Тренди сьогодення – віртуальний світ, комп’ютерні розробки, веб- та мобільні додатки, комп’ютерні ігри та комп’ютерна графіка, інтелектуальні, роботототехнічні системи… Майже кожен абітурієнт, що цікавиться комп’ютерною технікою та програмуванням і планує вступ до вишу, стикається з проблемою вибору спеціальності з списку 12-ї галузі, що має назву «Інформаційні технології».

Всього спеціальностей (які ще можуть називатись бакалавратами) у цій галузі шість. Вони нумеруються таким чином: перші дві цифри – 12, це номер галузі, а далі порядковий номер. Ось вони:

121Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

124 – Системний аналіз

125 – Кібербезпека

126 – Інформаційні системи та технології

Після чотирьох років навчання та одержання диплому бакалавра є можливість продовження освіти у магістратурі за тією ж, або спорідненою спеціальністю.

Для того, щоб порівнювати, маємо спочатку розібратись у кожній. Для цього застосуємо характеристики з офіційних джерел, наукової літератури та сайтів провідних українських університетів, в яких готують фахівців даної галузі. Почнемо спочатку.

121. Інженерія програмного забезпечення. З самої назви випливає сутність спеціальності – на ній готують інженерів, які зможуть виготовляти сучасну програмну продукцію широкого профілю. На спеціальності вивчають різні методи й інструментальні засоби з точки зору практичного застосування.

Основна ідея: розробка програмного забезпечення є формальним процесом, який можливо вивчати та вдосконалювати. Ця спеціальність є дуже молодою, вона менш десяти років тому виокремилась з іншої спеціальності (Комп’ютерні науки). Зміст її наповнення й досі динамічно змінюється, й натепер включає: процеси розробки програмного забезпечення; формування вимог до програмного продукту; тестування; архітектура програмного забезпечення; об’ектно-оріентоване моделювання тощо.

122. Комп’ютерні науки. Як фізика та математика є базою для традиційних інженерних напрямів, так й у галузі Інформаційних технологій таку роль грають Комп’ютерні науки. Раніше, у багатьох країнах ця спеціальність ще мала назву Інформатика, але зараз в Україні було обрано саме згадану. Надамо визначення.

Комп’ютерні науки – загальна назва для групи дисциплін, які займаються різними аспектами розробки та застосування комп’ютерів, такими, як програмування, методи комп’ютерного та математичного моделювання, мови програмування, операційні системи, штучний інтелект, архітектура обчислювальних систем.

Для того, щоб стати фахівцем з даної спеціальності, є необхідним знати та розуміти три її основних розділи, – професійне програмування, теорія та математичні основи програмування, та досконало засвоїти один з них. Історично за останні роки більша частина випускників цієї спеціальності з українських вишів обирає як спеціалізацію професійне програмування, але тренди розвитку показують, що тільки фахівці зі складних напрямів матимуть переваги у кар’єрному зростанні в майбутньому.

Саме фахівці з комп’ютерних наук створюють нове знання, відкривають нові напрями та, навіть, спеціальності. Саме вони мають необхідний баланс між теорією та практикою, вміють знаходити нові ідеї, обґрунтовувати їх та на їхньої базі створювати нові революційні програмні розробки.

Зміст освіти є дуже широким – це методології та технології програмування, дискретизація неперервної інформації, архівація текстів, передача даних каналами зв’язку та шифрування, пошук текстів та математичні моделі документального пошуку. Та нарешті, – це системи та методи штучного інтелекту, який останнім часом використовується як у smart (розумних) пристроях та роботах, так й при написанні програм, веб-порталів, комп’ютерних ігор тощо.

123. Комп’ютерна інженерія. Теж сутність спеціальності випливає з її назви – це сукупність методів та технологій програмування й управління апаратними ресурсами персональних комп’ютерів і мікропроцесорних систем. Ясно, що основний наголос тут має бути зроблений на внутрішній устрій комп’ютеру, на схемотехніку, апаратну реалізацію обробки інформації на процесорах і програмованих логічних інтегральних схемах. Вміння працювати з паяльником та іншими інструментами є необхідним, але може бути надбане протягом навчання. З іншого боку, освіта включає знання методів програмування технічних пристроїв, технології побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж.

Зміст освіти – навчитись проектувати ЕОМ, комплекси, системи і мережі; встановлювати несправності у технічних засобах ЕОМ, визначати правила експлуатації, оптимальні режими їхньої роботи, контролювати та діагностувати засоби обчислювальної техніки, розробляти елементи системного програмного забезпечення.

124. Системний аналіз. Спеціальність створено нещодавно для підготовки системних аналітиків – професії, яка виникла в останні десятиліття з метою задоволення потреб великих підприємств для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнесу. Це насамперед проекти міжгалузевого характеру, зв’язок їхніх частин є можливим на базі математичного опису процесів, що відбуваються, з подальшим комп’ютерним моделюванням.

Зміст освіти побудований на вивченні математичних методів, сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів комп’ютерного моделювання техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Спеціальність «Системний аналіз» великою мірою примикає до математично-інженерних дисциплін, тому Правилами прийому до закладів вищої освіти на неї встановлено низку пільг, насамперед можливість зарахування результатів навчання на підготовчих курсах до конкурсного балу.

125. Кібербезпека. Також представляє собою інженерну спеціальність, призначену для підготовки фахівців, які володіють набором засобів забезпечення безпеки кіберсередовища, ресурсів організацій і користувачів. Кібербезпека передбачає забезпечення властивостей безпечної роботи ресурсів організацій або користувачів.

Загрози можуть бути апаратного (наприклад, підключення до мережі, використання шкідливих пристроїв) та програмного характеру (наприклад, всім відомі віруси, спроби несанкціонованого доступу до ресурсів тощо). Тому зміст навчання має бути побудованим на поєднанні підходів комп’ютерної та програмної інженерії, застосування схемотехніки та спеціального програмування. Завдяки високим вимогам, які в останні часи висуваються до забезпечення безпеки комп’ютерної техніки, в освіті присутні переважно прикладні дисципліни та технології, пов’язані з розробкою й застосуванням програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

126. Інформаційні системи та технології. Нова спеціальність, яка декілька років тому виділилась з Комп’ютерних наук. Її спрямовано на підготовку фахівців з розробки і супроводу інформаційних систем і технологій різного призначення.

Спеціальність створено на базі спеціальностей «Інформаційні та управляючі системи й технології» та «Інформаційні технології проектування», які існували в Україні у минулі роки. Перша мала спрямування на розробку програмного забезпечення для бізнес-процесів, а друга – на методи проектування як спеціальних комп’ютерних систем, так й машинобудівних об’єктів з використанням систем автоматизованого проектування (САПР). У теперішній час спеціальність розвивається, у багатьох вишах її напрями пов’язують з проектуванням розподілених систем, об’єднаними комп’ютерними мережами. У зв’язку з цим більшість навчальних дисциплін співпадають з предметами 121-ї (Інженерія програмного забезпечення) та 122-ї (Комп’ютерні науки) спеціальностей.

Отже, з аналізу всіх перелічених спеціальностей випливають наступні висновки. Всі бажаючі присвятити свою професійну діяльність розробці програмного забезпечення різного призначення можуть насамперед обрати спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп’ютерні науки. Усім, кому подобається працювати з апаратним забезпеченням, у напрямку підтримки працездатності комп’ютерних систем та мереж, слід обирати спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія. Для інженерів, які забезпечують безпечну роботу комп’ютерних систем та мереж, є потрібною спеціальність 125 Кібербезпека. Ті, хто бачить себе працюючим системним аналітиком, який використовує складні математичні моделі, можуть обирати спеціальність 124 Системний аналіз. Область застосування випускників 126 спеціальності «Інформаційні системи та технології» наразі ще тільки оформлюється, та за досвідом минулих спеціальностей можливо сказати, що вона може бути близькою до розробки та використання систем САПР та розподілених систем та мереж.

Деякі загальні зауваження. В усьому світі при обранні майбутньої професії, а це й є здебільшого вибір життєвого шляху, керуються деякими основними принципами. Перший – це наявність наукової школи, адже університет – це не середня школа. В кращих університетах навчання студентів нерозривно пов’язане з науковими дослідженнями: викладачі мають постійно підвищувати свій рівень, створюючи нове знання та на його основі нові практичні реалізації (в темі, що розглядається, це нові методи, алгоритми, програми, технології тощо), та залучати студентів до досліджень. Якісно виконувати свою роботу можливо лише при самостійному її виконанні, при поєднанні постійного навчання з творчим пошуком. Важливим є також наявність міжнародного наукового партнерства – воно можливе, лише коли професори та викладачі кафедри створюють нове знання, є фахівцями світового рівня.

Тобто, якщо університет, кафедра, яка готує студентів та спеціальність створені нещодавно, то велику увагу необхідно приділяти аналізу їхньої спроможності забезпечити якісне навчання, наявності відповідних кадрів, які створюють нове знання на світовому рівні. А це може бути перевіреним аналізом наукових та спеціальних публікацій викладачів у світовій науковій пресі. В університетах вищого ґатунку така інформація присутня на сайтах відповідних кафедр.

Другий – це наявність відповідних традицій в підготовці. Не є секретом, що нові, широко рекламовані спеціальності зазнають труднощів з формуванням навчальних планів, з конкретним насиченням дисциплін. Підготовка плану та змісту кожної дисципліни – це тривалий, кропіткий процес, який потребує часу. Навіть талановитим викладачам дуже важко швидко наповнити навчальний курс, тим більш таким змістом, щоб він відповідав світовому рівню. Отже, тут видна перевага класичних спеціальностей над новими. У найближчі роки нові напрямки будуть, безперечно, насичені необхідним змістом, але абітурієнту вчитись необхідно зараз.

Взагалі, завжди важливим було обрання не тільки спеціальності за її назвою, можливо модною та сучасною, але й колективу, в якому майбутньому студенту вчитись майже шість років. Тут є необхідним продивитись відгуки у соціальних мережах, поговорити зі студентами старших курсів.

Багато хто з майбутніх абітурієнтів мріє займатись програмуванням, створювати нові інформаційні технології та системи. Для цього найкращим вибором є спеціальність 122 Комп’ютерні науки, яка поєднує в собі фундаментальні основи інформатики й практичні методи створення та аналізу програм та програмних систем. В галузі Інформаційні технології, що розглядається, процес старіння конкретних засобів та систем коливається від одного (особливості роботи конкретних апаратних пристроїв) до п’яти років (операційні системи, мови програмування тощо). Тільки фундаментальні знання, що є базою 122-ї спеціальності, лишаються необхідними фахівцю протягом всього життя. А з особливостями інженерних реалізацій кожен може розібратись самостійно. При цьому тут якраз й виявляється роль колективу – кафедри, в якій збирається навчатись абітурієнт – викладачі насамперед мають навчити його вчитись самостійно. Це є запорукою довгого та успішного професійного життя, адже інформаційні технології змінюються зараз дуже швидко, їх потрібно вміти швидко самому опанувати.

Наостанок. Сучасний світ є глобальним, та абітурієнт після навчання в університеті може отримати намір попрацювати за кордоном. Тут виникне проблема відповідності дипломів, змісту освіти й т. ін. Практично всі спеціальності 12-ї галузі у світових університетах є частинами єдиної, яка має назву Computer Sciences. Тому власник диплому з Комп’ютерних наук відразу отримає перевагу при пошуку роботи.

На правах реклами:
Кафедра комп’ютерного моделювання процесів та систем Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” готує спеціалістів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, конкурсна пропозиція “Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка“, а саме за вибірковими блоками:
– Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
– Інтелектуальні та робототехнічні системи

Telegram чат для абітурієнтів: https://t.me/joinchat/RqHz4EHITodlN2Vi

Контакти:
E-mail: CMPS@khpi.edu.ua
Web-сайт: web.kpi.kharkov.ua/cmps
Facebook: fb.com/official.cmps
Instagram: instagram.com/official_cmps
Telegram: t.me/official_cmps