Порядок ліквідації академічної заборгованності

ПОРЯДОК  ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

       Академічна заборгованість студента з навчальної дисципліни виникає, якщо:

  • студент за результатами поточного оцінювання одержав від 0 до 34 балів і не допущений до підсумкового контролю;
  • студент не з’явився на семестровий екзамен і не надав відповідного документа на підтвердження поважних причин своєї відсутності до дирекції інституту/ деканату факультету протягом трьох днів після дати проведення екзамену;
  • за результатами підсумкової семестрової атестації студент має оцінку «незадовільно» (FX або F).

   Студент, який має більше 2-х академзаборгованостей відраховується з Університету.

       Студент, який має 1-2 академзаборгованості може ліквідувати їх до початку або протягом перших двох тижнів наступного навчального семестру у визначені дирекцією/деканом інституту/факультету терміни наступним чином:

  • в разі одержання незадовільної оцінки FX (35-59 бали), шляхом перескладання атестації в установленому порядку;
  • в разі одержання незадовільної оцінки F (0-34 бали), шляхом проходження повторного вивчення дисципліни, включно з передбаченими робочою програмою поточними формами оцінювання і пересклавши, відповідно до критеріїв оцінювання, атестацію в установленому порядку.

      Перескладання підсумкової семестрової атестації (заліків, екзаменів) допускається не більше трьох разів. При повторному третьому перескладанні підсумкового контролю заходи контролю проводить комісія, яку формує директор/декан інституту/факультету та затверджує відповідним розпорядженням.

        Студент, який не пересклав підсумкової семестрової атестації (заліків, екзаменів) відраховується з Університету за академічну неуспішність або має право на повторне навчання.

     Результати перескладання підсумкової семестрової атестації (заліків, екзаменів) вносяться до аркушу успішності студента, яку студент отримує в дирекції/деканаті інституту/факультету, і до залікової книжки студента.

     Після перескладання підсумкового контролю викладач повертає того ж дня аркуш успішності студента до дирекції/деканату інституту/факультету для перенесення результатів в семестрову відомість, особову картку студента та електронну базу даних АСУ НП.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ

        Повторне навчання – це повторне проходження працездатним здобувачем  освіти (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний курс (семестр), навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних чи неповажних причин. До поважних причин відносяться: тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо. 

          Повторне навчання – повторне проходження здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін, з яких він не отримав встановленої в Університеті мінімальної кількості балів (60).

    Підставою для надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання може бути невиконання ним, до початку екзаменаційної сесії, навчального плану поточного семестру з поважних причин, які підтверджені відповідними документами, а саме:

  • тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями;
  • часті захворювання (понад один місяць семестру);
  • службові відрядження (для здобувачів заочної форми навчання);
  • складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

    Довідки про захворювання здобувачів вищої освіти під час навчального семестру завіряються в лікувально-профілактичній установі (далі ЛПУ), яка його обслуговує, і надається до деканату факультету / дирекції інституту Університету протягом тижня після закінчення лікування.

    Повторне навчання через тривалі або часті захворювання здобувачам вищої освіти заочної форми навчання надається на підставі висновку ЛКК територіальних ЛПУ.

  Здобувачі вищої освіти першого курсу, які навчаються за освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмами для здобуття освітнього рівня бакалавра або магістра  правом на повторне навчання не користуються.

    Питання про надання здобувачу вищої освіти права на повторне навчання вирішується Ректором університету за поданням декана факультету / директора інституту, керівника аспірантури на підставі заяви здобувача
    Повторне навчання здійснюється з початку навчального семестру, навчальний план якого здобувач вищої освіти  не виконав.

   Здобувачам вищої освіти, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю (екзамен, диференційний залік) вони  мали позитивну оцінку.

  Перезарахування здійснюється на підставі заяви здобувача  і за згодою декана факультету / директора інституту, керівника аспірантури.

 Під час надання повторного курсу навчання можливе виникнення академічної різниці, за результатами змін у навчальному плані, яку здобувач вищої освіти повинен ліквідувати до початку семестрового контролю.

   Здобувачам вищої освіти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням та отримали право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за державним (регіональним) замовленням та мають право на призначення мінімальної ординарної стипендії, якщо вони мали на неї право в попередньому навчальному семестрі.

  В інших випадках повторне навчання здобувачів вищої освіти можливе лише в разі навчання (переведення на навчання) за Договором або за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористуватися правом на проходження повторного курсу навчання не більш двох разів, інших освітніх та наукових  ступенів – одного разу.

    Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до повторного навчання, відраховуються з Університету.