Науковцями кафедри за останні 5 років отримано 1 патент США і 46 патентів України, опубліковано близько 130 наукових статей. На міжнародних конференціях зроблено більш 150 доповідей. Написано 6 та підготовлено до друку 2 підручника. Захищено 6 кандидатських дисертацій, виконуються 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Наукову роботу виконують викладачі кафедри, наукові співробітники, аспіранти, студенти.

Вибрані наукові праці співробітників кафедри технічної електрохімії

Підручники:

1. Ф.К. Андрющенко, В.В. Орехова, К.К. Павловская. Пирофосфатные электролиты. – К. : Техніка, 1965. – 84 с.

2. В.В. Орехова, Ф.К. Андрющенко. Полилигандные электролиты в гальваностегии. – Харьков : Изд-во при Харьковском государственном университете «Вища школа», 1979. – 144 с.

3. В.В. Орехова, Ф.К. Андрющенко. Теоретическая электрохимия. Учебное пособие для вузов. – Киев : Вища школа, 1979. – 168 с.

4. Б.И. Байрачный, Ф.К. Андрющенко. Электрохимия вентильных металлов. – Харьков : Изд-во при Харьковском государственном университете «Вища школа», 1985. – 144 с.

5. В.В. Орехова, Б.И. Байрачный. Теоретические основы гальваностегических процессов. – К. : Выща школа, 1988. – 208 с.

6. Б.И. Байрачный, В.В. Орехова, Э.П. Харченко, И.Л. Серебрянная, Г.Я. Якименко. Справочник гальваника. – Х. : Прапор, 1988. – 180 с.

7. В.В. Орехова. Защитно-декоративные покрытия в изделиях народного потребления. – К. : Тэхника, 1989. – 152 с.

8. А.К. Горбачов. Основы технологии электролиза водных растворов без выделения металлов (с элементами проблемного обучения): Учеб. пособие. – К. : УМК ВО, 1991. – 140 с.

9. Б.И. Байрачный, В.Н. Гурин, Л.В. Ляшок. Физико-химические основы производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов. : Учеб. пособие. – К. : УМК ВО, 1992. – 160 с.

10. Г.Я. Якименко. Технологія виробництва друкованих плат: Навч. посібник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2001. – 152 с.

11. А.К. Горбачов. Технічна електрохімія. Ч. 1. Електрохімічні виробництва хімічних продуктів: Підручник / За ред. д-ра техн. наук, проф. Б.І. Байрачного. – Х. : ВАТ Видавництво «Прапор», 2002. – 254 с.

12. Г.Я. Якименко, Е.П. Харченко. Алгоритми розрахунків в технічній електрохімії. Ч. 1. Гальванічні виробництва: Навч. посібник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – 234 с.

13. Б.І. Байрачний. Технічна електрохімія. Ч. 2. Хімічні джерела струму: Підручник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 174 с.

14. М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Т.П. Ярошок. Основи теорії корозії та захисту металів: Навч. посібник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – 240 с.

15. Г.Я. Якименко, В.М. Артеменко. Технічна електрохімія. Ч. 3. Гальванічні виробництва: Підручник / За ред. Б.І. Байрачного. – Харків : НТУ «ХПІ», 2006. – 272 с.

16. Б.І. Байрачний, Л.В. Ляшок. Рідкісні розсіяні елементи. Технологія виробництва та використання: Підручник. – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 288 с.

17. Г.Я. Якименко. Устаткування електрохімічних виробництв. Гальванотехніка [Текст]: Навч. пос. / за ред. Б.І. Байрачного. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 235 с.

18. Г.Я. Якименко, В.М. Артеменко. Гальванічні покриття. Аспекти вибору, функціональні властивості і технологія одержання [Текст]: навч. посібник / за ред. Б.І. Байрачного. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 148 с.

19. М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, В.В. Штефан, М.М. Волобуєв. Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів / за ред. М.Д. Сахненка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 424 с.

20. Б.І. Байрачний, Л.В. Ляшок. Технічна електрохімія : підручник : в 5 ч. – Ч. 4 : Гідроелектрометалургія. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – 496 с.

21. М.Д. Сахненко, В.М. Артеменко. Кінетика електродних реакцій : навч. посіб. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – 205 с.

22. В.В. Штефан, В.М. Артеменко, О.Ю. Смирнова, О.В. Богоявленська.  Анодна поведінка матеріалів на основі рідкісних і розсіяних елементів : навч.-метод. посіб. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 102 с.

23. Б.І. Байрачний, Г.Г. Тульський, В.В. Штефан, І.А. Токарєва. Технічна електрохімія. Ч. V. Сучасні хімічні джерела струму, електроліз розплавів, електросинтез хімічних речовин. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. — 272 с.

Патенти

1. Патент на корисну модель № 73012 Україна, МПК В82В 3/00, Н01L 21/20. Спосіб отримання тонких плівок оксиду алюмінію, які містять наноструктурований триоксид вольфраму / Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Токарєва І.А., Сьомкіна О.В.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201201395; заявл. 10.02.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17.
2. Патент на корисну модель № 74667 Україна, МПК C02F 1/46; C01G 3/00; C01G 5/00. Спосіб вилучення іонів металів підгрупи міді з техногенних відходів / Байрачний Б.І., Борсук О.М., Коваленко Ю.І., Байрачний В.Б.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201203767; заяв. 28.03.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
3. Патент на корисну модель № 56830 , МПК С25В 11/00. Біполярний електрод для електрохімічних процесів / Смирнов О.О., Тульський Г.Г., Бровін О.Ю., Хассан Мусса Діаб; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201009224; зявл. 22.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. №  2.
4. Патент на корисну модель № 62268 Україна, МПК C25D 3/56. Електроліт осадження функціональних композиційних покриттів сплавів залізо-нікель / Байрачний Б.І., Коваленко Ю.І., Байрачний В.Б.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201015893; заяв. 29.12.2010 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.
5. Патент на корисну модель № 63022 Україна, МПК (2011.01) C25D 11/00. Спосіб осадження електролітичних покрить на сплави титану / Байрачний Б.І., Мішина О.Б., Байрачний В.Б., Тульський Г.Г.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201102223; заяв. 25.02.2011 ; опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.
6. Патент на корисну модель № 63867 Україна, МПК G 01 N 27/42, G 01 N 27/48. Спосіб визначення складу покриття, що містить нікель і мідь / Майзеліс А.О., Байрачний Б.І., Трубнікова Л.В.; заявник та патентовласник НТУ “ХПІ”. – № u201103014; заяв. 14.03.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.

Статті

1. I.G. Kushch, N.M. Korenev, L.V. Kamarchuk, A.P. Pospelov, Y.L. Alexandrov, G.V. Kamarchuk. Sensors for breath analysis: an advanced approach to express diagnostics and monitoring of human diseases biodefence. − NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. − 2011. − Charter 7. − P. 63−75.

2. O. Pyshkin G. Kamarchuk, A. Yeremenko, A. Kravchenko, А. Pospelov, Yu. Alexandrov, E. Faulques. Evidence for sensory effects of a 1D organic conductor under gas exposure. − J. Breath Res. − 2011. − No. 5 (1). − P. 016005.

3. L. Skatkov, P. Cheremskoy, V. Gomozov, B. Bayrachny, G. Tulskiy, S. Deribo. The Influence of space environment on substracture of light-absorbing thermoregulating Al coatings. − J. Coatings. − 2011. − V.1. − No. 1. − Р.108–116.

4. Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Богоявленская Е.В., ВедьМ.В.Моделирование процесса формирования покрытий смешанными оксидами на алюминии. − Коррозия: материалы, защита. − 2011. − № 8. − С.42−47.

5. Pilipenko A.I., Pospelov A.P., Kamarchuk G.V. [et al.]. Point-contact sensory nanostructure modeling. – Functional materials. – 2011. – V. 18. – № 3. –  P. 324–327. 

6. L. Skatkov, B. Bayrachny, V. Gomozov. Investigation of porosity and fractal properties of the pirolitic MnO2 in the capasitor structure. − Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. − 2012. − V. 98. – P. 247−249.

7. L. Skatkov , V. Gomozov, B. Bayrachniy. Investigation of porosity and fractal properties of the sintered metal and semiconductor layers in the MDS capacitor structure. − Science of Sintering. – 2012. – V. 44. – No. 1. – Р. 95–101.

8. L. Skatkov, P.Cheremskoy, V.Gomozov, B.Bayrachny, G.Tulskiy, S.Deribo. On the porosity of Cu coatings formed in earth-based and space conditions. − Coatings. – 2012. – No. 2. – Р. 235–241.

9. L. Skatkov, P. Cheremskoy, V. Gomozov. On the porosity of Au and Ag coatings formed in earth-based and space conditions. − Journal of Chemistry and Chemical Engineering. – 2013. – V. 7. – No. 7. – P. 674–677.

10. Байрачный Б.И., Федоренко А.А., Тульский Г.Г., Борсук О.Н., Байрачный В.Б. Ресурсосберегающие электрохимические процессы в производстве пигментного диоксида титана. − ЖПХ. – 2013. –Т. 86. – № 7. – C. 1069–1073.

11. Байрачный Б.И., Тульская А.Г., Байрачный В.Б. Композиционные газодиффузионные аноды для реализации сульфатнокислотного способа получения водорода. – ЖПХ. – 2013. – Т. 86. – №. 11 – С. 1780–1786.

12. L. Skatkov, P. Cheremskoy, A. Pugachev, A. Panikarskiy, V. Gomozov. Transgranular pore formation in nanocrystalline coatings condenced in the “openess” vacuum and quasi-closed volume. – Materials Sciences and Applications. – 2013. – No. 4. – P. 48–56.

13. L. Skatkov, P. Cheremskoy, A. Pugachev, A. Panikarskiy, V. Gomozov. Transgranular pore formation in nanocrystalline coatings condenced in the “openess” vacuum and guasi-closed volume. – International Journal of Porous Materials. – 2013. – No. 3 (1). – P.1–9.

14. Г.Г.тульський, л.В.ляшок, І.А. токарєва, о.Н. борсук. Синтез та дослідження властивостей плівок поруватого оксиду ніобію, що отримані анодним окисненням. – Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 1. – № 10. – С. 280–283.

15. В.В. Штефан, Б.І. Байрачний, А.Г.Тульська, О.Л. Смирнова. Ресурсосберегающие электрохимические процессы в производстве пигментного диоксида титана. – Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 1. – № 10. – С. 84–88.

16. G.V. Kamarchuk, A.P. Pospelov, A.V. Savitsky, L.V. Koval. Nonlinear cyclic transport phenomena in copper point contacts. – Low Temperature Physics. – 2014. – V. 40. – No. 10, P. 1198–1205.

17. В.В.Штефан, А.Ю.Смирнова Электрохимическое формирование церийсодержащих каталитических материалов. – Перспективные материалы. – 2014. – № 1. – С. 60–64.

18. А.Ю.Смирнова, В.В. Штефан. Коррозионная стойкость МДО-покрытий на титане, сформированных в W-, Мо-, V-, Ce-содержащих электролитах. – Коррозия: материалы, защита. – № 8. – С. 14–19.

19. Б.И.Байрачный, Л.В. Ляшок, И.А. Токарева. Получение нанопористого оксида ниобия. – Перспективные материалы. – 2014. – № 2. – С. 66–70.

20. Б.И.Байрачный, Л.В. Ляшок, И.А. Токарева. Электрохимическое формирование пористых оксидных покрытий на ниобии. – Гальванотехника и обработка поверхности. – 2014. – № 1. – С. 34–39.

21. L. Skatkov, L. Lyashok, V. Gomozov, I. Tokareva, B. Bayrachniy. Metal oxide porous coatings for implanant materials. – Journal of Advances in Chemistry. – 2014. – Vol. 10. – No. 10. – P. 3236–3242.

22. A.P. Pospelov, A.I. Pilipenko, G.V. Kamarchuk, V.V. Fisun, I.K. Yanson, E. Faulques. A new method for controlling the quantized growth of dendritic nanoscale point contacts via switchover and shell effects. – J. Phys. Chem. C. – 2015. – 119 (1). – P. 632–639.

23. I. Kushch, N. Korenev, L. Kamarchuk, A. Pospelov, A. Kravchenko, L. Bajenov, M. Kabulov, A. Amann, G. Kamarchuk. On the importance of developing new generation of breath tests for Helicobacter pylori detection. – J. Breath Res. – 2015. – V. 9. – No. 4.

24. А.А. Майзелис, Б.И. Байрачный. Электрохимическое формирование композиционно-модулированного покрытия SnO2-SbxOy. – Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 6/4 (26). – C. 59–61.

25. L. Skatkov, L. Liashok, V. Gomozov, I. Tokareva, B. Bayrachniy, I.Kolupaev. Vetal oxide porous coatings for implantant materials. – Journal of Coating Science and Technology. – 2015. – V. 2. – P. 1–5.

26. В.В. Штефан, Б.І. Байрачний, Г.В. Лісачук, О.Ю. Смирнова, В.А. Зуек, Р.О. Рудь, О.В. Вороніна. Вплив оксидування титану та цирконію на контактну корозію алюмінію. – Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. –Т. 51. – № 5. – С. 107–113.

27. V.V. Shtefan, A.Yu. Smirnova. Synthesis of Ce-, Zr-, and Cu-сontaining oxide coatings on titanium using microarc oxidation. – Russian Journal of Electrochemistry. – 2015. – V. 51. – No. 12. – Р. 1168–1175.