Лабораторний практикум кафедри включає в себе більше 20 робіт з дослідження властивостей вуглеводневої сировини та продуктів переробки.

Лабораторні роботи: “Методи дослідження твердих горючих копалин і продуктів їх термічної переробки”

 1. Петрографічні дослідження вугілля
 2. Визначення показників відображення вугілля
 3. Мікроскопічний аналіз вугілля
 4. Технічний аналіз вугілля: вологість; зольність; визначення істинного питомої ваги; ситовий аналіз
 5. Визначення пластометричних показників вугілля за методом Л.М. Сапожнікова
 6. Визначення динаміки газоутворення при коксуванні вугілля (термогравіметричний аналіз вугілля)
 7. Способи збагачення (флотація) вугілля: пінна, осадова
 8. Визначення індексу спікливості вугілля за методом Рогу
 9. Визначення фізико-механічних властивостей коксу: скидання коксу з висоти; обробка в чотирьох-секційному барабані
 10. Визначення міцності пористого коксу по Н.С. Грязнову (метод ВУХІНа)
 11. Визначення абразивної міцності коксу
 12. Визначення виходу продуктів напівкоксування прискореним методом
 13. Комплексна перевірка реакційної здатності та стиранням коксу
 14. Визначення питомої електричного опору: вуглецевого порошку, монолітних утворюючи вуглецевих матеріалів
 15. Визначення виходу хімічних продуктів коксування з вугілля
 16. Технічний аналіз коксу: визначення дійсної густини, визначення удаваної пористості
 17. Дослідження продуктів коксового газу: аналіз надлишкової аміачної води, аналіз сульфату амонію
 18. Абсорбенти на основі вугілля

Лабораторні роботи: “Методи дослідження газоподібних горючих копалин”
Визначення теплотворної здатності природного газу
Лабораторні роботи: “Методи дослідження рідких горючих копалин і їх продуктів”
1.Визначення нормативних показників нафти: густина, вихід фракцій, масова частка води (метод Діна і Старка), масова частка механічних домішок, масова частка парафіну

1.1. Визначення густини нафтопродуктів.
1.2. Визначення кінематичної в’язкості нафтопродуктів.
1.3.  Визначення масової частки води у нафті та нафтопродуктах
1.4. Визначення вмісту механічних домішок у нафті або нафтопродуктах
1.5. Визначення показника леткості органічних розчинників за ксилолом
1.6.  Визначення наявності водорозчинних кислот та лугів

2. Визначення нормативних показників моторних масел: густина, кінематична в’язкість, масова частка води (метод Діна і Старка), масова частка механічних домішок, температура спалаху у відкритому тиглі, зольність сульфатна, коксованість методом Конрадсону,  лужне число, кислотне число
3. Визначення нормативних показників дизельної фракції: густина, кінематична в’язкість, масова частка води (метод Діна і Старка), масова частка механічних домішок, температура спалаху в закритому тиглі, зольність, коксованість методом Конрадсону, температура застигання, фракційний склад, масова частка сірки, концентрація фактичних смол, масова частка меркаптанової сірки, вміст сірководню
4. Визначення нормативних показників бензину: густина, масова частка сірки, фракційний склад, кислотність, концентрація фактичних смол (по Бударову),
5. Визначення умовної в’язкості мазуту
6. Визначення температури краплепадіння мастильних матеріалів
7. Визначення температури розм’якшення нафтового бітуму (пеку) методом кільця і ​​кулі