Ткаченко Марина Алексеевна

 Должность: асистент кафедры
 Ученая степень: кандидат экономических наук
 e-mail: marina_tkachenko@inbox.ru
 Персональный сайт: http://analiz.hpi.kh.ua/blog.php?u=209
 Профиль Linkedin: https://ua.linkedin.com/in/марина-ткаченко-22487b83
 Профиль ORCid: http://orcid.org/0000-0003-2605-2653
 Профиль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lkkthdQAAAAJ&hl=ru
 Стаж научно-педагогической деятельности: 5 років
 Учебные курсы: Стратегический анализ, Бухгалтерский учет в отраслях народного хозяйства, Стратегический управленческий учет, Стратегическое управление предприятием
 Сфера научных интересов: Инновационная деятельность, управление инновационным развитием
 Сфера научной деяльности: Инновационная деятельность, управление инновационным развитием
Дополнительная информация: член Международной общественной организации «Совет независимых бухгалтеров и аудиторов»

Список научных трудов:

Специализированные издания и монографии
1. Сутність інноваційного потенціалу промислового підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць.  Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. — № 18. – 186 с., С. 127-131.
2. Інтелектуальний потенціал – показник ефективності використання інтелектуального капіталу підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2008. — № 55(2). – 190 с.,  С. 118-121.
3. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом енергозбереження промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – Суми, ВТД «Університетська книга», 2009 р., №3 (т.2), — 301с., С. 162-167.
4. Інноваційний розвиток підприємств машинобудівної галузі в післякризовий період / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. — № 64. – 198с., С. 91-96.
5. Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства в процесі підвищення енергоефективності виробництва / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. — №3 (т.2). – 225 с. — С. 194-199.
6. Підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Х.: «Бізнес-інформ», ХНЕУ,  № 6 (437), 2014, С. 79-84.
7. Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства / М.О. Ткаченко // Науково – технічний збірник «Комунальне господарство МІСТ». – Харків : ХНУМГ  2014.– №115. – С. 98-104.
8. Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», №  2 (43), 2014 – С. 47-52.
9. Теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи управління процесом інноваційного розвитку промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Х.: «Бізнес-інформ», ХНЕУ, №12, 2014, С. 193-199.
10. Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Проблеми економіки. – 2014. — №4. С. 290-297.
11. Торговельна націнка: проблеми визначення та обліку / М.О. Ткаченко, І.М.Погорєлов, М.В. Рета // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – №  59 (1168 ). – С. 101– 104.
12. Процес управління процесами інноваційного розвитку  промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів: монографія / за ред. О.В. Манойленко, В.О. Матросової. – Х. : «Цифрова друкарня №1», 2012. – 485 с., С. 188-199.
13. Дослідження підходів до визначення сутності категорії «інновація» / М.О. Ткаченко // Дослідження та оптимізація економічних процесів: монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Х.: ТОВ «Щедра сабида плюс», 2013. – 515 с.: іл., С. 189-198.
14. Формування методичного підходу до подолання бар’єрів розвитку підприємства при формуванні його інноваційної політики / М.О. Ткаченко, О.В. Манойленко, Є.М. Строков // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. д-ра екон. наук, професора Кизима М. О., д-ра екон. наук, професора Тищенка О. М. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 344 с. Укр. мова, русск. яз. С.139-158.
Тезисы докладов на научно-практических конференциях
1. Сучасні механізми управління енергозбереженням на промисловому підприємстві / М.О. Ткаченко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15-18 квітня 2009 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 388с., С. 80-81.
2. Стратегія управляння інноваційним потенціалом енергозбереження / М.О. Ткаченко // «Стратегія інноваційного розвитку економіки та актуальні проблеми менеджмент-бізнес освіти». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 20-24 квітня 2009 р. – Харків  НТУ «ХПІ», 2009 р. – 231 с., С. 110-113
3. Маркетингові засади управління інноваційним потенціалом енергозбереження промислового підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Збірник тез доповідей Третьої  міжнародної науково-практичної конференції   «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 1-3 жовтня 2009 року. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ,  2009 — 292с., С. 141-143.
4. Енергозбереження як пріоритетний напрямок реалізації інноваційного потенціалу промислового підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-7 травня 2010 р./ редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДУ. 2010. – 317с., С. 180-182.
5. Проривні інновації як безальтернативний варіант  інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі в післякризовий період / М.О. Ткаченко // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 29 вересня — 1 жовтня 2010 року. – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус»,  2010 – 300 с., С. 256-258.
6. Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р.: в 2 т./За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: СумДУ, 2011. – Т.2. – 186 с.  С. 88-90.
7. Оцінка потенціалу інноваційного розвитку на кожному етапі його функціонування / М.О. Ткаченко // «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». Збірник матеріалів  Міжнародної  науково-практичної конференції. 11 — 14 квітня 2012 р.  – Харків НТУ «ХПІ», 2012 р. – 347 с. , С. 101-103.
8. Організаційно-економічний механізм управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.3. — С. 105-106.
9. Інноваційний розвиток промислових підприємств / М.О. Ткаченко, С.А. Мехович // Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2012», 6-7 грудня 2012р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 р. – 325 с., С.125-127.
10. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств / М.О. Ткаченко // Труди IX-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013″, 3-5 грудня 2013р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013 р. – 239 с., С. 83-85.
11. Реструктуризація системи управління процесом інноваційного розвитку промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014″, 2-4 грудня 2014р. – Х.: НТУ «ХПІ»,.2014 р.  — С. 169-171.
12. Оцінка ефективності реалізації стратегічних карт реструктуризації  системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства / М.О. Ткаченко // Труди XI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015», 5-7 грудня 2015 р. – Х.: НТУ «ХПІ»,.2015 р., 271с. — С. 100-103.
  Список подготовленных методических указаний:

Конспекты лекций
Список в процессе подготовки
Прочие методические указания
1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Теорія економічного аналізу» для студентів денної і заочної форм навчання / Уклад. І.А. Юр’єва, М.О. Ткаченко, Вид. 1-е, доп. – Харків: ПП «Стіль-Іздат», 2013р. — 87 с.
Полные тексты научных трудов, размещенные в репозитарии библиотеки НТУ «ХПИ»
Полные тексты научных трудов, размещенные в файловом архиве НТУ «ХПИ»
Полные тексты научных трудов, размещенные в файловом архиве НТУ «ХПИ»(2)