slide_7
slide_1
slide_2
slide_3
slide_4
slide_5
slide_6

Спеціальність 133 – “Галузеве машинобудування.

Спеціалізація “Мехатронні системи транспортних засобів.

Презентація спеціалізації

Випускникам присвоюється кваліфікація:

  • бакалавр галузевого машинобудування – 4 роки навчання;
  • магістр галузевого машинобудування – 5,4 або 5,9 років навчання.
Навчальний план бакалавра Навчальний план магістра

 

Науково-дослідна робота студентів кафедри

Фахівець, який отримав вищу освіту за цією спеціальністю, підготовлений для проектноконструкторської, організаційної, монтажноналагоджувальної, науководослідної та ремонтнодіагностичної діяльності в області виробництва і експлуатації машин народногосподарського та спеціального призначення, до складу яких входять агрегати та системи з мікропроцесорним управлінням.

Спеціаліст за чаatmega128-kitс навчання отримує:

  • глибоку загальнотеоретичну підготовку з фундаментальних та прикладних наук;
  • знання в області механіки, електроніки, практичні навички у створенні агрегатів та систем з мікропроцесорним керуванням;
  • знання та навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, застосування її для автоматизованого проектування систем та комп’ютерної діагностики легкових автомобілів, машин народногосподарського і спеціального призначення.

Отримані знання і кваліфікація інженера – машинобудівника дозволяavr-easyють фахівцю:

  • розробляти алгоритми, програмне забезпечення та засоби діагностування машин і систем;
  • працювати в КБ по створенню та модернізації агрегатів і систем ГКМ, у тому числі з мікропроцесорним керуванням;
  • працювати на СТО по обслуговуванню, ремонту та комп’ютерного діагностування легкових автомобілів, машин народногосподарського і спеціального призначення.

Підприємствапартнери:

Можливості після вузівської діяльності Рекламна брошура