Мелень Елена Валентиновна

melen Должность: доцент кафедры
Научная степень: кандидат экономических наук
Ученое звание: доцент
 e-mail: 
 Персональный сайт:
 Профиль Linkedin:
 Профиль ORCid: http://orcid.org/0000-0002-7482-4235
 Профиль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Cygw6L8AAAAJ

Стаж научно-педагогической деятельности: 18 лет
Учебные курсы: Организация бухгалтерского учета, Учет и налогообложение малых предприятий, Учет в зарубежных странах
Сфера научных интересов: Бухгалтерский учет, Аудит, Учет и отчетность в налогообложении
Сфера научной деятельности:
Дополнительные сведения: Член Международной общественной организации «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов»

Список научных трудов:

Специализированные издания и монографии
1. Мелень О. В., Щербак В. Г. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку та фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Хмельницький. 2012. № 7’2012[17]. с. 216 — 219
2. Мелень О. В. Сучасні питання документообігу. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2012. № 14(920). с. 65-68
3. Мелень О. В. Питання планування ресурсних витрат на реалізацію інноваційних проектів на підприємствах. Інноваційна економіка. Тернопіль. 2012. №12’2012[38] . с. 93-95
4. Мелень О. В. Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність машинобудівних підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 20(993). с. 18-22
5. Мелень О. В. Дослідження та аналіз розвитку моделей інноваційного процесу на промислових підприємствах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Житомир, 2013. №1(63). с 287 – 291
6. Мелень О. В., Лукаш С. В. Актуальні питання оподаткування прибутку. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 67. с. 107-111
7. Мелень О. В., Сидоренко Ю. В. Фінансова стійкість підприємства як одна із складових його економічної безпеки. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2013. № 66 . с. 160-165
8. Мелень О. В., Стригуль Л. С. Інноваційні та інвестиційні процеси на промислових підприємствах України: сучасний стан і передумови розвитку. Харків: ТОВ «Щедра садиба плюс». 2014. 376 с. – Розд.1. (– с. 8-70) – Розд.3. (– с. 134-188)
9. Брік С. В., Мардус Н. Ю., Мелень О. В. Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: особливості застосування в обліку та аудиті. Інноваційна економіка. Тернопіль, 2014. №5’2014[54]. с. 308-310
10. Мелень О. В., Куфлієвська К. О. Сучасні питання визначення сутності та впливу факторів на управління фінансовою стійкістю підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2014. № 64. с. 41-45
11. Мелень О. В., Холондач Ю. Ю. Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ», 2014. № 64. с. 98-101
12. Мелень О. В., Гарібян Т. А. Актуальність питань розробки напрямків підвищення прибутко-вості підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 8. с. 91-94
13. Мелень О. В., Торяник Ю. О. Обґрунтування потреб в оцінці фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». 2015. № 60 (1169). с. 90-94
14. Мелень О. В., Абрамова О.В. Мале підприємництво в Україні: проблеми та можливість ефективного функціонування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2016. Вип. 1. с. 61-64
15. Мелень О. В., Кириєнко О. М. Фінансова стійкість підприємства як показник його інвестиційної привабливості. Економіка та суспільство. 2016. Випуск 5. с. 231-235
16. Мелень О. В. Дослідження сучасних проблемних питань з організації та обліку дебіторської заборгованості та пошук шляхів їх вирішення. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Економічні науки. – Х.: НТУ „ХПІ”. 2016. № 28’(1200). С. 79-85
17. Мелень О. В. Дослідження теоретичних та практичних аспектів організації та порядку проведення інвентаризації на підприємстві. «Економічний вісник» ДВНЗ УДХТУ. 2016, №2 (4). С. 74 – 80
18. Мелень О. В. Дослідження теоретичних та практичних аспектів ефективності управління готельним бізнесом при застосуванні сучасних ефективних моделей управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип № 20. с. 452-454
19. Мелень О. В. Організація бухгалтерського обліку готельно-ресторанного бізнесу: теоретичні аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. № 6 (11). с. 324-328
20. Мелень О. В., Майструк О. Д. Дослідження та аналіз проблемних питань організації обліку фінансових результатів. Економіка та суспільство. 2017. Вип. №13. с. 1385-1390
21. Мелень О. В., Полтавець О. В. Фінансові результати діяльності підприємства: визначення, класифікація, управління. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститу». Серія «Економічні науки.. – Х.: НТУ „ХПІ”. 2017. Вип. № 46 (1264). С. 109
22. Мелень О. В., Бережная Г. М. Вплив фінансових результатів на запас фінансової стійкості підприємства. Економіка та суспільство. 2018. Вип. №15. с. 867-870
23. Мелень О. В., Майструк О. Д. Особливості організації обліку власного капіталу підприємств. Інфраструктура ринку. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Вип. №18. с. 371-374
24. Мелень О. В., Стригуль Л. С., Побережна Н. М. Обґрунтування потреби використання системи «Channel manager» в управлінні діяльністю готельного бізнесу. Економіка та суспільство. 2018. Вип. №18. с. 463-466
25. Стригуль Л. С., Мелень О. В., Побережна Н. М. Застосування методів діагностики банкрутства при оцінюванні стану та перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу України. Інфраструктура ринку. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Випуск 24. с. 262 – 267
26. Побережна Н. М., Стригуль Л. С., Мелень О. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління результатами діяльності підприємств готельного бізнесу. Інфраструктура ринку. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. Вип. 26. с. 395-402.
27. Мелень О. В., Грибинюк Д. В. Розвиток та проблеми організації контрольного процесу на підприємстві. Вісник Одеського національного університету «Економіка». 2018. Том 23. Вип. 7 (72). с. 189 – 192
28. Мелень О. В., Потоцька О. А. Загальні принципи організації обліку та документування операцій з заробітної плати та розрахунків з працюючими. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. Вип. 5. с. 136 – 141
29. Мелень О. В., Стригуль Л. С., Побережна Н. М. Організація та облік цінних паперів власної емісії: теоретичні аспекти. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. № 30. с. 522-527
30. Стригуль Л. С., Мелень О. В., Побережна Н. М. Проблеми формування архітектоніки управління підприємством на засадах бенчмаркінгу. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя : Класичний приватний університет. 2019. Вип. № 3(14). – с. 266-271
31. Мелень О. В., Жадан Т. А., Афонина Т. С. Діловa aктивність підприємств готельного господaрствa як покaзник їх стійкості тa конкурентоздaтності. Причорноморські економічні студії. Одеса. 2019. Вип. 46. С. 104-107
32. Жадан Т. А., Мелень О. В., Якименко-Терещенко Н. В. Банкрутство підприємства: сутність поняття та основні ризик-фактори його виникнення в готельно-ресторанному бізнесі. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 37. с. 243 – 250
Тезисы докладов на научно-практических конференциях
Список в процессе подготовки
 Список подготовленных методических указаний:
Конспекты лекций
1. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 81 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 39 с.
3. Облік у зарубіжних країнах : конспект лекцій для студ. 2-го магістерського рівня спец. «Облік і оподаткування» всіх форм навч. /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 61 с.
4. Організація бухгалтерського обліку : конспект лекцій для студ. 2-го магістерського рівня спец. «Облік і оподаткування» всіх форм навч. / О. В. Мелень/ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 45 с.
Прочие методические указания
1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування» заочної форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 35 с.
2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 32 с.
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 23 с.
4. Методичні вказівки до виконання розразункового завдання з дисципліни «Облік та оподаткування діяльності малих підприємств (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 31 с.
5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Облік та оподаткування малих підприємств» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 20 с.
6. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з курсу «Облік та оподаткування малих підприємств» (для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форми навчання /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 15 с.
7. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання . /Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 17 с.
8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня спеціальності «Облік і оподаткування» /Линник О. І., Бондаренко О.М., Мелень О.В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 38 с.
9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / О. В. Мелень, О.І Линник/ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 23 с.
10. Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Облік і оподаткування» денної форми навчання / уклад. О. В. Мелень, О.І Линник/ Х.: НТУ «ХПІ». 2020. 29 с.
11. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів другого магістерського рівня спеціальності «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / О. В. Мелень/ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 24 с.
12. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація бухгалтерського обліку» для студентів другого магістерського рівня спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання / Мелень О. В./ Х.: НТУ «ХПІ». 2019. 25 с.
13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня спеціальності «Облік і оподаткування» / О. В. Мелень, Альошин С.Ю./ Х.: НТУ «ХПІ», 2019. 24 с.
Полные тексты научных трудов, размещенных в файловом архиве НТУ «ХПИ»
Полные тексты научных трудов, размещенных в файловом архиве НТУ «ХПИ» (2)»