Конкурс

Всеукраїнський конкурс

 студентських наукових робіт з природничих,

технічних і гуманітарних наук 2016/2017 н.р.

зі спеціальності
«Енергетичне машинобудування»
(«Двигуни та енергетичні установки»)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, України № 1193 від 21.10.2014 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Двигуни та  енергетичні установки” (з урахуванням таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року за № 1151, нова назва спеціальності – «Енергетичне машинобудування»).

Запрошуємо студентів Вищих навчальних закладів України взяти участь у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Енергетичне машинобудування»,

який буде проходити в НТУ «ХПІ» у січні–березні 2017 р.

Передбачається робота секцій:

  • “Двигуни та енергетичні установки”;
  • “Турбомашини та турбоустановки”;
  • “Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування”.

Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих начальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Умови та порядок проведення конкурсу

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем  у галузі технічних наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

На конкурс від ВНЗ подаються не більше трьох кращих наукових робіт — переможців І туру. Термін відправки робіт – до 25 січня 2017 р.

Роботи надсилати за адресою: 61002, м. Харків, Фрунзе 21, НТУ “ХПІ”, кафедра двигунів внутрішнього згоряння, галузевій конкурсній комісії зі спеціальності “Енергетичне машинобудування”. Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи.

Галузева конкурсна комісія організує розгляд та рецензування робіт.

Авторам кращих робіт буде надіслано запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. Після проведення науково-практичної конференції галузева комісія приймає рішення про визначення претендентів на нагородження дипломами Міністерства освіти і науки України

 


Вимоги до оформлення конкурсних робіт

— наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

— на титульному аркуші розміщуються:

  • назва напрямку конкурсу, за яким виконана робота;
  • шифр роботи;
  • назва роботи;
  • рік виконання роботи;

— текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль — 14,  з одного боку аркуша формату А4;

— креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркушах формату А4 або А3;

— обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається.

Завантажити приклад оформлення наукової роботи

Вимоги до подання конкурсних робіт

Наукові роботи повинні бути оформлені відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (наказ № 202 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р.).

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування  вищого навчального закладу в наукових роботах замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу), та, у разі наявності, копії патентів і статей автора за темою роботи тощо.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

Додаток 1

Додаток 2

Контактні телефони:

– голова галузевої конкурсної комісії

Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової роботи, докт. техн. наук, професор

(057) 700-40-34

– заступник голови галузевої конкурсної комісії

Пильов Володимир Олександрович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, докт. техн. наук, професор

(057) 707-63-14

– секретар галузевої конкурсної комісії

Осетров Олександр Олександрович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, канд. техн. наук

(057) 707-68-50,

(057) 707-68-48

 osetrov2010@gmail.com

Результати попереднього конкурсу>>>