Електронний каталог:

1. Kozin, L. H. Modern Hydrogen Energetics and Ecology = Сучасна воднева енергетика та екологія / L. H.
Kozin, S. V. Volkov, I. N. Skryptun ; IGIC NASU. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 363 p. : fig., tab. – (Project
“Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language” = Проект “Українська наукова книга іноземною мовою”). –
ISBN 978-966-360-392-6 : 70.00 UAH
2. Білецький, Володимир Стефанович. Історія та перспективи нафтогазовидобування : навч. посібник / В.
С. Білецький, Г. І. Гайко, В. М. Орловський ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, ХНУМГ. – 2-ге вид., випр. та доп. –
Львів : Новий світ – 2000, 2019. – 302 с. : рис. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-33-0 : 300.00 грн
3. Білецький, Володимир Стефанович. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М.
Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. – Полтава : Асмі, 2018. – 415 с. : табл., рис. – ISBN 978-966-182-
533-7 : 170.00 грн
4. Білецький, Володимир Стефанович. Основи нафтогазової інженерії : підручник / В. С. Білецький, В. М.
Орловський, В. Г. Вітрик ; НТУ “ХПІ”, ХНУМГ. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Новий світ – 2000, 2019. – 416
с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7519-38-5 : 300.00 грн
5. Білоусов, Євген Вікторович. Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють
на альтернативних паливах : монографія / Є. В. Білоусов ; НТУ “ХПІ”. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 443 с. :
табл., рис. – ISBN 978-966-289-417-2 : 300.00 грн
6. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України :
монографія / О. О. Орлов [та ін.] ; дар. І. М. Фик ; ред. О. О. Орлов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015.
– 540 с. : табл., рис. – ISBN 978-966-286-047-4 : 90.00 грн
7. Енергетична галузь України: підсумки 2016 року / уклад. К. Маркевич ; ред. А. Чернова. – Київ :
Заповіт, 2017. – 164 с. : табл., рис. – ISBN 978-966-2050-03-5 : 49.00 грн
8. Заміщення природного газу альтернативними паливами / І. М. Карп [та ін.] ; ІГ НАНУ. – Київ : Наук.
думка, 2019. – 231 с. : табл., рис. – (Проект “Наукова книга”). – ISBN 978-966-00-1679-8 : 406.72 грн
9. Керамічні матеріали на основі відходів вугільної промисловості : монографія / Г. В. Лісачук [та ін.] ;
НТУ “ХПІ”. – Харків : ФОП Панов А. М., 2016. – 140 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7474-12-7 : 34.90 грн
10. Ковалко, Олександр Михайлович. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю
функціонування систем комунальної теплоенергетики : монографія / О. М. Ковалко, О. В. Новосельцев, Т. О.
Євтухова ; дар. О. В. Новосельцев ; ІТТФ НАНУ. – Київ : ІТТФ НАНУ, 2017. – 258 с. : табл., рис. – ISBN 978-
966-02-8159-2 : 77.00 грн
11. Кривуля, Сергій Вікторович. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-
верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини : монографія / С. В. Кривуля ; дар. С. В.
Кривуля ; НТУ “ХПІ”. – Харків : Ексклюзив, 2014. – 174 с. : табл., рис. – ISBN 978-966-2166-93-4 : 69.00 грн
12. Кузніченко, В’ячеслав Михайлович. Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування :
монографія / В. М. Кузніченко, І. В. Шульга, О. В. Ситник ; дар. Д. В. Мірошниченко. – Харків : Планета-Прінт,
2021. – 209 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7897-46-9 : 200.00 грн
13. Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of Uranium
Ore Regions in the Ukrainian Shield Sedimentary Cover : монографія / В. Г. Верховцев [та ін.] ; відп. ред. В. Г.
Верховцев ; ІГНС НАНУ. – Київ : Наук. думка, 2019. – 158 с. : табл., рис. – (Проект “Наукова книга”). –
ISBN 978-966-00-1730-6 : 405.78 грн
14. Мірошниченко, Денис Вікторович. Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою
теплотою згоряння та максимальною вологоємністю : монографія / Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва, Ю. С.
Кафтан ; НТУ “ХПІ”. – Харків : НТУ “ХПІ” : Планета-Прінт, 2019. – 121 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7751-50-1
: 57.62 грн
15. Мірошниченко, Денис Вікторович. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на
вихід основних продуктів коксування : монографія / Д. В. Мірошниченко, М. Б. Головко ; НТУ “ХПІ”. – Харків :
Планета-Прінт, 2020. – 115 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7751-97-6 : 150.00 грн
16. Мірошниченко, Денис Вікторович. Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для
виробництва доменного коксу : моногрфія / Д. В. Мірошниченко ; НТУ “ХПІ”. – Харків : НТУ “ХПІ” ; Харків :
Планета-Прінт, 2019. – 312 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7751-51-8 : 111.59 грн
17. Нафтогазова інженерія : до 20-річчя кафедри “Обладнання нафтових і газових промислів” : наук.-техн.
зб.
Число 1 / ПолтНТУ ; дар. В. С. Білецький ; відп. ред. В. С. Білецький. – Полтава : БВЛ, 2016. – 237 с. : табл., рис.
– ISSN 2518-1955. – ISBN 978-617-7332-03-8 : 35.00 грн
18. Орловський, Віталій Миколайович. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М.
Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. – Полтава : Техсервіс, 2020. – 243 с. : табл.,
рис. – ISBN 978-617-7038-65-7 : 90.00 грн
19. Орловський, Віталій Миколайович. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М.
Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. – Львів : Новий світ – 2000, 2020. – 244 с. : рис.
– (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-55-2 : 300.00 грн

20. Основи хімії і фізики горючих копалин : підручник / В. І. Саранчук [та ін.]. – Львів : Новий світ – 2000,
2019. – 372 с. : рис. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-36-1 : 300.00 грн
21. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський [та ін.] ;
дар. В. С. Білецький ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. – Львів ; Харків : Новий світ – 2000, 2020. – 311 с. : рис. – (Вища
освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-66-8 : 300.00 грн
Матеріали конференцій:
1. Форум гірників – 2016 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 5-8 жовт. 2016 р.
Т. 2 / НГУ. – Дніпро : НГУ, 2016. – 272 с. : табл., рис. – 70.00 грн
2. Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 15-
16 квіт. 2021 р. / ХТ НТУ “ХПІ”, ДП “УХІН”, ПСНЦ НАН України ; дар. Д. В. Мірошниченко ; уклад. Д. В.
Мірошниченко. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 102 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7897-41-4 : 60.00 грн
3. Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. III Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 16-
17 квіт. 2020 р. : присвяч. 135-річчю заснування каф. “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” /
НТУ “ХПІ”, ДП “УХІН”, ПСНЦ НАН України ; уклад. Д. В. Мірошніченко. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 81
с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7751-72-3 : 16.00 грн
4. Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку : XVI Міжнар. наук.-практ. конф. : зб.
наук. пр. / ІВЕ НАНУ, НТУ ДП. – Київ : Гнозіс, 2020. – 150 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7852-06-2 : 80.00 грн
5. Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 15-
16 квіт. 2021 р. / ХТ НТУ “ХПІ”, ДП “УХІН”, ПСНЦ НАН України ; дар. Д. В. Мірошниченко ; уклад. Д. В.
Мірошниченко. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 102 с. : табл., рис. – ISBN 978-617-7897-41-4 : 60.00 грн

Репозитарій:

1. Miroshnichenko D. Oxidation of coking coal. Investigation of the oxidation processes of coking coal of
varying degrees of metamorphism / D. Miroshnichenko. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2020. –
108 p.
2. Pyshyev S. Surfur, coal and coke: theory and practice / S. Pyshyev, D. Miroshnichenko. – Saarbrücken : LAP
Lambert Academic Publishing, 2020. – 279 p.
3. Білець Д. Ю. Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного походження : монографія / Д. Ю.
Білець, Д. В. Мірошниченко, П. В. Карножицький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета –Принт, 2021. – 135 с.
4. Білецький В. С. Корисні копалини / В. С. Білецький // Україна. 30 років незалежності : стислий
довідник / ред. А. М. Киридон. – Київ : Енциклопедичне видавництво, 2021. – С. 175-178.
5. Білецький В. Ф. Основи транспорту природних вуглеводнів = Fundamental of natural hydrocarbons
transport : навч. посібник / В. Ф. Білецький, М. І. Фик ; заг. ред. І. М. Фик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-
т". – Київ : Халіков Руслан Халікович, 2019. – 274 c.
6. Велика українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму "Гірництво та науки про Землю" /
уклад.: В. С. Білецький, Г. І. Гайко, К. Л. Торопчинова ; заг. ред. В. С. Білецький. – Київ : Енциклопедичне
видавництво, 2019. – 248 с.
7. Гайко Г. І. Нарис історії гірництва в Україні : [монографія] / Г. І. Гайко, В. С. Білецький. – Київ : ТОВ
Видавничий дім ;Києво-Могилянська академія", 2022. – 189 с.
8. Григоров А. Б. Зберігання нафти та нафтопродуктів в умовах нафтобаз : навч посібник / А. Б. Григоров
; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Крок, 2022. – 184 с. : іл.
9. Григоров А. Б. Особливості підбору базового компоненту під час виробництва моторних олив / А. Б.
Григоров, К. Шевченко // Проблеми хімотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і
альтернативних паливно-мастильних матеріалів : монографія / заг. ред. С. Бойченко. – Київ : Центр учбової
літератури, 2017. – С. 22-25.
10. Григоров А. Б. Рациональное использование моторных масел : монография / А. Б. Григоров, И. С.
Наглюк ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". – Харьков : Точка, 2013. – 179 с.
11. Григоров А. Б. Технологія полімервмісних бітумних матеріалів : монографія / А. Б. Григоров, О. О.
Мардупенко, І. В. Сінкевич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків ; Тернопіль : Крок, 2022. – 155 с.
12. Кузніченко В. М. Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування : монографія / В. М.
Кузніченко, І. В. Шульга, О. В. Ситник ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Прінт,
2021. – 210 с.
13. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи на тему: Проект вузла одоризації на
газорозподільній станції" [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання освітнього
ступеня "бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич, О. О. Мардупенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 36 с. – URI:http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56567.
14. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи на тему: "Проект установки
очищення природного газу від кислих компонентів" [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної
форм навчання освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич, О. О. Мардупенко ; Нац. техн. ун-т ;Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. –Харків, 2022. – 35 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56566.
15. Методичні вказівки з виконання випускної кваліфікаційної роботи на тему: "Проект установки
зневоднення та знесолення нафти" [Електронний ресурс] : для студентів денної та заочної форм навчання

освітнього ступеня "бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: А. Б. Григоров, І. В. Сінкевич, О. О. Мардупенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. –36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56565.
16. Мірошниченко Д. В. Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння
та максимальною вологоємністю : монографія / Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва, Ю. С. Кафтан ; Нац. техн.
ун-т ;Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Принт, 2019. – 121 с.
17. Мірошниченко Д. В. Вплив елементного та петрографічного складів вугілля і шихт на вихід основних
продуктів коксування : монографія / Д. В. Мірошниченко, М. Б. Головко. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 115с.
18. Мірошниченко Д. В. Розвиток теорії і практики використання окисненого вугілля для виробництва
доменного коксу : монографія / Д. В. Мірошниченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків :
Планета – Принт, 2019. – 307 с.
19. Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони :
кол. монографія / І. Б. Чепков [та ін.] ; заг. ред. А. П. Марченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". –
Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 326 с.
20. Ніколайчук Ю. В. Використання показника температури займання для експрес-оцінки марочної
належності вугілля : монографія / Ю. В. Ніколайчук, Д. В. Мірошниченко, І. В. Шульга ; Донбас. держ. пед. ун-
т. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2020. – 118 с.
21. Основи нафтогазової справи : [навч. посібник] / В. С. Білецький [та ін.] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.
Кондратюка. – Полтава ; [Київ] : Халіков Р. Х., 2017. – 311 с.
22. Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : навч. посібник / О. В.
Шестопалов [та ін.] ; ред. О. В. Шестопалов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ",
2015. – 116 с.
23. Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів : монографія / Л. В.
Кричковська [та ін.] ; ред. Л. В. Кричковська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ",
2014. – 208 с.
24. Розширення сировинної бази коксування та поліпшення властивостей коксу як доменного палива :
монографія / І. В. Мирошниченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Крок, 2021. – 254
с.
25. Смирнов В. О. Фізичні та хімічні основи галузевого виробництва : навч. посібник / Смирнов В. О.,
Білецький В. С. ; ред. В. С. Білецький. – Львів : Новий Світ-2000, 2022. – 147 с.
26. Фык М. И. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений : учебник / М. И. Фык, Е. И.
Хрипко ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Фолио, 2015. – 301 с.
27. Шульга І. В. Розрахунок і проєктування обладнання вуглепідготовчих і коксових цехів коксохімічних
виробництв : навч. посібник / І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 319 с.