Требования к конкурсным работам

Вимоги до конкурсних робіт

— наукові роботи повинні бути оформлені Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, України № 1010 від 18.09.2018 р.;

— наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом можливе виконання робіт іноземними мовами;

-наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  запозичень наукового матеріалу з попередньої роботи;

— наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

— наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

— текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм;

— креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркушах формату А4 або А3;

— загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

— наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

— у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр — не більше двох слів).

Разом із роботою в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс), та, у разі наявності, копії патентів і статей автора за темою роботи тощо.

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Всеукраїнський конкурс, галузева конкурсна комісія має право відхилити їх від участі у конкурсі (з зазначенням причин).

Контактні телефони:

– голова галузевої конкурсної комісії

Марченко Андрій Петрович, проректор з наукової роботи, докт. техн. наук, професор

(057) 700-40-34

– заступник голови галузевої конкурсної комісії

Пильов Володимир Олександрович, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння, докт. техн. наук, професор

(057) 707-63-14

– секретар галузевої конкурсної комісії

Осетров Олександр Олександрович, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння, канд. техн. наук

(057) 707-68-50,

(057) 707-68-48

 додаток 1ВІДОМОСТІ про автора (авторів) та наукового керівника наукової  роботи

додаток 2 — РЕЦЕНЗІЯ на наукову роботу

Приклад наукової роботи

Результати попереднього конкурсу>>>