Дипломне проектування

Всі кваліфікаційні роботи оформлюються згідно стандарту НТУ “ХПІ”

Вимоги до оформлення дипломних проектів : stzvo.khpi_.3.01-2021,

Вимоги до оформлення текстових документів:    оформлення текстових документів

Зразки титульних аркушів дипломних робіт

Титульні сторінки бакалавр ВДЕТЕВН :  1-ТЛ-ДР    2-ФормаВД    3-ЗАВДАННЯ    4-ПЗ

Титульні сторінки магістр НДЕ та ТВН  1-ТЛ-ДР     2-ФормаВД     3-ЗД      4-ПЗ

 

В дипломній роботі документи розташовуються в наступному порядку:

Перша сторінка – Титульний аркуш дипломної роботи

Друга сторінка – Відомість документів дипломної роботи

Треття сторінка – Завдання

Четверта – Пояснювальна записка

На цих аркушах нумерація не ставиться, титульний аркуш в нумерацію не входить.

Разом із дипломною роботою зшиваються роздрукована презентація та публікації у конференціях та журналах (якщо такі є).

 

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

 

Підготовка дипломного проекту (роботи) до захисту

 1. Закінчений дипломний проект (роботу), підписаний консультантами і Нормоконтролером, студент подає керівнику.
 2. Керівник оцінює готовність ДП (ДР) до захисту, підписує ДП (ДР) і складає письмовий відгук, в якому дає загальну характеристику роботи студента.
 3. На підставі відгуку керівника завідувач кафедри або уповноважена особа приймає рішення про допуск ДП (ДР) до захисту і ставить підпис на титульному листі ДП або ДР. У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту ДП (ДР), кафедра готує відповідне подання на затвердження ректору.
 4. Дипломний проект (робота) готується до архівування у Електронному репозитарії
 5. Допущений до захисту ДП (ДР) направляється на рецензію. У своїх висновках рецензент відзначає актуальність теми, новизну, ступінь обґрунтованості наведених наукових, практичних та організаційних рішень.
 6. ДП (ДР) разом з відгуком та рецензією направляється в ДЕК для захисту.
 7. Відразу після захисту ДП (ДР) передається для зберігання в архів. Графічні документи, виконані на аркушах формату А1-А2, складаються для зберігання за правилом, наведеним у СТВУЗ-ХПІ-3.04.

Підготовка дипломного проекту (роботи) до архівування документів у Електронному репозитарії 

1. Перевірте наявність усіх файлів відповідно до відомості документів кваліфікаційної роботи.

2. Перевірте відповідність формату, назви та розміру файлів кваліфікаційних випускних робіт наступним вимогам:

 – формати файлів: для текстових — PDF з розпізнаванням (з текстовим шаром),

для додатків (якщо вони є) — PDF, за потреби — ZIP або 7-ZIP;

–  розмір одного файлу не має перевищувати 500 Мб.

– назва файлу формується латиницею (за правилами транслітерації, див.: http://ukrlit.org/transliteratsiia ) за зразком

Poiasniuvalna_zapyska_2020_Ivanov_I_I.pdf

 

Після захисту дипломного проекту (роботи)

Для отримання диплома і документів, переданих в НТУ «ХПІ» при зарахуванні, випускник повинен виконати наступні дії:

 • Здати методички на кафедру
 • Заповнити “Картку працевлаштування випускника”
 • Оформити та здати у Відділ кадрів студентів “Обхідний лист”

Порядок збору віз і оформлення обхідного листа

 • Бібліотека (віза і довідка)
 • Кафедра інженерної електрофізики (каб. 34 або 39, тільки після бібліотеки)
 • Комендант гуртожитку (для студентів з іногородньою реєстрацією)
 • Профком студентів (АХК, 2-й поверх, при собі мати профбілет)
 • Військовий стіл (для призовників і військовозобов’язаних) (АК, 2-й поверх)
 • Бухгалтерія (після видання наказу про відрахування)

Повністю оформлений обхідний лист здається у Відділ кадрів студентів (АК, 3-й поверх). При собі необхідно мати паспорт, студентський квиток, довідку з бібліотеки. Студенти, які змінили прізвище за час навчання, повинні надати свідоцтво про шлюб або інший підтверджуючий документ.

Увага!

 • При втраті студентського квитка необхідно написати заяву на ім’я проректора.