Стисло про кафедру

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року на базі факультету інформатики та управління. Вона є єдиною кафедрою в університеті, що навчає фахового перекладу, а саме спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (напрямок «Філологія») за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»  (Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 210197 від 17 листопада 2000 р.) і з 2015 р.  «магістр».

Перший набір студентів на спеціальність «Переклад» відбувся у 2000 році, перший випуск – у 2004. Сьогодні нам понад 25 років, за плечима викладачів і співробітників – 20 випусків студентів-перекладачів.

На сьогоднішній день підготовку майбутніх перекладачів здійснює добірний склад викладачів: і професіоналів-перекладачів, і методистів, і носіїв мови, і вчених, удостоєних вітчизняними та іноземними ступенями. Всі освітні програми затверджені Міністерством освіти та науки України.
Особливу увагу ми приділяємо інтенсивному навчанню іноземним мовам (англійської, німецької) і перекладу з першого семестру до останнього в максимальному обсязі.

Важливі навчальні предмети: основна іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька), ділова англійська мова, історія зарубіжної літератури, історія основної іноземної мови, порівняльна лексикологія, порівняльна стилістика, порівняльна граматика, теорія та практика перекладу, анотування та реферування, протокол перекладача і діловий етикет, переклад ділового мовлення, лінгвокраїнознавство та ін.

У галузі науково-технічного перекладу: переклад термінології інформаційних технологій, граматичні та лексичній проблеми науково-технічного перекладу, особливості перекладу патентної документації, редагування науково-технічного перекладу, практика перекладу термінології машинобудування, практика перекладу термінології електроніки та електротехніки, практика перекладу термінології фізики та хімії та ін.

Студенти можуть обрати такі спеціалізації, як «Науково-технічний переклад» та «Переклад ділової документації».

Практика студентів здійснюється в органах державної влади та місцевого самоврядування, консульських установах, міжнародних організаціях, закордонних банках і фірмах, міжнародних відділах недержавних структур, у відділах реклами та зв’язків з громадськістю, в рекламних та PR-агентствах, туристичних фірмах, зарубіжних і вітчизняних готелях, громадських організаціях, мовних та освітніх центрах та перекладацьких бюро.

 

Підсумкова атестація студентів:

  • комплексний державний екзамен (на рівні бакалавра)
  • захист випускної кваліфікаційної роботи (на рівні магістра). Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.

Випускникам надається кваліфікація:

  • Бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
  • Магістр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

Випускники спеціальності “Переклад” затребувані як перекладачі, технічні редактори (technical writers) у міжнародних консалтингових, комп’ютерних, рекламних фірмах; на ТБ і радіо; в перекладацьких відділах МЗС, інтернет- та web-hosting-компаніях; вони продовжують освіту в міжнародних бізнес-школах, займаються науковою діяльністю в магістратурі університетів Європи та США.

Форма навчання – денна та заочна. Термін навчання на денній формі: на рівні бакалавра – 3 роки 10 місяців, магістра – 1 рік, 4 місяці роки. На заочній формі навчання (на рівні бакалавра) – 3 роки 10 місяців.

Умовою вступу на денну форму навчання є сертифікат про загальну середню освіту.

Для вступу на рівень магістра потрібен диплом бакалавра та знання англійської та німецької мови на продвинутому рівні.

Умовою вступу на заочну форму навчання на рівень бакалавра є успішне проходження тестування (усного та письмового).

Протягом багатьох років на кафедрі працюють викладачі із Сполучених Штатів Америки та Німеччини (викладаються дисципліни «Усна практика», «Ділова англійська мова», «Лінгвокраїнознавство»).