Студентам

 

 

Заняття в аудиторіях НТУ “ХПІ”
Забороняється запізнюватися на заняття. Коли входить викладач, на знак вітання, студенти мають встати. Не допускаються сторонні розмови чи інший шум, що заважає проведенню занять. Виходити з аудиторії під час заняття можна лише з дозволу викладача.
Заняття в середовищі Office 365

Всім учасникам навчального процесу   слід знати наступне

Статтею 24 Конституції України визначено рівність всіх громадян перед законом та закріплено рівність прав громадян, яка в тому числі полягає в тому, що «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Статтями 28, 31, 32 гарантується захист гідності, таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції, а також невтручання в особисте життя громадян. Зазначені гарантії «не допускають збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Положеннями Законів України «Про освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено обов’язок учасників освітнього процесу використовувати виключно державну мову.

Учасники навчального процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту» під час навчання мають дотримуватися один по відношенню до одного моральних, етичних норм, не використовувати нецензурну лайку, з повагою ставитися до інших осіб.

При здійсненні відео-, аудіозапису обов’язковим є попередження інших осіб про запис, що здійснюється, та отримання безумовної згоди всіх осіб.

Документи НТУ «ХПІ»

ПОРЯДОК розгляду скарг здобувачів освіти _Наказ №501 ОД від 28_10_2019 (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ» від 27_09_2019 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання_ від 5.07.2019 нов2(doc)

ПЛАН ЗАХОДIВ IЗ ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ БУЛIНГУ НТУ ХПI (pdf)

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ, РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНI ВИПАДКИ БУЛIНГУ НТУ ХПI (pdf)
ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ЗДОБУВАЧIВ ОСВIТИ НТУ ХПI (pdf)
ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Наказ № 129 ОД від «24» лютого 2020 р. (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 2020_1 Наказ № 53 ОД від 31 січня 2020 р.(docх)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін від 23.02.2018___032020 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг здобувачів від 23.02.2018 (зм 09.2021) (doc)
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ НТУ ХПІ_від 28.04.2017_(2019) (doc)

Призначення стипендій

Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

  1. Протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.
  2. Під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

п.13 …Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

Розклад консультацій в Teams викладачів кафедри для ліквідації заборгованостей 2.01-4.03.2023 о. (перейти в Teams за посиланням)
проф. Близнюк О.М.   Пн 14.30-16.30   Біофізика;  Вступ до спеціальності;  Біонанотехнологія, нанобіофізика та нанофармація; Біонанотехнологія та нанобіофізика
проф. Краснопольський Ю.М.   Вт 10.00-12.00    Фармацевтична біотехнологія
проф. Божков А.І. , проф. Клімова О.М.  Чт.   10.30-12.30  Генетика, молекулярна біологія, молекулярна генетика
                  
доц. Бєлих І.А.       Ср 12.00-14.00     Пт 12.00-14.00     Основи фармакології; Сенсорні системи в промисловій біотехнології / Сенсорні системи в біофармації
доц. Масалітіна Н.Ю.     Вт 14.30-16.30         Біохімія, Біологія клітини, Загальна мікробіологія та вірусологія, Генетична інженерія та біоінженерія, Молекулярна біотехнологія та біоінженерія       
доц. Самойленко С.І.   Вт 10.00-12.00       Чт 10.00-12.00       Аналітична хімія; Фізико-хімічні методи аналізу
доц.  Варанкіна О.О.   Вт 12.35-14.10     Промислова біотехнологія, Загальна біотехнологія, Біотехнологія клітин рослинного та тваринного походження, Основи біохімічної інженерії.
доц. Звягінцева О.В.    Ср 10.00-12.00      Пн 16.00-18.00         Аналітичний контроль та сертифікація продукції промислової біотехнології; Нормативне забезпечення біофармацевтичних виробництв 

 

New!  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО,
СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
(проглянути)

 

 

New!  Електронна адреса для індивідуальных домашніх завдань студентів заочного відділенняя khpi_bbiah_zao@ukr.net
Звіт та щоденник  практики відправляти на почту khpi_bbiah_praktika@ukr.net, 
а також onbliznjuk@ukr.net
Індивідуальний план студента(бакалавр)

Зразки оформлення титульних сторінок індивідуальних робіт

Правила оформлення індивідуальних робіт студентів

Оформлення дипломних робіт та дипломних проєктів

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів
Електронні версії учбових посібників кафедри
Правила (за ДОСТ) оформлення посилань на використані джерела:
Приклади оформлення посилань на літературуБюлетень ВАК України, 2009, №5
Приклади оформлення бібліографічних списків

Приклади бібліографічних записів з сайту Книжкової палати України

Розклад пар

№ пари 1 година 2 година
1 пара  8:30-9:15   9:20-10:05
2 пара 10:25-11:10 11:15-12:00
3 пара 12:35-13:20 13:25-14:10
4 пара 14:30-15:15 15:20-16:05
5 пара 16:25-17:10 17:15-18:00
6 пара 18:10-18:55 19:00-19:45
.

Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»

ДИПЛОМНИКАМ

(ПОШТА для дипломів: biotech-diplom@ukr.net)

ПРАВИЛА оформлення індивідуальних робіт

Індівідуальна робота виконується в формі рукопису на стандартних аркушах формату А4. Текст розміщується на одній стороні аркуша з полями: ліве – 30 мм, інші – 20 мм. Відстань між рядками має бути не менше 5 мм, висота літер – не менше 2,5 мм. В одному рядку має бути не більше 80 знаків, на сторінці має бути не більше 35 рядків. При використанні комп’ютера текст має бути надрукований  шрифтом Times New Roman 12 pt через два інтервали (або 14 pt через 1,5 інтервали) із використанням абзацного відступу 1,27 мм та вирівнювання тексту «По ширині». Рукописний текст має бути виконаний креслярським шрифтом/ Кожна структурна частина повинна починатися з нової сторінки.

Титульний лист індивідуальної роботи має бути надрукований на принтері (або виконаний з використанням креслярського шрифту) і повинен містити назву університету, назву кафедри, назву роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента, місто та рік виконання робіт. Якщо у структурі роботи передбачено реферат, то він, як самостійна структурна частина, виконується на окремому аркуші.  Реферат містить відомості про обсяг роботи (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел та додатків), текст реферату та список з 5–8 ключових слів. У змісті індивідуальної роботи наводяться список структурних елементів роботи із зазначенням номерів сторінок, з яких починається даний структурний елемент. Якщо в структурі індивідуальної роботи передбачені розділи та підрозділи, то вони повинні мати змістовні заголовки. Наприкінці заголовків крапкe не становлять.

Заголовки розділів центрують на сторінці, а заголовки підрозділів починають з абзацу, залишаючи вище і нижче заголовка підрозділу по одному порожньому рядку. Заголовки розділів друкують великими літерами. У першому центрованому рядку заголовка друку-ється лише слово РОЗДІЛ та номер розділу (наприклад, РОЗДІЛ 3). Для відображення внутрішньої структури розділів їх можна розбивати на підрозділи. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу у цьому розділі, розділених точкою (наприклад, 2.3). Заголовки наступних структурних елементів роботи: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ, ВИСНОВКИ – центруються на початку нової сторінки, друкуються великими літерами і не нумеруються. Рисунки (схеми, графіки) розташовують симетрично до тексту, підпис до рисунка розташовується під рисунком, починається з абзацу словом «Рисунок», потім йде номер рисунка, який складається з номера розділу та номера рисунка в даному розділі, розділених точкою (наприклад, рисунок 1 у четвертому розділі називається Рисунок 4.1), після номера ставиться знак «–» (тире), потім з великої літери йде текст підпису, точка в кінці підпису не ставиться. Як приклад розташування рисунка та оформлення підпису до рисунка слід використовувати рисунок 4.1.

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/idz-rules/%D1%80%D0%B8%D1%811.JPG?attredirects=0Рисунок 4.1 – Молекулярні комплекси: а – чотирисубодиничний білок гемоглобін; б – мембранний білок опсин; 1 – молекула ретиналю

Рисунок відокремлюють від тексту порожніми рядками – вище за рисунок і нижче за підпис до рисунка.
Відскановані рисунки слід масштабувати настільки, щоб розмір шрифту написів на рисунку значно не відрізнявся від розміру шрифту основного тексту.

Формули центруються на окремому рядку, залишаючи вище та нижче по одному порожньому рядку, номер формули складається з номера розділу та номера формули в даному розділі, розділених точкою (наприклад, формула 1 у четвертому розділі нумерується наступним чином – (4.1)), номер формули наводять праворуч на межі тексту в круглих дужках. Наприклад:

. https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/idz-rules/%D1%80%D0%B8%D1%812.JPG?attredirects=0                                                   (4.1)
. Таблиці розташовують симетрично до тексту, назва таблиці розташовується над таблицею, починається з абзацу словом «Таблиця», потім йде номер таблиці, який складається з номера розділу та номера таблиці в даному розділі, розділених точкою (наприклад, таблиця 1 в четвертому розділі називається Таблиця 4.1 ), після номера ставиться знак «–» (тире), потім з великої літери йде текст назви таблиці, точка в кінці назви не ставиться. Таблицю відокремлюють від тексту порожніми рядками – вище назви таблиці та нижче таблиці. Як приклад оформлення таблиці слід використовувати таблицю 4.1
.      Таблиця 4.1 – Хімічний склад молока
 Складова частина  Масова частка в молоці, %
 Вода  87–89
 Сухий залишок  11–13
 Жир  2,8–6,0
 Білки  2,7–3,7
 …  …
    Рисунки та таблиці розташовують, як правило, після першого посилання на них у тексті.
  У висновках коротко формулюються основні результати та пропозиції роботи.
Усі фактичні дані та твердження, що наводяться у тексті роботи повинні мати посилання на цитовані джерела. Список використаних джерел включає всі джерела, які розташовуються у порядку їх цитування у тексті
    При упоминании источника в тексте ставится его номер из списка, заключённый в квадратные скобки, например, «… в работе [14] было показано …». Описание источников информации (книга, часть книги, статья в научном журнале, диссертация, стандарт, Интернет-ресурс) приводится на языке оригинала и оформляется согласно ДСТУ ДОСТ 7.1:2006
  У додатки рекомендується включати допоміжний матеріал: ксерокопії статей та документів, виведення формул, додаткові таблиці та схеми, алгоритми та програми розрахунків. 
    Додатки позначають великими літерами алфавіту, наприклад, «Додаток А», за винятком букв  Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Щ, Ь. 
    Напис «Додаток А» центрується вгорі сторінки над заголовком додатку. Додатки повинні мати змістовні заголовки, які друкуються симетрично до тексту
    Усі сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку сторінки без точки. 
    На титульному аркуші номера не ставлять, але включають його в загальну нумерацію. Номер «2» ставлять на сторінці з рефератом (якщо в структурі роботи передбачено реферат) і далі по порядку.
Індивідуальна робота брошурується до папки
.

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів
Навчальні дисципліни кафедри
ПІДРУЧНИКИкафедри
Фотогалерея

ІНФОРМАЦІЯ

Положення про призначення та виплату стипендій

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів
Центр Кар’єри НТУ «ХПІ»
Відділ аспірантури НТУ «ХПІ»