Професор НТУ “ХПІ” кафедри технічної електрохімії, кандидат технічних наук, доцент

lyashok_u_clip_image001_0001-1Випускниця кафедри технічної електрохімії 1971 р. 1981 р. – захист кандидатської дисертації. З 1983 р. – доцент кафедри.

Ляшок Лариса Василівна – співавтор 135 наукових праць.

Викладає дисципліни
 • Гідроелектрометалургія
 • Технічна електрохімія, електроліз іонних розплавів
 • Технологія виробництва рідкісних, розсіяних елементів
 • Теоретичні основи технологій високочистих металів і металоїдів
 • Електросинтез в хімічних технологіях при одержанні органічних сполук
 • Технології рециклінгу
 • Устаткування і проектування електрохімічних виробництв
Напрямки наукових досліджень
 • Напівпровідникові та діелектричні матеріали і технології оксидно-напівпровідникових систем
 • Електрохімічний синтез органічних сполук та їх застосування в фармації, гідроелектрометалургії, хімічних джерелах струму
 • Гідроелектрометалургія
 • Афінаж золота, срібла, платини, паладію та ін.
 • Отримання металів у вигляді порошку із заданими властивостями для порошкової металургії
Вибрані публікації
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л.В. Технічна електрохімія. Ч. IV. Гідроелектрометалургія : підручник – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 496 с.
 • Байрачний Б.І., Ляшок Л. В. Рідкісні, розсіяні, благородні елементи. Технологія виробництва та використання: підручник. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – 300 с.
 • Байрачный Б.И., Гурин В.М., Ляшок Л.В. Физико-химические основы производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов : уч. пособие. – К.: УМК ВО, 1992.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Дослідження процесу вилуговування металів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Орєхова Т.В. [та інш.]. Вилучення срібла з техногенних відходів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Осадження малорозчинних сполук. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Сьомкіна О.В. [та інш.]. Електрохімічне рафінування вольфраму і молібдену з їх сплавів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Орєхова Т.В. [та інш.]. Дослідження процесу цементації металів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Токайчук Т.М. [та інш.]. Анодне розчинення сплавів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків: НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Ляшок Л.В., Дмитровська І.О., Сьомкіна О.В. [та інш.]. Електрохімічне одержання оксидних плівок на вентильних металах. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальностей “Технічна електрохімія” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі” денної та заочної форм навчання – Харків:                     НТУ «ХПІ» – 2013.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Токарева И.А. [и др.]. Комплексная переработка техногенных отходов вольфрама. – Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 1. – С. 43–46.
 • Рециклинг ниобия и его использование в формировании наноструктур / Ляшок Л.В., Токарева И.А., Сёмкина Е.В., Дмитровская И.А. // II-я Международная научно-практическая конференция «Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы», 1–5 октября 2012 г.: Сборник докладов. – Одесса : ОНУ имени И.И. Мечникова, 2012. – С. 41–43.
 • Ляшок Л.В. Синтез наноструктурних індикаторних електродів для сенсорних систем. – Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – № 4(2). – С. 39–41.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В. [и др.]. Электрохимический синтез нанокомпозитных материалов для сенсоров на основе электроактивных полимеров. – УХЖ. – 2010. – Т. 76. – № 10. – С. 104–107.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Горовая Т .Н. [и др.]. Электрохимическое полирование алюминия и его сплавов. – Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – № 4. – С. 45–49 .
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Байкова Т. Ф. [и др.]. Электрохимический синтез этанола. – Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1.
 • Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Васильченко А.В. [и др.]. Использование полианилинового катода во вторичных источниках тока. – ЖПХ. – 1999. – Т. 72. – Вып. 2. – С. 217–220.
 • Пат. 73012 Україна, МПК В82В 3/00, Н01L 21/20. Спосіб отримання тонких плівок оксиду алюмінію, які містять наноструктурований триоксид вольфраму / Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Токарєва І.А., Сьомкіна О.В.; заявник та власник патенту НТУ «ХПІ». – № u 2012 01395 ; заявл. 10.02.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17.
 • Пат. 36293 Україна, МПК С25С 1/00, С22В 11/00. Спосіб отримання порошку паладію з паладієвмісного брухту / Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Орєхова Т. В., Афоніна І. О. ; заявник та власник патенту НТУ “ХПІ”. – № u200804530 ; заявл. 09.04.2008 ; опубл. 28.10.2008, Бюл. № 20.
 • Пат. 35790. Україна. Спосіб отримання порошку срібла / Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Орєхова Т.В., Горова Т.М. ; заявл.28.03.2008; опубл.10.10.2008, Бюл № 19.
 • Пат. 32700А. Спосіб вилучення паладію з матеріалів, які його містять / Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Черкашин І. І. ; опубл. 15.02.2001 р.
 • Пат. 32701А. Спосіб переробки платиновмісних матеріалів / Байрачний  Б. І., Ляшок Л. В., Кірнічний Ф.Б.,  Орєхова  Т. В. ; опубл. 15.02.2001 р.

Тел.: (38057) 707-66-61

Е- mail: ljaschok-lv@rambler.ru