НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрмки наукових досліджень 

Дослідження систем і сполук з водневим зв’язком

Дослідження міжмолекулярних взаємодій у рідких системах

Розробка кристалохімічних критеріїв для пророкування, відбору і синтезу радіаційно-стійких матеріалів

Дослідження радіаційних і рівноважних  дефектів у твердих тілах, включаючи  дефекти з коротким часом життя

Дослідження впровадження атомів і молекул у кристали з пухкою граткою, у тому числі, у кристали шаруватої структури

Дослідження закономірностей розчинності домішок у рідинах і в дисперсних системах

Дослідження закономірностей впливу зовнішніх хімічних факторів, включаючи електрохімічний, на критичні параметри високотемпературних надпровідників.

Дослідження фізико-хімічних властивостей систем з міжфазними взаємодіями і взаємодіями на поверхні

Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами для потреб енергетики та захисту довкілля: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей.

Моніторинг полімерних та лакофарбових покриттів і прогнозування терміну дії в умовах експлуатації.

Розробка високоефективних фізико-хімічних методів створення наноструктурних матеріалів для систем акумулювання енергії та знешкодження технологічних забруднень.

Електрохімічний дизайн функціональних матеріалів, у тому числі протикорозійних і каталітично-активних покриттів

Розробка фізико-хімічних основ енергозберігаючих технологій складних добрив і каталізаторів для зниження шкідливих викидів парникових газів

Дослідження гуманітарних проблем за допомогою методів і моделей, аналогічних математичним моделям у фізику.

Розробка й впровадження інноваційних освітніх технологій

Основні результати

Проведено системні експериментальні й теоретичні дослідження систем і сполук з водневим зв’язком. Розроблено електронну модель водневого зв’язку.

На основі численних досліджень рідких систем показано, що найрізноманітніші їхні фізичні властивості можуть бути інтерпретовані й описані на основі потенціалу парних взаємодій Лондона-Дебая-Кєезома. Запропоновано оригінальну методику дослідження в спеціально підібраних рядах сполук. Запропоновано класифікацію типів міжмолекулярних взаємодій у рідкому стані.

У рамках цих напрямків під керівництвом проф. А.Ю. Луцького захищено 60 кандидатських дисертацій, чотири учні проф. А.Ю. Луцького, продовжуючи його роботи, захистили докторські дисертації.

 Теоретично передвіщений і експериментально виявлений новий – третій – тип рівноважних дефектів у кристалах – нестійкі пари «вакансія – атом у міждвузеллі», що визначає багато властивостей речовин, особливо при високих температурах.

 Теоретично й експериментально досліджена термодинаміка й кінетика впровадження атомів і молекул у напівпровідникі з пухкою кристалічною структурою, зокрема, явище інтеркаляції.

 Розроблено оригінальну модель сольватації.

 Проведено дослідження, що дозволили запропонувати модель явища несподівано сильного впливу хімічно інертного середовища на критичні параметри високотемпературних надпровідників. Досліджено вплив електрохімічної обробки високотемпературних надпровідників.

 Досліджено особливості термодинаміки кристалічних часток нано-розмірів, включаючи подібні ефекти при розчиненні й рості кристалів.

 По цій тематиці під керівництвом проф. В.М. Кошкина захищено 14 кандидатських дисертацій і видана  монографія 

 Серія робіт В.М. Кошкіна, О.Э. Овечкиної та ін. була зареєстрована в 1983 році як Відкриття «Властивість хімічної інертності домішок металів у напівпровідниках зі стехіометричними вакансіями» (№245 по Державному Реєстру СРСР). 

 Роботи В.М. Кошкіна з інтеркаляции напівпровідників відзначені в 2001 році Державною премією України.

 Побудовано математичні моделі хронограм діелектричної проникності гетерогенної системи «адгезований полімер – розчин електроліту» в агресивних середовищах і алгоритм обробки спектрів електродного імпедансу.

 Запропоновано алгоритм формалізації опису динаміки руйнування систем «адгезований полімер – розчин електроліту» і побудовані прогностичні залежності, які в явному виді зв’язують критерії відмови з надійністю й терміном дії покриттів в умовах експлуатації

 Створено наукові основи електрохімічного синтезу функціональних покриттів сплавами металів d4-9 і змішаними оксидами й доведена висока ефективність електрохімічних технологій на всіх етапах технологічних процесів створення каталітичних матеріалів.

 За результатами роботи в рамках цих напрямків під керівництвом проф. Н.Д. Сахненко захищено 8 кандидатських дисертацій і видані дві монографії .

Міжнародна співпраця: пропозиції кафедри

proposal-for-scientific-cooperation-of-physical-chemistry-department-2016