035-01 «Бакалавр філології»

Напрям підготовки «Філологія» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови) з вивченням мовознавчих дисциплін (як фундаментальних теоретичних, так і нових напрямів філологічних досліджень). В межах напрямку вивчаються теоретичні та практичні аспекти міжкультурної та міжмовної комунікації, що дає можливість готувати фахівців з усного та письмового перекладу науково-технічних, художніх текстів та ділової документації.

Навчальний план

Кваліфікація: фахівець з філології
Спеціалізація: 035-01 «Переклад»

№ з/п Назва дисципліни Загальна кількість семестри
Кредитів Годин
1 Нормативна частина 162 5832  
1.1 Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін  11 396  
1.1.1 Історія України 3 108 1
1.1.2 Українська мова за професійним спрямуванням 3 108 2,4,6
1.1.3 Філософія 3 108 3
1.1.4 Історія української культури 2 72 4
1.2 Цикл природничо-наукових (фундаментальних ) дисциплін 16 576
1.2.1 Вступ до мовознавства 2 72 1
1.2.2 Сучасна українська література 2 72 1
1.2.3 Історія зарубіжної літератури 4 144 2,3
1.2.4 Латинська мова 2 72 2
1.2.5 Порівняльна лексикологія 2 72 6
1.2.6 Екологія 2 72 6
1.2.7 Порівняльна стилістика 2 72 7
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 135 4860
1.3.1 Практичний курс основної іноземної мови (англійської) 53 1908 1-8
1.3.2 Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецької) 52 1872 1-8
1.3.3 Ділова англійська мова 6 216 2
1.3.4 Теорія та практика перекладу з основної іноземної мови (англійської) 13 468 4,5,6
1.3.5 Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності. 3 108 6
1.3.6 Граматичні проблеми науково-технічного перекладу 4 144 7
1.3.7 Лексичні проблеми науково-технічного перекладу 4 144 8
2 Вибіркова частина 48 1728  
2.1 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ 44 1584  
2.1.1. Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін 12 432  
2.1.1.1 Соціологія 2 72 5
2.1.1.2 Психологія 2 72 5
2.1.1.3 Основи економічної теорії 3 108 6
2.1.1.4 Правознавство 3 108 7
2.1.1.5 Політологія 2 72 8
2.1.2 Цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 14 504  
2.1.2.1 Сучасні проблеми термінознавства і прикладної лінгвістики 2 72 1
2.1.2.2 Лексикографія 2 72 2
2.1.2.3 Переклад термінології інформаційних технологій 2 72 3
2.1.2.4 Лінгвокраїнознавство 2 72 4
2.1.2.5 Вступ до пееркладознавства та історія перекладу 2 72 4
2.1.2.6 Порівняльна граматика 2 72 7
2.1.2.7 Особливості перекладу патентної документації 2 72 7
2.1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 18 648  
2.1.3.1 Основи вітчизняного та зарубіжного діловодства на ПК 4 144 1
2.1.3.2 Переклад ділового мовлення 4 144 3
2.1.3.3 Протокол перекладача та діловий етикет 2 72 3
2.1.3.4 Анотування та реферування (англійська мова) 2 72 4
2.1.3.5 Історія основної іноземної мови (англійської) 2 72 5
2.1.3.6 Історія науки і техніки 2 72 5
2.1.3.7 Сучасна література країн, мова яких вивчається 2 72 6
2.2 Дисципліни вільного вибору студента 4 144  
2.2.3 Цикл професійної та практичної підготовки 4 144
2.2.3.1 Блок дисциплін 1. Переклад ділової документації 4 144
2.2.3.1 Особливості перекладу ділової документації (німецька мова) 4 144 8
2.2.3.2 Блок дисциплін 2. Науково-технічний переклад 4 144
2.2.3.6 Анотування та реферування (німецька мова) 4 144 8
Семестровий контроль 24 864  
  Практика 6 216  
  Разом  240 8640
Фізичне виховання 28 1008 1-7
Військова підготовка 19 684 5-8