Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством юстиції України
Свідоцтво № 1062
Установчою конференцією
Української асоціації інженерів-електриків
Правлінням Української асоціації інженерів-електриків
із законодавчими доповненнями Податкового Кодексу України від 06.10.2016
“01” вересня 1998 р. “17” вересня 1997 р. “23” листопада 2016 р.

СТАТУТ

Української асоціації інженерів-електриків

1. Загальні положення
2. Мета та завдання діяльності Асоціації
3. Члени Асоціації, їх права та обов’язки
4. Управління та органи Асоціації
5. Майно та кошти Асоціації
6. Внесення змін та доповнень в Статут Асоціації
7. Припинення діяльності Асоціації

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Українська асоціація інженерів-електриків (надалі – Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена і діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.
  2. Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 21.
  3. Повне найменування:
   українською мовою – Українська асоціація інженерів-електриків,
   англійською мовою – Ukrainian association of electrical engineers
   Скорочене найменування:
   українською мовою – УАІЕ,
   англійською мовою – EEAU.
   Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у Міністерстві юстиції України.
  4. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражі або третейському суді.
  5. Асоціація має рахунки в установах банків, свою печатку, штампи, емблему, символіку та інші необхідні атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструються у встановленому порядку.
  6. Асоціація, створені нею підприємства та організації зобов’язані вести оперативний, бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції, вносити до бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством.
  7. Асоціація має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на територію України.
  8. Асоціація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
  9. Асоціація в передбаченому цим Статутом порядку створює свої осередки на території України.
  10. Асоціація має право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати блоки, коаліції, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу та інші відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
  11. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу відповідних державних органів, здійснюються Асоціацією після одержання цих ліцензій або дозволів, в порядку та на умовах, передбачених законодавством.
  12. Асоціація має свої місцеві осередки, які створюються за територіальним та фаховим принципом.
   Рішення про створення осередку приймається на загальних зборах бажаючих стати членами Асоціації при наявності не менш як трьох осіб.
   Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та положенням про осередок, яке приймає вищий орган осередку і затверджує Правління Асоціації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки повинні зареєструватися у встановленому законом порядку. Ті осередки, які не є юридичною особою зобов’язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.
 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
  1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння їх професійній та науковій діяльності.
  2. Основними завданнями Асоціації є:
   • забезпечення своїх членів інформацією з питань дослідження, розробки, виробництва, експлуатації електроенергетичних, електротехнічних і електромеханічних систем, промислового електроприводу, їх компонентів та супроводжуючої апаратури;
   • сприяння членам Асоціації в розробці та впровадженні нових науково-технічних рішень;
   • оцінка пріоритетних науково-технічних напрямків розвитку електроенергетики, електротехніки і електромеханіки;
   • сприяння в проведенні незалежної громадської експертизи, оцінка за запитами зацікавлених організацій науково-технічного рівня розробок, продукції та виробництва.
   • сприяння виданню наукових праць та інформаційних матеріалів членів Асоціації;
   • сприяння встановленню зв’язків з іншими асоціаціями та об’єднаннями, в тому числі міжнародними, що мають спільні мету й завдання з Асоціацією;
   • сприяння в оснащенні сучасним електротехнічним обладнанням навчальних лабораторій вузів, що проводять підготовку спеціалістів в області електроенергетики, електротехніки і електромеханіки.
  3. Асоціація для виконання своїх статутних завдань в установленому чинним законодавством порядку:
   • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та особистих немайнових прав;
   • видає журнал та випускає інформаційний бюлетень;
   • створює інформаційний банк даних про потребу та пропозиції промисловості в галузі електроприводу і його засобів;
   • проводить конференції, виставки, семінари, наради, симпозіуми, рекламування розробок та продукції членів Асоціації;
   • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством;
   • організує науково-технічні конференції, наради, симпозіуми, семінари з проблем енергоефективності електротехнічних і електромеханічних систем та виставки продукції підприємств, забезпечує інформацією про міжнародні конференції, симпозіуми, виставки семінари з питань електроприводу;
   • залучає до сфери діяльності Асоціації досвід та інформацію закордонних фірм та організацій;
   • приймає участь за запитами зацікавлених організацій в розробці концепцій навчальних планів, програм, методичних матеріалів, що стосуються підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно світовому рівню з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки.
 3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  1. В Асоціації є індивідуальне та колективне членство.
  2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут Асоціацій та беруть участь у її діяльності.
  3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету та завдання Асоціації та беруть участь у їх реалізації.
  4. Прийом індивідуальних членів здійснюють осередки Асоціації на підставі письмової заяви.
  5. Прийом колективних членів здійснює Правління Асоціації на підставі рішення зборів колективу.
  6. Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов’язки.
  7. Члени Асоціації мають право:
   • захищати свої професійні інтереси;
   • отримувати інформацію про роботу Асоціації;
   • вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
   • приймати участь у засіданнях, конференціях, зборах, інших формах колективної діяльності Асоціації та її осередків;
   • приймати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
   • обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
   • публікувати свої роботи в друкованих виданнях Асоціації;
   • з дозволу Правління Асоціації використовувати символіку та інші атрибути Асоціації;
   • вийти зі складу Асоціації (без повернення сплачених внесків).
  8. Члени Асоціації зобов’язані:
   • дотримуватись статутних вимог;
   • виконувати рішення та розпорядження керівних органів Асоціації;
   • сприяти здійсненню цілей та завдань Асоціації;
   • своєчасно сплачувати членські внески;
   • нести відповідальність за порушення чинного законодавства та цього Статуту.
  9. За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений з неї. Виключення з Асоціації здійснює орган, якому надано право прийому. Виключені з Асоціації члени можуть клопотати про вступ до неї на загальних підставах.
 4. УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
  1. Асоціація діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, звітності, колективності керівництва і персональної відповідальності.
  2. Для успішної організації діяльності Асоціації її структура управління має такі ланки:
   1. Вищий орган – Конференція.
   2. Контрольний орган, що здійснює контроль за діяльністю Асоціації – Ревізійна комісія.
  3. Конференція скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки.
  4. В період між Конференціями повноваження Конференції виконує Правління Асоціації.
  5. Про скликання Конференції Правління інформує учасників не пізніше, ніж за два місяці до її відкриття. Кожний учасник має право одного голосу. Норма представництва та порядок обрання делегатів визначається Правлінням.
  6. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні 2/3 делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів.
  7. Позачергова Конференція Асоціації може бути скликана за рішенням Правління або на вимогу не менш, як 1/3 місцевих осередків Асоціації.
  8. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблене не пізніше, як за 30 днів до початку роботи Конференції.
  9. Будь-хто з членів Асоціації має право вимагати розгляду питання при умові, що про це питання повідомлено не пізніше, як за 30 днів до початку роботи Конференції.
  10. Конференція не має права без згоди всіх учасників приймати рішення з питань, які не внесені до порядку денного.
  11. Для проведення Конференції з числа членів Асоціації обирають головуючого, який організує діяльність і ведення засідань та ведення секретарем протоколу.
  12. Конференція Асоціації:
   • затверджує Статут Асоціації, вносить зміни і доповнення до нього;
   • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;
   • обирає Президента Асоціації, Правління, Ревізійну комісію;
   • розглядає і затверджує звіти Правління та ревізійної комісії;
   • визначає головні напрямки діяльності, затверджує перспективні програми та плани робіт;
   • затверджує бюджет і кошторис витрат Асоціації;
   • висловлює недовіру будь-якому члену виборних органів Асоціації і виводить його зі складу органів, приймає відставку Президента Асоціації і проводить дострокові вибори;
   • реалізує право власності на майно та кошти.
  13. В період між Конференціями керівним органом є Правління.
  14. Правління проводить свої засідання не рідше ніж один раз рік. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більш половини членів Правління. Рішення приймається більшістю присутніх на ньому.
  15. Правління Асоціації:
   • виступає від імені Асоціації через свої заяви, ухвали, резолюції тощо;
   • приймає рішення з усіх питань діяльності Асоціації у відповідності до Статуту;
   • забезпечує виконання рішень Конференції;
   • координує діяльність місцевих осередків;
   • приймає рішення про виключення з членів Асоціації.
   • приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств, організацій, із статусом юридичної особи затверджує положення про них;
   • приймає рішення про створення місцевих осередків, затверджує їх положення;
   • розглядає питання діяльності Асоціації, затверджує план роботи;
   • розглядає питання про прийом до колективних членів Асоціації;
   • опрацьовує порядок денний Конференції;
   • затверджує зразки печатки, штампів, символіки та інших атрибутів Асоціації;
   • затверджує положення про розмір і порядок сплати членських внесків;
   • здійснює право господарського управління коштами та майном;
   • вирішує інші питання статутної діяльності Асоціації.
  16. Президент Асоціації:
   Президент Асоціації вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім віднесених до виключної компетенції Конференції.
   Президент без доручення вчиняє будь-які дії від імені Асоціації, підписує всі фінансові, кредитні документи, угоди, довіреності, зобов’язання, звіти, баланси та інші документи майнового характеру.
   Президент очолює і організує роботу Правління, несе повну відповідальність за виконання рішень Конференції, Правління Асоціації, розподіляє обов’язки між членами Правління, підписує документи від імені Асоціації, здійснює контроль за витратами коштів Асоціації згідно з її цілями і завданнями, представляє Асоціацію в інших інстанціях, укладає договори від імені Асоціації, приймає та звільняє з роботи штатних працівників.
   На період відсутності Президента Асоціації його обов’язки Виконує його заступник.
  17. Контрольний орган:
   Контрольним органом Асоціації є ревізійна комісія, яка обирається з числа членів Асоціації і підзвітна Конференції Асоціації. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Правлінням.
   Ревізійна комісія контролює виконання вимог Статуту, рішень Конференції, Правління, перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації, її місцевих осередків. Голова ревізійної комісії та її члени не можуть бути членами Правлінням Асоціації.
 5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ
  1. Майно Асоціації складають будівлі, будинки, споруди, транспортні засоби, кошти на рахунках в банківських установах, інше майно.
  2. Майно та кошти Асоціації формуються за рахунок:
   • членських внесків;
   • надходжень від господарської діяльності створених Асоціацією підприємств та організацій;
   • надходжень від видавничої діяльності, проведення лекцій, семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів;
   • добровільних пожертвувань, внесків членів Асоціації, громадян і юридичних осіб;
   • на інших підставах, не заборонених законодавством.
  3. Розмір членських внесків визначається Правлінням Асоціації.
  4. Асоціація може встановлювати пільги по сплаті членських внесків.
  5. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
  6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  7. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.
  8. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, набуте від членських внесків, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законом.
  9. Асоціація, створенні нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити платежі до бюджету у порядку і строки встановлені чинним законодавством.
 6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
  1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації приймаються Конференцією. Рішення приймаються більшістю голосів.
  2. Про зміни, що стались в статутних документах, Асоціація у п’ятиденний строк повідомляє Міністерство юстиції України.
 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
  1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом реорганізації або ліквідації.
  2. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення конференції, якщо за таке рішення проголосує більшість присутніх, або рішення суду.
  3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції. Реєстрація новоствореної структури здійснюється у (порядку, встановленому законодавством.
  4. При реорганізації Асоціації вся сукупність цивільних прав і обов’язків переходить до правонаступника.
  5. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка Призначається Конференцією.
  6. При припиненні Асоціації, як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), здійснюється передача активів Асоціації одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.