Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

 Должность: заведующий кафедрой
 Ученая степень: доктор экономических наук
 Ученое звание: профессор
 e-mail: 
 Персональный сайт: 
 Профиль ORCid: https://orcid.org/0000-0003-2927-7989
Профиль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-m48Z4MAAAAJ&hl=ru
Стаж научно-педагогической деятельности:
15 лет
Учебные курсы: 
Экономический анализ, Учетно-аналитическое обеспечение диагностики и прогнозирования развития бизнес-структур, Аналитические методы оценки рыночной стоимости экономических объектов
Сфера научных интересов:
Стратегическое развитие бизнес-структур, Конкурентоспособность предприятий, Учетно-аналитическое обеспечение стратегического менеджмента, Форензик
Дополнительная информация: А
втор более 140 научных и научно-методических трудов. Подготовила 3 кандидатов экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Член редакционной коллегии научного специализированного издания Украины «Развитие методов управления и хозяйствования на транспорте» Одесского национального морского университета»

Список научных трудов:

Статьи в наукометрических базах
1. Якименко Н.В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортного ринку / Н.В. Якименко// Актуальні проблеми економіки. – 2015. − № 9. – С. 169-176. (Scopus);
2. Yakymenko N.V. Mechanism of strategic import substitution in Ukraine’s economy / N.V. Yakymenko // Актуальні проблеми економіки. – 2015. − № 10. – С. 154-159. (Scopus).
Статьи в специализированных научных изданиях
3. Якименко Н.В. Сутність та компоненти потенціалу економічного зростання підприємств України / Н.В. Якименко, Н.В. Самойленко, С.А. Самойленко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2015. – Вип. 28. –
С. 66-68.
4. Якименко-Терещенко Н.В. Стратегічні імперативи розвитку внутрішнього ринку країни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності / Н.В. Якименко-Терещенко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Серія «Економічна теорія і право». − 2016. – №. 2 – С. 25-37.
5. Якименко-Терещенко Н.В. Принципи ресурсозбереження в металургійному комплексі / Н.В. Якименко-Терещенко, І.В. Токмакова // Вісник ХНАУ. – 2017. – № 2. – С. 312-318.
6. Якименко-Терещенко Н.В. Сутність та принципи розвитку конкурентного потенціалу економічної системи / Н.В. Якименко-Терещенко, Я.Р. Ніколєш // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 32 – 35.
7. Якименко-Терещенко Н.В. Моделювання оптимізації прибутку підприємства / Н.В. Якименко-Терещенко, І.М. Клімович // Ефективна економіка. – 2018. – Вип. 4. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6223.
8. Якименко-Терещенко Н.В. Управління інтелектуальним капіталом підприємства / Н.В. Якименко-Терещенко, К.В. Чикота // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Сер. Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – № 4. – С. 249-253.
9. Якименко-Терещенко Н.В. Формування системи управління фінансовими потоками при плануванні розвитку підприємства / Н.В. Якименко-Терещенко, І.О. Брильо // Ефективна економіка. – 2018. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6578.
10. Якименко-Терещенко Н. В. Оцінка конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного бізнесу при складанні бізнес-плану / Н. В. Якименко-Терещенко // Інфраструктура ринку. — 2018. — Вип. 24. — Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018.
11. Якименко-Терещенко Н. В. Формування цінової політики підприємства готельно-ресторанного бізнесу в умовах конкуренції/ Н. В. Якименко-Терещенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2018. — № 6(17). — Режим доступу: http://www. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ 17-2018-ukr.
12. Якименко-Терещенко Н. В. Людський капітал — основа забезпечення розвитку підприємства / Н. В. Якименко-Терещенко, М. О. Сташкевич // Інфраструктура ринку. — 2018. — Вип. 25. — Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018. Copernicus
Статьи в монографиях
13. Якименко-Терещенко Н.В. Сучасна парадигма конкурентоспроможності в рамках концепції маркетингу взаємодії / Н.В. Якименко-Терещенко // Маркетинг взаємодії: сучасна теорія та практика : колективна монографія [під заг. редакцією Н.В. Попової, А.В. Катаєва]. – Х. : ФОП Панов, 2016. –С. 124-137.
14. Якименко-Терещенко Н.В. Ефективна конкурентна політика – головний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки / Н.В. Якименко-Терещенко // Модифікація конкурентної політики в умовах становлення інноваційної економіки : монографія / ред. колег: Пронкіна Л.І., к.е.н., доц., керівник авторського колективу); Якименко-Терещенко Н.В., д.е.н., проф.; Алексєєва Т.І., к.е.н., доц. [та ін.]. – Х. : ФОП Панов А. М., 2016. – С. 4-21.
15. Якименко-Терещенко Н.В. Конкурентоспроможність та якість продукції підприємств: взаємозв’язок змісту та управління / Н.В. Якименко-Терещенко, Л.І. Пронкіна // Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро : Герда, 2016. – С. 43-50.
16. Якименко-Терещенко Н.В. Інновації як основа забезпечення конкурентоспроможності // Н.В. Якименко-Терещенко, Л.І. Пронкіна, О.М. Гавриш // Теорія і практика діяльності підприємств: монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 40-51.
17. Якименко-Терещенко Н.В. Моделювання ієрархії загроз корпоративній безпеці транспорту / Н.В. Якименко-Терещенко, Л.І. Пронкіна // Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, М. Фіц. – Дніпро: Герда, 2017. – С. 280-290.
18. Якименко-Терещенко Н.В. Управління прибутком підприємств в контексті забезпечення ефективності функціонування та розвитку економіки України / Н.В. Якименко-Терещенко, Д.В. Іванішина /Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – 316 с.
19. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Н.В. Якименко-Терещенко. – Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2018. – 451 с.