Кафедра гуманітарних наук

навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Кафедра гуманітарних наук - навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ "ХПІ"

Навчальний процес

На кафедрі гуманітарних наук викладаються дисципліни “Мова професійного навчання (українська)”, “Мова професійного навчання (англійська)” для студентів довузівського етапу навчання, які готуються продовжувати навчання у вищих навчальних закладах України.

Викладачі кафедри керуються принципами педагогічної системності, доступності, логічності викладу дисциплін і повторення матеріалу, що сприяє засвоєнню лексичного, термінологічного, граматичного мінімуму з предметів і забезпечує якісне сприйняття лекційного і практичного матеріалу при подальшому навчанні у вузі. Активізація набутих знань, формування умінь і навичок досягається шляхом застосування активних, інноваційних методів проведення занять, в тому числі за допомогою комп’ютерних технологій, таких як групові дослідні проекти, рольові ігри, ситуаційні завдання, елементи комунікативного навчання.

Студенти отримують необхідний рівень знань з дисциплін, що викладаються на кафедрі, що забезпечує їм можливість отримати мовну підготовку для подальшого навчання та проведення науково-дослідної роботи.