Наукові напрями

Основними пріоритетними науковими напрямками кафедри є –

  1. Магнітно-імпульсна обробка металів.

На кафедрі з самого початку її існування виконувались дослідження з магнітно-імпульсної обробки металів. Цей науковий напрямок очолювали проф. Білий І.В. та проф. Хіменко Л.Т. Уперше було розроблено, виготовлено та захищено 350 авторськими свідоцтвами та 45 іноземними патентами США, Франціїї, Англії та Японії магнітно-імпульсні установки та пристрої різних типів. Понад 200 установок впроваджено у різні галузі вітчизняної промисловості (авіаційну, ракетно-будівну, радіотехнічну, машинобудівну та інші), а також виготовлено для Болгарії та Венгрії. За цим напрямом Л.Т. Хименко і Ю.В. Батигін захистили докторські  дисертації, О.Ю. Бондаренко і В.В. Лєдєньов та інші – кандидатські дисертації. Науковим керівникам цього напряму проф. Білому І.В. та проф. Хименку Л.Т. було присуджено державну премію Ради Міністрів. За цим напрямом кафедра бере активну участь у спецраді Д64.050.08 в НТУ «ХПІ» по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

В теперішній час за цим напрямом працюють О.Ю. Бондаренко, В.М. Михайлов, О.Л. Резинкін, Л.А. Лютенко.

Кафедра має науково-дослідну лабораторію, у якій виконуються роботи за цією тематикою.

  1. Імпульсні електромагнітні поля та перехідні процеси в електрофізичних установках.

Цей напрям знаходиться на стику техніки сильних електричних та магнітних полів, теоретичної електротехніки,  математичної фізики, обчислювальної математики,  методів моделювання фізичних полів та сучасних комп’ютерних технологій. За цим напрямом розв’язуються проблеми моделювання сильних імпульсних електромагнітних полів з урахуванням  скін-ефекту у перехідних режимах, нагріву та деформації провідників, дії на біологічні об’єкти, знаходження форми електродів та соленоїдів, що забезпечують заданий просторовий розподіл поля.

За цим напрямом захищено три докторські та сім кандидатських дисертацій. В інституті технічних проблем магнетизму НАНУ за участю кафедри організовано та постійно діє семінар «Теоретична електротехніка» Наукової Ради з проблем «Наукові основи електроенергетики», а на міжнародних симпозіумумах SIEMA в НТУ «ХПІ» – секція «Теоретична електротехніка». Кафедра бере активну участь у роботі спецради Д 64.050.17 в НТУ «ХПІ».

В теперішній час за цим напрямом працюють В.М. Михайлов, О.Л. Резинкін, О.В. Левченко 

  1. Генерування потужних електромагнітних імпульсів наносекундної тривалості.

Виконуються наукові роботи з удосконалення генераторів високовольтних імпульсів струму та напруги на основі схеми Аркадьєва-Маркса, трансформатора Тесла та схеми Фітча для використання у фундаментальних дослідженнях та у новітніх електрофізичних технологіях. Досягнуто значення у імпульсних струмів до 2,5 МА та імпульсних напруг до 10 МВ для імпульсів тривалістю (10-100 нс).

За цим напрямом захищено одну докторську дисертацію (д.т.н., проф. Бойко М.І.) та три кандидатських дисертації ( О.В. Борцов, Л.С. Євдошенко, В.М. Іванов).

В теперішній час за цим напрямом працюють М.І. Бойко, аспирант А.В. Макогон

  1. Блискавкозахист та електромагнітна сумісність.

Дослідження у галузях блискавкозахисту та електромагнітної сумісності виконується викладачами кафедри разом з фахівцями НДПКІ «Молнія», фахівці кафедри приймають участь у госпдоговірних темах НДПКІ «Молнія».

В теперішній час за цим напрямом працюють О.Л. Резинкін, С.П. Мостовий, аспиранти О.М. Гученко та А.Р. Данилюк

  1. Розповсюдження високочастотних електромагнітних хвиль у сегнето-магнітних середовищах.

Проводиться науково-дослідна робота за держбюджетною програмою фундаментальних досліджень передбачає створення математичних та фізичних моделей електрофізичних процесів при розповсюджені високочастотних електромагнітних хвиль у сегнето-магнітних середовищах. Ці дослідження необхідні для вибору параметрів нових функціональних матеріалів, призначених для впровадження у пристроях цивільного та військового призначення.

В теперішній час за цим напрямом працюють О.Л. Резинкін, С.П. Мостовий

  1. Технічне застосування сильних електричних та магнітних полів.

Проводяться дослідження по застосуванню сильних електричних та магнітних полів в техніці викладачами кафедри у рамках робочого часу.

В теперішній час за цим напрямом працюють В.Є.Марценюк, О.В. Борцов, О.Л. Резинкін, С.П. Мостовий, О.В. Левченко, Л.А. Лютенко