

 

      НАЗЯВО:   Сайт     АКРЕДИТАЦІЯ
      МОН: АТЕСТАЦІЯ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
      
      Постанова КМУ від 10 травня 2018р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
      Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
      Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266: ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
      Наказ МОН від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» 
      Закон 05.09.2017 № 2145-VIII  Про освіту“.
      Закон 01.07.2014 № 1556-VII “Про вищу освіту

 

      Наказ МОН від 14.01.2016  № 13 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Редакція від 03.03.2017)
      Класифікатор професій ДК 003-2010:   html    pdf
 
ДОКУМЕНТИ КАФЕДРИ: 

 

 

Прозорість кафедри (Опис навчальних програм)  http://public.kpi.kharkov.ua/

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/02/B_162.jpg       http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/02/M_162.jpg
Информация: 
      Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
      Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року «Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін» та Рекомендації щодо структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни
      

      Наказ МОН України від 21.06.2016 № 79-А «Про результат акредитації та атестації» (протокол № 121 від 16.06.2012)
      Наказ МОН України від 10.06.2016 № 655 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»
      Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
МОН щодо скасування обов’язковості кредитно-модульної системи 24.09.2014
      Наказ МОН від 26.09.2005  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 
      Наказ МОН від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 
      Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів … на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах».