Професорсько-викладацький склад

Любчик Леонід Михайлович

1

Професор, доктор технічних наук,
Лауреат Державної премії України,
член Нью-Йоркської академії наук,
член Національного комітету України з автоматичного управління.

Л. М. Любчик в 1973 р. з відзнакою закінчив факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. У 1974 – 1977 рр.. проходив навчання в аспірантурі Інституту Проблем керування АН СРСР та Інституту електронних керуючих машин (м. Москва). У 1978 році захистив кандидатську дисертацію у Всесоюзному НДІ системних досліджень. З 1978 по 1980 рік працює у Всесоюзному НДІ технології електромашинобудування. З 1980 року – старший викладач, доцент кафедри технічної кібернетики ХПІ. Бере участь у створенні нових спеціальностей і спеціалізацій, таких як «Автоматизація наукових досліджень і комплексних випробувань» і «Робототехнічні системи та комплекси», починає читати курси лекцій з сучасної теорії управління і теорії ідентифікації. Одночасно бере участь у наукових розробках кафедри, очолюючи групу, що займалася автоматизацією випробувань нової техніки, у тому числі елементів і вузлів авіаційних і ракетних двигунів. За ці роботи Л.М. Любчик у складі творчого колективу вчених ХПІ в 1997 р. був удостоєний Державної премії України. У 1995 р. Л.М. Любчик захищає докторську дисертацію, отримує звання професора.

Неодноразово виступав з науковими доповідями на міжнародних конференціях, читав лекції в університетах Індії, Японії, Італії, Греції, Німеччини, Нідерландів. У 1995 р. проф. Л.М. Любчик отримує грант європейської програми “INCO-COPERNICUS”, в 1995-1999 рр.. є представником України в Міжнародній Науковій Мережі “AMETMAS”, яка проводить дослідження в галузі інтелектуальних систем управління виробництвом. У 2001 р. він отримує грант Німецької служби академічних обмінів DAAD, працює в Німеччині в університеті м.Вупперталь.

Одночасно проф. Л.М. Любчик приймає участь у практичних роботах з удосконалення систем промислової автоматики. У 2001-2005 рр.. він виконує обов’язки провідного експерта ДНТЦ ядерної та радіаційної безпеки, бере участь у проведенні Державних експертиз інформаційно – керуючих систем для ряду атомних електростанцій України.

З 2004 р. Л.М. Любчик – завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних.

Галузь наукових інтересів: Теорія управління, Моделювання складних систем, Управління якістю освіти.

Викладає дисципліни: Математичне моделювання, Теорія систем, Теорія управління, Інтелектуальні методи аналізу даних.

Піротті Євген Леонідович

2

Професор, доктор технічних наук.

Закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького (зараз Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) в 1963 р. за спеціальністю “радіофізика”.

В 1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “радіофізика, включаючи квантову радіофізику”, в 1999 р. став доктором технічних наук за спеціальністю “біологічні та медичні прилади і системи”. У 2001 р. отримав вчене звання професора. Має більш ніж 110 наукових та учбово-методичних робіт.

Область наукових інтересів пов’язана з математичними та комп’ютерними методами дослідження взаємодії зовнішніх фізичних факторів, зокрема, надвисокочастотних електромагнітних полів, з біологічними об’єктами різної природи, а також із створенням технічних систем для цих досліджень.

Викладає дисципліни: Вища математика, Диференціальні рівняння, Теорія випадкових процесів, Дослідження операцій, Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювания.

Гардер Сергій Євгенович

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет, спеціальність «Динаміка і міцність машин» у 1977 році. У 2003 році захистив дисертацію за спеціальністю «Динаміка і міцність машин». З 2006 року доцент кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних. Є керівником дипломних робіт. Має більше 30 наукових і навчально-методичних робіт.

Область наукових інтересів: Аналіз даних, моделювання складних систем.

Викладає дисципліни: Вища математика, Аналіз даних, Теорія часових рядів, Нейромережеві інформаційні технології.

e-mail: sergey.garder@gmail.com

Гомозов Євген Павлович

2

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив Харківський державний університет в 1970 році, механіко-математичний факультет, спеціальність «математик, викладач математики». В 1979 році захистив кандидатську дисертацію «Кінцева визначеність й версальні деформації ростків гладких відображень» за спеціальністю 01.01.01. «математичний аналіз». С 2003 року доцент кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних. Є керівником дипломних проектів та аспірантів. Має більш ніж 120 наукових й науково-методичних робіт.

Область наукових інтересів: Теорія катастроф, Фінансова математика.

Викладає дисципліни: Рівняння математичної фізики, Фінансова математика, Математична економіка, Аналіз та управління ризиками, Нелінійні процеси та моделі, Математичне та комп’ютерне моделювання бізнес-процесів, Математичні моделі та методи страхування.

e-mail: kmmm.gomozov@gmail.com

Тоніца Олег Володимирович

3

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

В 1994 році закінчив Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет Обчислювальної техніки, спеціальність «Електронно-обчислювальні машини, системи, комплекси та мережі».

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

З 2005 року має вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерна математика і аналіз даних».

Викладає дисципліни: Вища математика, Вища та прикладна математика, Математика для економістів, Дискретна математика, Експертні системи і бази знань, Моделювання та аналіз складних технічних систем.

Корніль Тетяна Леонівна

4

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчила Харківський політехнічний інститут ім. Леніна за спеціальністю «Динамика та міцність машин». Працювала в Інституті проблем машинобудування АН УРСР. Захистила кандидатську дисертацію за тією ж спеціальністю, кандидат технічних наук. З 1994 р. працює в НТУ «ХПІ». Доцент, автор біля 10 учбових посібників за різними дисциплінами для студентів економічних спеціальностей.

Викладає дисципліни: Математика для економістів, Теорія ймовірностей і математична статистика, Математичне програмування.

Костюк Ольга Василівна

Доцент, кандидат технічних наук.

Закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Прикладна математика» в 1998 році. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів» захистила в 2006 році. З 2007 року є доцентом кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних.

Викладає дисципліни: Дослідження операцій,Теорія прийняття рішень, Нечіткі моделі та методи.

Процай Наталія Тимофіївна

4

Доцент, кандидат технічних наук.

У 2003 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет прикладної математики та менеджменту, спеціальність «Системний аналіз і управління». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання і чисельні методи».

Викладає дисципліни: Математичні методи штучного інтелекту, Математична логіка та теорія алгоритмів, Методи оптимізації, Вища математика.

Тимченко Ліля Сергіївна

4

Старший викладач.

Закінчила Харківський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність математика у 1963 році. У тому ж році почала працювати в Харківському політехнечному інституті. Автор учбових посібників: “Приложение дискретной математики к вычислительным системам”, “Теория вероятностей и математическая статистика” (видання 1, 2), “Образцы выполнения индивидуальных домашних заданий по теории вероятностей”.

Викладає дисципліни: Математика для економістів, Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика.

e-mail: timchenko.kmmm@gmail.com

Лємєшева Лідія Полікарпівна

4

Старший викладач.

У 1968 році закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького (зараз Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) механіко-математичний факультет, спеціальність – математика, викладач математики.

Співавтор чотирьох математичних посібників.

Геляровська Оксана Анатоліївна

4

Старший викладач.

Закінчила Харківський державний політехнічний університет у 2003 році. З 2009 року старший викладач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних. Автор більш ніж 35 наукових та учбово-методичних робот. Автор дев’яти учбових посібників с грифом МОН України для студентів вищих учбових закладів.

Галузь наукових інтересів: Теорія компенсації магнітного поля електротехнічних комплексів.

Викладає дисципліни: Математичний аналіз, Вища математика, Вища математика и вступ до теорії ймовірностей, Прикладна математика.

e-mail: gelyarovska.kmmm@gmail.com