Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива”  2022 р.
Навчальний план 2022 р.

Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” 2021 р.
Навчальний план 2021 р.

Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” 2020 р.
Навчальний план 2020 р.

Робоча навчальна програма дисципліни містить послiдовнiсть викладення змісту навчальної дисципліни, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.
З робочими програмами навчальних дисциплін та сілабусами  можна ознайомитись за посиланням:
1.1 Загальна підготовка бакалавра
1.2. Спеціальна (фахова) підготовка бакалавра 
З положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ “ХПІ” можна ознайомитись за Посиланням.
Зі списком дисциплін вільного вибору можна ознайомитися нижче. 
2 Вибіркові освітні компоненти бакалавра 
Виробнича практика.
Виробничу практику, як складову наскрізної практики, бакалаври проходять на 3-му курсі в 6-му семестрі, її тривалість визначається навчальним планом і складає 4 тижні. Виробнича практика починається на 39 тижні включно і закінчується на 42 тижні включно, обсяг  кредитів – ЄКТС – 6.

Програма виробничої практики:
Наскрізна програма виробничої практики
Робоча програма практики