Акредитація

Зміст навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010102 Інформаційні технології проектування

Метою освітньої програми є поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента необхідного наукового світогляду та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері інформаційних технологій та інженерного проектування, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи. Досягнення означеної мети ґрунтується в першу чергу забезпеченням можливостей до науково-дослідницької діяльності при вирішенні задач практичної спрямованості у сфері застосування інформаційних технології до інженерно-проектної діяльності у симбіозі з системним підходом до надання фундаментальних та цілісних знань.

Програма збалансована щодо забезпечення загальної та професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізаціями, загальний обсяг програми складає 90 кредитів ЕКТС.

Перелік компетентностей, які опанують студенти в результатів підготовки за даним навчальним планом та результати навчання представлено у Освітньо-професійній програмі перспективного плану підготовки магістрів зі спеціальності 122 Компютерні науки та інформаційні технології.
Завантажити освітньо-професійну програму можна за посиланням

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України з 6 по 8 лютого 2017 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010102 «Інформаційні технології проектування». З Експертним висновком можно ознайомитись за посиланням.

Порівняльна таблиця щодо дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” можна завантажити за посиланням.

№ з/п Назва дисципліни Загальна кількість Навчальна програма Робоча програма Рекомендована література
Кредитів ECTS Годин Семестри
Екз Зал
1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 31.0 930.0
1.2  Цикл математичної, природничо-наукової  підготовки 6.0 180.0
1.2.1 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій 3.0 90.0 9
1.2.2 Методологія наукових досліджень 3.0 90.0 10
1.3 Цикл професійної  підготовки 18.0 540.0
1.3.1 Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем 4.0 120.0 10
1.3.2 Розподілені комп’ютерні системи і мережі 4.0 120.0 9
1.3.3 Методи аналізу даних та їх організація 5.0 150.0 9
1.3.4 Проектування сучасних інформаційних систем 5.0 150.0 9
2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 29.0 870.0
2.1  Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 17.0 510.0
2.1.2.2 Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу 6.0 180.0 10
2.1.2.3 Методи оптимального проектування та керування 5.0 150.0 10
2.2 Дисципліни вільного вибору студента 12.0 360.0
 Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки
2.2.1 Блок дисциплін 1 12.0 360.0
2.2.1.1 Сучасні проблеми САПР 3.0 90.0 9
2.2.1.2 Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерной графіці 5.0 150.0 9
2.2.1.3 Комп’ютерне моделювання динамічних процесів 4.0 120.0 10
2.2.2 Блок дисциплін 2 12.0 360.0
2.2.2.1 Технології розподілених  обчислень у проектуванні 3.0 90.0 9
2.2.2.2 Дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР 5.0 150.0 9
2.2.2.3 Лінгвістичне забезпечення САПР 4.0 120.0 10
2.2.3 Блок дисциплін 3 12.0 360.0
2.2.3.1 Геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів 3.0 90.0 9
2.2.3.2 Моделювання спеціальних ефектів в комп’ютерной графіці 5.0 150.0 9
2.2.3.3 Технології розпізнавання геометричних образів та комп’ютерного зору 4.0 120.0 10
2.2.4 Блок дисциплін 4 12.0 360.0
2.2.4.1  САПР систем підресорювання транспортних засобів 3.0 90.0 9
2.2.4.2  Синтез планетарних передач 5.0 150.0 9
2.2.4.3  Математичне моделювання і аналіз систем керування транспортних засобів 4.0 120.0 10
3.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 7.0 210.0
3.1.1 Іноземна мова 4.0 120.0 10 9
3.1.2 Цивільний захист 1.0 30.0 9
3.1.3 Інтелектуальна власність 2.0 60.0 10
3.1.4 Організація виробництва і маркетинг 2.0 60.0 9
3.1.5 Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація 3.0 90.0 10
3.1.6 Охорона праці в галузі 1.0 30.0 10
Практика 9.0 270.0
Переддипломна 9.0 270.0
Атестація 21.0 630.0