Інженерія даних та знань

Розгорнутий зміст спеціалізації “Інженерія даних та знань”

Короткий опис освітньої програми / спеціалізації
Об’єктом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, нейроморфних, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників На рівні бакалавра: бакалавр комп’ютерних наук;

На рівні магістра: магістр комп’ютерних наук з інженерії даних та знань.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

Дискретна математика, теорія ймовірностей, математична статистика, теорія прийняття рішень, теорія інформації та кодування, структури та організація даних, алгоритмічне мислення та програмування, крос-платформне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, програмна інженерія, бази даних, програмне забезпечення аналізу даних та інженерії знань,  сучасні веб-технології, сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології, штучний інтелект, комп’ютерна графіка та 3D моделювання, візуалізація даних, машинне навчання, семантичний веб, теорія та проектування систем обробки даних, розподілені обчислення та бази даних, проектування знання-орієнтованих систем.

Характеристика спеціалізації Предметом навчання за освітньою програмою спеціалізації 122.08 «Інженерія даних та знань» є програмне забезпечення цифрового середовища, яке забезпечує доступ до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірно відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам
Можливості практичної підготовки та дуальної освіти Додаткові знання та практичний досвід роботи в ІТ індустрії студенти отримують у спільних програмах дуальної освіти з ІТ-Академією та Інформаційно-технологічним інкубатором – IT2 компанії INSART (www.insart.com), а також у програмах Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (http://www.ibm.com/ua-uk/?lnk=fcc), що забезпечує можливість участі  студентів у конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ.
Можливості працевлаштування Працевлаштування випускників кафедри забезпечують підприємства Харківського кластеру інформаційних технологій (http://it-kharkiv.com/), а також лідери української ІТ індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM, Softserve, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, INSART та інші