Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива”  2022 р.
Навчальний план 2022 р.

Освітньо-професійна програма “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” 2021 р.
Навчальний план 2021 р.

Робоча навчальна програма дисципліни містить послiдовнiсть викладення змісту навчальної дисципліни, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.
З робочими програмами навчальних дисциплін та силабусами  можна ознайомитись за посиланням:

Дисципліни
1.1 Загальна підготовка
ЗП 1 Інтелектуальна власність Силабус
ЗП 2 Теоретичні основи технологій галузі Силабус
ЗП 3 Методика та практика наукових досліджень за фахом Силабус
ЗП 4 Перспективні енергоресурси (англійська мова) Силабус
1.2. Спеціальна (фахова) підготовка
СП 1 Класифікація горючих копалин Силабус
СП 2 Якість сировини та продукції виробництв Силабус
СП 3 Збір та підготовка нафто- і газопромислової сировини Силабус
СП 4 Сучасні технології переробки горючих копалин Силабус
СП 5 Організація виробництва, менеджмент та управління стартап проектами Силабус
2 Вибіркові освітні компоненти
ВВП 1 Проектування виробництв переробки твердих горючих копалин Силабус
ВВП 2 Природоохоронні технології в галузі Силабус
ВВП 3 Рециклінг та ресурсозбереження в галузі Силабус
ВВП 4 Проектування виробництв переробки нафти і газу Силабус
ВВП 5 Матеріалознавство та захист від корозії устаткування виробництв Сілабус
ВВП 6 Синтез на базі горючих копалин Силабус
ВВП 7 Проектування устаткування підготовки вуглеводневої сировини Силабус
ВВП 8 Специфічні методи переробки продуктів коксування Силабус
ВВП 9 Сучасні технології підготовки вуглеводневої сировини Силабус
ВВП 10 Підготовка вторинної сировини до технологічного рециклінгу Силабус
ВВП 11 Розрахункові методи визначення складу нафти та нафтопродуктів Силабус
ВВП 12 Методи підготовки вуглеводневої сировини Силабус

З положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у НТУ “ХПІ” можна ознайомитись за Посиланням.
Зі списком дисциплін вільного вибору можна ознайомитися нижче.

Виробнича практика.
Переддипломну практику, як складову наскрізної практики, магістри проходять на 6-му курсі в 3-му семестрі, її тривалість визначається навчальним планом , обсяг  кредитів – ЄКТС – 15.
Програма виробничої практики:
Наскрізна програма виробничої практики
Робоча програма практики