Системне проектування

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України з 24 по 25 квітня 2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування». З Експертним висновком можно ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ.

Метою освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності «Системне проектування» є підготовка фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем.
Відповідність змісту підготовки магістрів зі спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» державним потребам забезпечується освітньо-професійною програмою, робочими навчальними планами і програмами навчальних дисциплін зі спеціальності, що акредитується.

Навчальний план, який складено у відповідності до ОПП, забезпечує дотримання необхідного співвідношення навчального часу між циклами підготовки магістрів.
З 2016 р. в дію вступили навчальні плани, які відповідають вимогам «Закону про вищу освіту» та «Акту узгодження переліку спеціальностей», згідно якому спеціальність «Системне проектування» увійшла до спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Освітня програма (ОП) підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації «Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем» є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Інтегральна компетентність магістра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК полягає в здатності використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблеми під час професійної діяльності у галузі проектування, створення та аналізу комп’ютерних систем, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерного моделювання інформаційних систем.

Перелік компетентностей, які опанують студенти в результатів підготовки за даним навчальним планом та результати навчання представлено у освітній програмі перспективного плану підготовки магістрів зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»за ПОСИЛАННЯМ.

Концепцію діяльності  Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки фахівців спеціальності 8.05010103 «Системне проектування»
галузі знань 0501 – Інформатика та обчислювальна техніка
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» можна завантажити за ПОСИЛАННЯМ.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

підготовки магістра:

за спеціальністю 8.05010103 “Системне проектування”

№ з/п Назва дисципліни Загальна кількість Учбовий процес
Кредитів
ECTS
Годин Семестри
 Екз Зал
 1  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  48,5  1455,0
 1.1 Цикл професійно-оріентованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки  2,0  60,0
 1.1.1 Організація виробництва і маркетинг  2,0  60,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Рекомендована література:  
 1.2 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки  46,5  1395,0
 1.2.1 Цивільний захист  1,0  30,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Рекомендована література  
 1.2.2 Проектування програмних рішень  5,0  150,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
 1.2.3 Пошук та попередня підготовка даних  4,0  120,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 1.2.4 Системи з самоорганізацією  4,0  120,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
 1.2.5 Інтелектуальна власність  2,0  60,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Рекомендована література  
 1.2.6 Охорона праці в галузі  1,0  30,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 1.2.7 3d-моделювання та програмування комп’ютерної графіки  4,0  120,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 1.2.8 Системи та методи прийняття рішень  4,0  120,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 1.2.9 Експертні системи на базі нечіткої логіки та нейронні мережі  5,0  150,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 1.2.10 Розподілені інформаційні системи  5,5  165,0 11 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
 1.2.11 Паралельне програмування  5,5  165,0 11 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
 1.2.11 Інтелектуальна обробка даних  5,5  165,0 11 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
 2  ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  34,0  1020,0
 2.2 Дисципліни вільного вибору студента  34,0  1020,0
Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
 2.2.1 Спеціалізація  22,0  660,0
 2.2.1.1 Операційні системи та системне прогамування  6,0  180,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
 2.2.1.2 Теорія інформації та кодування  5,0  150,0 9 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 2.2.1.3 Методи багатокритеріальної та мінімаксної оптимізації  6,0  180,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
 2.2.1.4 Спеціальні мови програмування  5,0  150,0 10 Навчальна програма:  
Робоча програма:  
Плани практичних (лабораторних) робіт:  
Завдання для самостійних робіт:  
Рекомендована література  
 2.2.3  Дисципліни вільного вибору студентів за функциональним напрямом ( 4 дисципліни по 3 кредити) Перелік дисциплін додається  12,0  360,0 Дивитись дисципліни вільного вибору  
Практика  13,5  405,0
Переддипломна  13,5  405,0 12 Бази практик:  
Комплексний іспит  1,5  45,0 12
 нд Науково-дослідна робота  7,5  225,0 9, 10, 11
 Атестація  15,0  450,0 Тематика дипломних робіт:  
 Загальна кількість за термін підготовки  120,0  3600,0