Доцент кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук

Випускник НТУ “ХПІ” 1999 р. У 1999–2002 рр. – аспірант кафедри технічної електрохімії. З 2002 р. – молодший науковий співробітник кафедри. У 2006 р. захистів кандидатську дисертацію за темою “Активація поверхні відпрацьованих оксидних рутенійово-титанових анодів”. З 2007 р. – науковий співробітник, асистент, а з 2012 р. – доцент кафедри технічної електрохімії. 

Бровін Олександр Юрійович – співавтор 50 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Матеріалознавство
 • Комп’ютерні технології в науковій та інженергій діяльності
 • Технічна електрохімія
 • Електрохімічні системи в мікроелектроніці
 • Устаткування електрохімічних виробництв
 • Проектування електрохімічних виробництв
 • Автоматичне регулювання та управління технологічними процесами
 • Математичне моделювання та комп’ютерні розрахунки в технології РРЕ та матеріалів на їх основі
Напрямки наукових досліджень
 • Електрофоретичне нанесення дисперсних гідроксиапатитів на титан з неводних розчинів
 • Компьютерне моделювання хіміко-технологічних процесів і систем
 • Електродні матеріали для електролізу хлоридних і сульфатних розчинів
 • Малозношувані (нерозчинні) аноди
 • Електрохімічний синтез простих неорганічних речовин – кисню, хлору, водню
 • Електрохімічний синтез окислювачів та дезінфікуючих розчинів активного хлору (гіпохлорит натрію)
Вибрані публікації
 • Бровин А.Ю., Коваленко Ю.И. Фазовый состав и удельное электрическое сопротивление активного слоя оксидных кобальт-титановых анодов. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2007. – № 32. – С. 77–80.
 • Тульский Г.Г., Смирнов А.А., Бровин А.Ю. Совершенствование технологии электрохимического синтеза растворов «активного хлора». – Вопросы химии и химической технологии. – 2011.–    № 4. – С. 236–238.
 • Смирнов О.С., Бровин А.Ю., Тульский Г.Г. Вплив рН на кінетику анодного процесу при електролізі водного розчину хлориду натрію. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2011. — № 27. – С. 55–59.
 • Шалыгина О.В., Бровин А.Ю., Миронова Г.И. Разработка термостойких стеклоэмалевых покрытий для водонагревательной аппаратуры. – Вісник НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 47. – С. 114–119.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: postreader@ukr.net