Бакалаврат

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних»

Спеціалізація (освітня програма) спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами та інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних з метою видобування знань та прогнозування.

Детальніше

Мета підготовки фахівців за спеціалізацією полягає в оволодінні математичними та алгоритмічними методами машинного навчання (machine learning), обчислювального інтелекту (computational intelligence) і м’яких обчислень (soft computing), вміннями та навичками інформаційного пошуку і вилучення знань (data mining), розробки та експлуатації програмних засобів обробки надвеликих масивів даних (Big Data) на основі розподілених інформаційних технологій і хмарних сервісів.

Професійна діяльність випускників спеціалізації пов’язана з розробкою алгоритмів і програм обробки невизначених та неструктурованих даних стосовно завдань аналізу статистичних спостережень, текстів, сигналів і зображень, пошуку та видобування знань. Потребу в таких фахівцях відчувають провідні комп’ютерні компанії, що виконують розробку проектів, пов’язаних з класифікацією і ранжуванням Web-об’єктів (клієнтів, користувачів і сайтів), просуванням сайтів, моделюванням пошукових систем, прогнозуванням трафіку, аналізом та моделюванням соціальних мереж, взаємодії клієнтів та сервісів, поведінки і конверсії користувачів, виявленням та ідентифікацією аномалій і загроз.

Спеціалізація базується на фундаментальній математичній освіті – міцній основі майбутньої наукової та виробничої кар’єри в ІТ-індустрії, професійній програмістській підготовці, яка гарантує працевлаштування в Україні та за кордоном, спеціальній прикладній підготовці в області методів і технологій аналізу даних і прийняття рішень, що є базою для роботи в сфері досліджень і перспективних розробок (R & D). В основу концепції підготовки фахівців за спеціалізацією покладена дуальна система освіти, яка заснована на поєднанні інтенсивної і глибокої фундаментальної підготовки в галузі прикладної математики та комп’ютерних наук з практичною підготовкою в області інформаційних технологій та програмної інженерії, що забезпечує освоєння сучасних технологій програмування та отримання практичних навичок з проектування, розробки і супроводу програмних систем що проводиться на філіях кафедри на базових підприємствах, провідних українських і міжнародних IT-компаніях.

Підготовка по спеціалізації здійснюється в рамках пілотного інноваційного освітнього проекту з підготовки фахівців в області “Data Science” – аналітики та інженерії великих даних, що реалізує принцип проектного навчання і навчання за запитами (project and inquiry based learning), а також інноваційний метод навчання Peer-to-Peer (P2P), в основі якого лежить колективне навчання, яке допомагає розкрити творчі здібності студентів під час роботи над проектами, а також принцип гейміфікації, а саме, використання практик і механізмів комп’ютерних рольових ігор для інтенсифікації навчального процесу. Студентам прищеплюються навички самонавчання і професійного вдосконалення, які вкрай необхідні для ІТ-фахівців. У навчальний процес органічно вбудована програма розвитку особистої ефективності, навичок міжособистісного спілкування і роботи з людьми (soft skills).

 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація «Інформаційні технології великих даних»

Спеціалізація (освітня програма) спрямована на підготовку фахівців з розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей. Великі дані (Big Data) – це сукупність підходів, інструментів та методів обробки невизначених та неструктурованих даних величезних об’ємів та значного різноманіття для аналізу, прогнозування, прийняття рішень.

Детальніше

Мета підготовки за спеціалізацією полягає в оволодінні знаннями, уміннями та практичними навичками збору, зберігання, обробки та аналізу великих даних, що забезпечують вирішення широкого кола завдань, у тому числі, з аналізу корпоративних даних підприємств та організацій, геоданих, даних із соціальних мереж та медіа джерел.

Професійна діяльність випускників пов’язана зі створенням інформаційних технологій нового покоління, призначених для ефективного вилучення корисної інформації з великих обсягів різноманітних даних шляхом забезпечення високої швидкості та надійності їх збору, обробки та аналізу, створення продуктів та послуг на їх основі та управління їх життєвим циклом, тестування та підтримки архітектури великих даних.

Основними споживачами випускників спеціалізації є крупні компанії та організації, що впроваджують практику зберігання великих масивів даних, у тому числі, і в зовнішніх дата-центрах, та зацікавлені у використанні великих накопичених масивів інформації, а також ІТ компанії – розробники програмних продуктів для роботи з великими даними.

Спеціалізація здійснюється на основі базової фундаментальної освіти з комп’ютерних наук, що базується на дискретній математиці, теорії алгоритмів та структур даних, чисельних методах та теорії обчислень, а також спеціальних дисциплінах, таких як бази та сховища даних, розподілені та корпоративні інформаційні системи, паралельні обчислення та обласні технології, нечеткі та нейромережеві технології, експертні системи та бази знань, інфраструктура, архітектура та платформи обробки великих даних. Спеціалізація передбачає також професійну програмістську підготовку, включаючи освоєння широкого спектру мов програмування C / C ++, Java, Python, R, Perl, мов та бібліотек статистичної аналітики SAS, SPSS, програмних засобів розробки, проектування та управління базами даних SQL / NoSQL, сховищами даних Data warehousing і ETL процесами, платформи розподіленої обробки великих даних Hadoop, моделей та фреймворку розподілених обчислень Map Reduce, обласних сервісів зберігання та обробки даних Amazon, Google і IBM.

Підготовка по спеціалізації здійснюється в рамках пілотного інноваційного освітнього проекту з підготовки фахівців в області “Data Science” – аналітики та інженерії великих даних, що реалізує принцип проектного навчання і навчання за запитами (project and inquiry based learning), а також інноваційний метод навчання Peer-to-Peer (P2P), в основі якого лежить колективне навчання, яке допомагає розкрити творчі здібності студентів під час роботи над проектами, а також принцип гейміфікації, а саме, використання практик і механізмів комп’ютерних рольових ігор для інтенсифікації навчального процесу.

Студентам прищеплюються навички самонавчання і професійного вдосконалення, які вкрай необхідні для ІТ-фахівців, забезпечується отримання практичних навичок з проектування, розробки і супроводу програмних систем на філіях кафедри на базових підприємствах, провідних українських і міжнародних IT-компаніях. У навчальний процес органічно вбудована програма розвитку особистої ефективності, навичок міжособистісного спілкування і роботи з людьми (soft skills).