Стригуль Лариса Станиславовна

lastri Должность: доцент кафедры
 Ученая степень: кандидат экономических наук
 Ученое звание: доцент
 e-mail: 
 Персональный сайт: http://analiz.hpi.kh.ua/blog.php?u=5
 Профиль Linkedin: Лариса Стригуль
 Профиль ORCid: http://orcid.org/0000-0003-2343-4234
 Профиль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LGAYBtsAAAAJ

 Стаж научно-педагогической деятельности: 16 лет
 Учебные курсы: Стратегический анализ, Статистика, Экономическая статистика, Управленческие информационные системы и технологиив учете, анализе  и аудите Анализ в бюджетных организациях
 Сфера научных интересов: Теоретико-методические и практические аспекты анализа и управления финансовой устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью предприятий в условиях антикризисного управления, оценка уровня их инвестиционной привлекательности
 Сфера научной деятельности: Инвестиционная деятельность, Антикризисное управление, Финансовый анализ
 Дополнительная информация: Ученый секретарь Специализированного ученого совета Д 64.050.03 в НТУ «ХПИ», ученый секретарь ученого совета УНИ экономики, менеджмента и международного бизнеса

 Список научных трудов:

Специализированные издания и монографии
1. Инновационные технологии как элемент антикризисного управления / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик, И.В. Лебеденко // Вестник НТУ “ХПІ”, № 10, Том 4, 2003 р., с.17-20
2. Вплив “адресного” розміщення інвестицій на загальну економіку країни / Л.С. Стригуль // Вестник НТУ “ХПІ” № 20, Том 1, 2003 р., с.78-79
3. Стратегия инвестиционной деятельности в Украине / Л.С. Стригуль // Вестник НТУ “ХПІ”, № 34, 2005 р., с.119-123
4. К вопросу анализа и оценки инвестиционных процессов в социальной сфере / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Вестник НТУ “ХПІ”, № 33, 2005 р., с. 175-179
5. Анализ и оценка инвестиционных процессов в социальной сфере в условиях глобализации / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Вестник НТУ “ХПІ”, 2005 г., № 58, Том 3, с. 47-49
6. Анализ и учет инвестиционной привлекательности экономических регионов / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Вестник НТУ “ХПІ” № 14 (1),2006 р., с.229-231
7. Інвестиційна політика в умовах антикризового управління економікою / Л.С. Стригуль, Т.С. Пічугіна // Вестник НТУ “ХПІ” № 41 (1), 2006 р., с.8 — 12
8. Інформаційні системи та Internet-технології в організації системи дистанційної освіти / Л.С. Стригуль // Вестник НТУ “ХПІ”№ 55 Том № 2, 2008 р., с.106-111
9. Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України / Л.С. Стригуль, А.Г. Ковалев // Вестник НТУ “ХПІ“ХПІ № 61, 2010 р., с.53-58
10. Моделі і методи управління фінансами в сучасних умовах господарювання / Л.С. Стригуль, М.В. Івлєва // Вестник НТУ “ХПІ № 61, 2010 р., с.3-5
11. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на макро та мезо-рівнях / Л.С. Стригуль // Вестник НТУ “ХПІ № 64, 2010 р., с.36-41
12. Дослідження існуючих методичних підходів аналізу фінансових показників діяльності підприємств / Л.С. Стригуль, К.Ю. Абсалямов // Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. №55. с.47-51
13. Інвестиції: Класифікаційний аспект / Л.С. Стригуль // Збірник наукових праць Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ). Серія: Економічні науки» 2011р., с.117-121
14. Проблеми використання методів факторного аналізу для економіко-математичних моделей / Л.С. Стригуль // Колективна монографія «Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства» — Харків: НТУ «ХПІ», 2011, с. 287-301
15. Якісний реінжиніринг як основа ефективного впровадження ERP- систем на підприємствах України / Л.С. Стригуль // Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наукових праць Тематичний випуск: «Технічний прогрес та ефективність виробництва» 25(931)’2012, грудень 2012 р., с.131-134
16. Напрямки удосконалення методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.С. Стригуль, О.В. Манойленко // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» м. Хмельницький, грудень 2012 р., 7’2012[17] с.88-94
17. Напрямки застосування кореляційно-регресійного аналізу та коефіцієнтного методу фінансового аналізу для оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.С. Стригуль // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” м. Тернопіль, грудень 2012р., 12’2012[38], с.258-264
18. Визначення впливу якості бухгалтерського обліку на якість аудиту в умовах автоматизації облікових процесів / Л.С. Стригуль, О.О. Фальченко, О.В. Мелень // Колективна монографія «Дослідження та оптимізація економічних процесів» — Харків: «Цифрова друкарня №1», 2012, с. 49-68
19. Дослідження існуючих методичних підходів аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств України / Л.С. Стригуль // Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наукових праць Серія: «Технічний прогрес та ефективність виробництва», 20(993)’2013, березень 2013 р., с.22-31
20. Особливості формування інвестиційних процесів промислових підприємств в умовах структурних перетворень економіки / Л.С. Стригуль // Науковий журнал “Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” № 1(63), 2013 р. с.333-338
21. Обґрунтування основних показників і залежностей інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств / Л.С. Стригуль // Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління», 2013. №2(64) – Донецьк: ДонДУУ,2013. – с.64-68
22. Передумови та фактори економічної безпеки промислових підприємств / Л.С. Стригуль // Вісник НТУ «ХПІ», №67’2013, с.19-24
23. Особливості застосування збалансованої системи показників для забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.С. Стригуль, О.В. Кириченко // Вісник НТУ «ХПІ», 67’2013, с.99-102
24. Податок на доходи фізичних осіб: його фіскальна та соціально-регулятивна роль / Л.С. Стригуль, О.В. Манойленко, О.В. Мелень // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2013. – 515с. : іл. – Розд. 6. – С. 308-318
25. Іннваційні та інвестиційні процеси на промислових підприємствах України: сучасний стан і передумови розвитку / Л.С. Стригуль, О.В. Мелень // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2014. С.71-133, С. 189-277
26. Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств / Л.С. Стригуль, В.П. Остапенко // Вісник НТУ «ХПІ» Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. №37(1080). с.116-120
27. Дослідження сучасного стану функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб / Л.С. Стригуль, В.М. Зозуля // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. №64’2014. с.73-77
28. Теоретичні засади визначення сутності та функцій Державного фінансового контролю / Л.С. Стригуль, Г.С. Кругова // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. №64’’2014. с.111-115
29. Проблеми оцінки платоспроможності підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Л.С. Стригуль, В. Ємельяненко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. №64’’2014. с.46-49
30. Особливості формування та обліку власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм / Л.С. Стригуль, К.О. Панчеха // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. № 65. 2014. с.12-18
31. Проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві / Л.С. Стригуль, М.В. Китань // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. №64’’2014. с.14-20
32. Особливості підходів щодо оцінки фінансової стійкості підприємства / Л.С. Стригуль, К.О. Панчеха, М.В. Китань // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2014. – 515с. : іл. – Розд. І. – С. 26-34
33.
Тезисы докладов на научно-практических конференциях
1. Методы обучения – фактор повышения эффективности подготовки специалистов / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик, Е.И. Линник, В.И. Яровая // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Труди Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безперервної освіти», (Харків, 11-12 грудня 2003 р.) 2003 р., с. 101
2. Розміщення інвестицій в світі поняття українського бренду / Л.С. Стригуль // Труди Міжнародної ІV науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2003” (Харків, 11-12 грудня 2003 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2003. – Т.2. – С.61
3. Инновационные технологии как элемент антикризисного управления в развивающейся экономике / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Сборник статей научной конференции “Безопасность и развитие народа” (Даугавпілс (Латвія), 1-2 июня 2004 г.) – 2004. – С.172 – 175
4. Значение социального анализа и оценки инвестиционной программы / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Труди Міжнародної науково-практичної конференції “Развитие учета и аудита как основы информационно–аналитической системы предприятия”(Харків, 17-18 листопада 2005 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2005 р. – С. 100
5. Сравнительный анализ методологических подходов в изучении эффективности технологических новшеств / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик, Е.В. Мелень // Сборник статей научной конференции “Эффективность и конкуренция” (Даугавпілс (Латвія), 26-27 сентября 2005 г.) – 2005. – С.134– 137
6. Проблемы анализа инвестиционной привлекательности экономических ресурсов / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Труди Міжнародної V науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2006” (Харків, 23-24 листопада 2006 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2006. – С.157
7. Проблеми інвестиційної політики в умовах антикризового управління економікою / Л.С. Стригуль // Труди Міжнародної V науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2006” (Харків, 23-24 листопада 2006 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2006. – С.162
8. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности экономических регионов Украины / Л.С. Стригуль, Р.Ф. Смоловик // Сборник статей научной конференции “Эффективность и конкуренция” (Даугавпілс (Латвія), 26-27 сентября — 2007 р., с.115-130
9. Политика доходов и качество жизни населения Украины и России / Л.С. Стригуль, А.Г. Ковалев // Друга Міжнародна науково-практична конференція НТУ «ХПІ» «Переяславська Рада» 2007 р., с.115-123
10. Особливості прогнозування фінансового стану підприємства / Л.С. Стригуль, Е.В. Мелень // Труди Міжнародної VІ науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2008” (Харків, 3-5 грудня 2008 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2008. – С.23
11. Проблеми аналізу фінансових результатів діяльності підприємств України в умовах економічної кризи / Л.С. Стригуль, М.В. Івлєва // ІV Внутрішньовузівська науково-практична конференція магістрів НТУ “ХПІ” (23-25 березня 2010 року) Тези доповідей у 4-х ч.-4.4, 2010 р., с. 172
12. Роль інформаційних технологій в дослідженні методів аналізу фінансових результатів / Л.С. Стригуль, М.В. Івлєва // Матеріали ХVІІІ Міжн. наук. конф. “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” “Микрокад – 2010”(Харків, 19-21 травня 2010 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2010. –Ч.2“Сучасні технології в економіці та менеджменті” – С.206
13. Особливості моделі управління підприємством в умовах антикризового управління / Л.С. Стригуль // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Економіка і управління в умовах глобалізації”. (Донецьк, 1-7 грудня 2010 р.) – 2010. – С.306-308
14. Проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу / Л.С. Стригуль, А.Г. Ковалев // Наукова міжнародно-практична конференція “Оптимум — 2010” Труди конференції, 2010 р., с.199-202
15. Проблеми вибору моделі і методу аналізу діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання / Л.С. Стригуль, М.В. Івлєва // Труди Міжнародної VІІ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2010” (Харків, 1-3 грудня 2010 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2010., с.152-154
16. Етапи оцінки інвестиційної привабливості / Л.С. Стригуль // Труди Міжнародної VІІ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2010” (Харків, 1-3 грудня 2010 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2010. – С.387
17. Дослідження методів аналізу фінансової стійкості підприємства / Л.С. Стригуль, Ю. П. Купріянова // Матеріали ХVІІІ Міжнародної наукової конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” “Мікрокад – 2010”(Харків, 19-21 травня 2010 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2010. –Ч.2 “Сучасні технології в економіці та менеджменті” – С.278
18. Напрямки вдосконалення діяльності підприємств туристичної галузі за рахунок впровадження інформаційних технологій / Л.С. Стригуль, М.В. Івлєва // Наук. міжн.-практична конференція “Актуальные проблемы развития украинского общества ” Рубрика: Экономические аспекты развития предприятий Труди конференції 2011р., Харків, 2011 р. с.87-89
19. Проблеми обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання / Л.С. Стригуль, К.Ю. Абсалямов // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства», Харків , 2011 р., с. 18-20
20. Проблеми та напрямки вдосконалення аудиту в Україні / Л.С. Стригуль, А.В. Тимонова // Труди Міжнародної VІІІ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2012” (Харків, 5-7 грудня 2012 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2012. – С.40-41
21. Основні проблеми впровадження та використання ERP–систем на підприємствах України / Л.С. Стригуль, О.В. Кириченко // Труди Міжнародної VІІІ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2012” (Харків, 5-7 грудня 2012 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2012. – С.98-99
22. Проблеми застосування методів факторного аналізу для моделей різного типу / Л.С. Стригуль // Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” “Мікрокад – 2013”, Секція 16: Сучасні технології в економіці та менеджменті (Харків, 29-31 травня 2013 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2013.– Ч.ІІІ– С.186
23. Перспективні напрямки вдосконалення інформаційних систем обліку / Л.С. Стригуль, В.П. Остапенко // Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” “Мікрокад – 2013” Секція 25: Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні (Харків, 29-31 травня 2013 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2013. –Ч.IV– С.212
24. Перспективні напрямки вдосконалення інформауційних систем обліку / Л.С. Стригуль, С.О. Удовиченко // Тез. доп. Міжвузівського молодіжного науково-практичного форуму «Наука і освіта-запорука розвитку економіки» Секція 2. Харків: НТУ ”ХПІ”, 2013, с 110-112
25. Напрями вдосконалення внутрішньго аудиту на підприємствах України / Л.С. Стригуль, О.В. Кириченко // Тез. доп.Міжвузівського молодіжного науково-практичного форуму «Наука і освіта-запорука розвитку економіки» Секція 3.Харків: НТУ ”ХПІ”, 2013, с 135-138
26. Підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві / Л.С. Стригуль, А.В. Тимонова // Труди Міжнародної ІХ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2013” (Харків, 5-7 грудня 2013 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2013. – С.205-207
27. Визначення сутності та поняття фінансового результату / Л.С. Стригуль, М.В. Момот // Труди Міжнародної ІХ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2013” (Харків, 5-7 грудня 2013 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2013. – С.34-36
28. Напрямки вдосконалення контролю та ревізії діяльності підприємств ЖКГ / Л.С. Стригуль, Г.С. Кругова // Труди Міжнародної ІХ науково-практичної конференція “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2013” (Харків, 5-7 грудня 2013 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2013. – С.28-30
29. Проблеми та перспективи формування ефективної тарифної політики в житлово-комунальному господарстві / Л.С. Стригуль, Г.С. Кругова // Матеріали ХХІІ Міжнародної наукової конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” “Мікрокад – 2014”, (Харків, 21-23 травня 2014 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ”, 2014.– Ч.ІІІ– С.168
30. Оподаткування доходів фізичних осіб: сучасні умови і проблеми функціонування / Л.С. Стригуль, В.М. Зозуля // Труди Міжнародної Х науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2014” (Харків, 3-5 грудня 2014 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2014. – С.222-224
31. Власний капітал акціонерних товариств: особливості формування та обліку / Л.С. Стригуль, К.О. Панчеха // Труди Міжнародної Х науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2014” (Харків, 3-5 грудня 2014 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2014. – С.52-34
32. Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення обліку запасів на підприємствах / Л.С. Стригуль, М.В. Китань // Труди Міжнародної Х науково-практичної конференції “Дослідження та оптимізація економічних процесів” “Оптимум – 2014” (Харків, 3-5 грудня 2014 р.) – Харків: НТУ ”ХПІ” – 2014. – С.27-30
33. Еволюція поняття власного капіталу / Л.С. Стригуль, К.О. Панчеха // Тези доповідей ХХІІІ Міжн. наук. конф. [«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»], (Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. –Ч. ІІІ. – С. 205
34. Особливості визначення сутності поняття «Запаси» згідно П(С)БО №9 та МСФЗ №2 / Л.С. Стригуль, М.В. Китань // Тези доповідей ХХІІІ Міжн. наук. конф. [«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»], (Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. –Ч. ІІІ. – С. 154
35. Оценка подходов к анализу эффективности деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования / Л.С. Стригуль, І.Н. Бабак // Тези доповідей ХХІІІ Міжн. наук. конф. [«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»], (Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. –Ч. ІV. – С. 255
36. Роль організації бухгалтерського обліку в системі удосконалення прийняття управлінських рішень / Л.С. Стригуль, Т.С. Цибок // Матеріали ІХ науково-практичної конференції магістрантів НТУ «ХПІ»: у 4ч. (Харків, 07-09 квітня 2015 р.)., – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. –Ч. ІV. – С. 179
37. Організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства / Л.С. Стригуль, І.Н. Бабак // Матеріали ІХ науково-практичної конференції магістрантів НТУ «ХПІ»: у 4ч. (Харків, 07-09 квітня 2015 р.)., – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. –Ч. ІV. – С. 149
38. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України і ціноутворення / Л.С. Стригуль, В.О.Александрова, Ю.О. Ніконов // Труди ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2015»], (Харків 7 – 9 грудня 2015 р.) – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015.– С. 64-68
39. Сучасний стан та особливості визначення поняття фінансових результатів діяльності підприємства / Л.С. Стригуль, В.В. Мартинова, Р.В. Рагулін // Труди ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2015»], (Харків 7 – 9 грудня 2015 р.) – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015.– С. 32-34
40. Особливості обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства / Л.С. Стригуль, В.В.Мартинова, Р.А.Тихонов // Труди VI-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених [«Стратегіїї інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»], (Харків 20 грудня 2015 р.) – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015.– С. 64-65
41. Оцінка фінансової стійкості підприємства: проблеми та особливості визначення в умовах антикризового управління / Л.С. Стригуль, В.В. Куліков // Труди VI-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених [«Стратегіїї інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність»], (Харків 20 грудня 2015 р.) – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015.– С. 66-67
  Список подготовленных методических указаний:

Конспекты лекций
1. «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»: Текст лекцій для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” денної, заочної та дистанційної форм навчання / Л.С. Стригуль // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2013 рік
2. Текст лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” всіх форм навчання / Л.С. Стригуль, В.О. Александрова // Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – у друці
Прочие методические указания
1. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Економічний аналіз» для студентів заочного відділення економіко-правового факультету / Л.С. Стригуль // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2007 рік
2. Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Статистика» для студентов заочного обучения (экономических специальностей) / Л.С. Стригуль, Г.Л. Подольська // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2007 рік
3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Л.С. Стригуль // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2011 рік
4. Методичні вказівки для практичної роботи з програмним забезпеченням «1С:Бухгалтерія» з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Л.С. Стригуль // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2011 рік
5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Організація інформаційних систем і технологій обліку та аудиту» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Л.С. Стригуль // Видавництво Харків НТУ “ХПІ- 2011 рік
6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Л.С. Стригуль, С.Ю. Альошин // Видавництво Харків НТУ “ХПІ — 2013 рік
7. Метод. вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання / Л.С. Стригуль, В.О. Александрова // Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – у друці
8. Метод. вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Л.С. Стригуль, В.О. Александрова // Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – у друці
Полные тексты научных трудов, размещенных в репозитарии библиотеки НТУ «ХПИ»
Полные тексты научных трудов, размещенных в репозитарии библиотеки НТУ «ХПИ (2)»
Полные тексты научных трудов, размещенных в файловом архиве НТУ «ХПИ»