Історія кафедри 

Підготовка фахівців–електрохіміків вперше в Україні була започаткована в 1899 р. кафедрою мінеральних речовин Харківського технологічного інституту. 3 1918 по 1925 рік на цій кафедрі існувала спеціалізація з електрохімічних виробництв. 3 1926 року почала самостійно функціонувати кафедра технології електрохімічних виробництв, яка в вересні 1930 р. була офіційно затверджена наказом по ХХТІ. З 1926 р. кафедрою керував проф. Терещенко А.В., з 1931 р. – проф. Рабінович М.А., з 1933 – проф. Сисоєв A.M., з 1959 – проф. Андрющенко Ф.К. У 1983–2013 рр. кафедру очолював проф. Байрачний Б.І. З 2013 р. завідувач кафедри – проф. Тульський Г.Г. Інженерні кадри до 1926 року готувались головним чином в галузі гальванотехнічних та гідроелектрометалургійних пpoцeciв для підприємств Сходу України. До 1930 р. випуск складав 3–10 спеціалістів на рік, з 1930 по 1950 pp. – 15–25 чол., у 1950–1970 pp. – 25–30 чол. У 1965 р. план прийому було збільшено до 100 студентів (50 денна та 50 вечірня форми навчання), a з 1972 р. – до 125 студентів (75 денна та 50 вечірня форми навчання). 3 1989 р. кількість студентів зменшилась до 75 чоловік (50 денна та 25 вечірня форми навчання). 3 1994 р. ліцензійний план прийому складає 50 чол. денної та 10 чол. заочної форм навчання. З 2012 р. план прийому на спеціалізації кафедри 24 чол. Розвиток промисловості в довоєнні та повоєнні роки поставив низку вимог до підготовки інженерів–електрохіміків, перш за все, розширення напрямів підготовки у межах спеціальності. На кафедрі в цей період проводяться наукові дослідження та запроваджується підготовка з електролізу розплавів (алюміній, магній, натрій), хімічним джерелам струму, гальваностегії, електролізу водних розчинів без виділення металів, гідроелектрометалургії та електротермії. 3 1959 р. розпочата підготовка фахівців по спеціалізації “Захист металів від корозії”.

Значний вклад у розвиток кафедри в ці роки внесли проф. Сисоєв А.М., проф. Пасічник С.Д., проф. Андрющенко Ф.К., проф. Галінкер І.C., доц. Машовець А.П., проф. Марченко Н.А., доц. Попова М.Г. Ці викладачі фактично започаткували методичні основи підготовки фахівців–електрохіміків. За їx безпосередньою участю були розроблені програми лекційних кypciв, лабораторних poбiт, методичні вказівки з курсового та дипломного проектування. 

Завідувачем кафедрою з 1933 по 1959 р. був талановитий вчений та педагог проф. Сисоєв A.M. Він заснував на кафедрі міжгалузеву електрохімічну лабораторію, а також організував підготовку наукових кадрів через аспірантуру. В цей час колектив співробітників кафедри збільшився майже в 3 рази (з 10 до 29–32).

3 1959 по 1982 р. кафедрою керував проф. Андрющенко Ф.К. – видатний вчений та організатор, який зробив значний внесок в розвиток кафедри i Політехнічного інституту в цілому. Він працював проректором з наукової роботи, деканом факультету технології неорганічних речовин. Під його керівництвом науково-педагогічний колектив кафедри виріс до 40–45 працівників. План прийому по спеціальності збільшився до 100–125 чоловік. Під керівництвом проф. Андрющенко Ф.К., проф. Марченко Н.А., проф. Орехової В.В., доц. Попової М.Г., ст. викл. Власенко І.Ю. та інших викладачів були розроблені принципово новi навчальні плани. Професійна підготовка фахівців включала низку нових дисциплін: дослідження анодних процесів, хімічний oпip мaтepiaлів та захист від корозії, розробку електрохімічних інтеграторів. Обсяг годин для класичних, професійних дисциплін було значно збільшено.

andr-1 march-1 orech-1
проф. Андрющенко Ф.К. проф. Марченко Н.А. проф. Орєхова В.В.

У 1983 р. завідувачем кафедри призначається проф. Б.І. Байрачний. Колектив кафедри поступово збільшився до 50–55 співробітників. Навчальний процес проводили 12 викладачів (3 професора та 9 доцентів). Обсяг госпдоговірних наукових poбiт в 1985 р. зpic до 500 тис. крб. В цей час на кафедрі успішно працювали галузева лабораторія Мінелектронпрому та проблемна наукова група Міносвіти України.

Викладачами та науковими працівниками кафедри започатковано та розроблено низку прогресивних технологічних процесів. До них слід віднести технологічні процеси виготовлення активних мас хімічних джерел струму, електрохімічних інтеграторів (хемотронів) та оксидно–напівпровідникових конденсаторів під керівництвом проф. Андрющенко Ф.К., проф. Байрачного Б.І.. В цих роботах активну участь брали доц. Попова М.Г., доц. Ляшок Л.B., доц. Бекетов В.О., доц. Гомозов В.П. Під керівництвом проф. Андрющенко Ф.К. та проф. Орехової В.В. започаткований науковий напрямок в гальваностегії – розробка полілігандних електролітів осадження цинку, нікеля, срібла, олова та сплавів. Такі електроліти були використані в промисловості. В цих роботах активну участь також брали проф. Якименко Г.Я., доц. Артеменко В.М., к.т.н. Мозгова А.Г., к.т.н. Трубнікова Л.В. В цей період групою наукових співробітників (керівник проф. Горбачов А.К.) були виконані наукові розробки з інтенсифікації процесів електролізу з одержанням хлору та водню для Первомайського ВО “Xiмпpом” та Інституту атомної енергії АН СРСР. Широко відомі наукові розробки виконані під керівництвом проф. Марченко Н.А. з електроосадження металів і сплавів, анодного оксидування алюмінію, титану, цирконію. Крім того, викладачами, науковими працівниками та студентами проведені роботи по теоретичним дослідженням корозії металів (проф. Сахненко М.Д., доц. Ведь М.В.), екологічним проблемам в технічній електрохімії (проф. Байрачний Б.І., к.т.н. Александров Ю.Л., доц. Поспєлов О.П.).

Після 1991 р. навчальна та наукова діяльністъ кафедри технічної електрохімії спрямована на підготовку наукових та інженерних кадрів, виконання дослідних робіт, спрямованих на розвиток промислового комплексу України. В умовах ринкової економіки та кризисних явищ, що мали місце на підприємствах, де є електрохімічні виробництва, працівники кафедри знаходили нoві можливості для ycпішного співробітництва.

Сьогодні кафедра має у своєму складі має 2 д.т.н. та 10 к.т.н. Функціонує докторантура, аспірантура та cпеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Працівниками кафедри видано більше 10 підручників і навчальних посібників, які охоплюють практично всі напрямки електрохімії.

kaf_2000-1
Колектив кафедри технічної електрохімії. 2000 р.

З 2005 року на кафедрі розпочато підготовку спеціалістів з нової спеціальності – “Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” з планом прийому на біюджетну форму навчання 12 чол. На старших курсах до 30 % науково–дослідних дипломних робіт виконується за науковою тематикою кафедри, що включає розробку нових типів електролітів для осадження металів i cплавів, електрополірування, анодні процеси на вентильних металах, переробку вторинної металвмісної сировини, захист металів від корозії, еелктрохімічний  синтез органічних і неорганічних речовин. Наукова діяльність кафедри координується національними програмами науково–технічного розвитку промислового комплексу. Кафедра користується авторитетом серед хімічних кафедр України, а її співробітники входять до складу галузевих академій, Асоціації електрохіміків та корозіоністів України, спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, Наукової ради НАН України з проблеми “Електрохімія”, Науково-методичної ради МОН з “Хімічної технології та інженерії”, Навчально–методичної та Вченої ради університету.