Наука

Науковий потенціал кафедри складається  з 4 докторів наук, професорів та 13 кандидатів наук, доцентів, що становить 85 % від загальної кількості викладачів.

На кафедрі сформована наукова школа, основними напрямами досліджень якої є: економічні проблеми науково-технічного прогресу, стратегічний розвиток підприємства, економічне оцінювання нововведень, розвиток маркетингових комунікацій, бренд-менеджмент, маркетингова логістика.

Протягом останніх 5 років на кафедрі виконувалися 2 фундаментальні науково-дослідницькі роботи за темами: «Розробка інформаційної технології формування портфелів проектів національного рівня на основі імітаційної моделі науково-технічного розвитку України»,  «Проблеми оновлення промислового виробництва в Україні в сучасних умовах (стратегічний аспект)», а також 5 госпдоговірних науково-дослідницьких робіт в рамках взаємодії з вітчизняними підприємствами (ПАТ «ФЕД», АТ «Новий Стиль», ТОВ «ВПК», ТОВ «Компанія «Фітопром», ДНВП «Об’єднання Комунар», ТОВ «Керам Деко»», ТОВ «ОРАПХО»). Викладачами кафедри надається наукове консультування іноземним фірмам: AERO-IMMOBILIERE DE MANAGEMENT ET D’ENTREPOTS (Франція) та PROCOPTERE AVIATION (Франція); ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA (Чехія).

За останні 5 років колективом кафедри видано 14 монографій, 12 підручників та навчальних посібників, опубліковано понад 300  наукових статей у фахових наукових виданнях України та інших країн,  з них 17 у журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, отримано 50 авторських свідоцтв на твори науково-практичного характеру. Викладачі кафедри приймали участь у більш ніж 100 міжнародних і національних науково-практичних конференціях в Україні та закордоном.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальностями 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг».

Науково-дослідна робота студентів здійснюється за такими напрямами як участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри; написання наукових статей та підготовка тез доповідей на науково-практичних конференціях; патентно-ліцензійна робота; участь в олімпіадах з фахових дисциплін та спеціальностей, конкурсах студентських наукових та дипломних робіт.

На кафедрі діють 4 студентські наукові гуртки: «ШУМ», «Креативний маркетинг», «Startup», «2B-Big Business».

Понад 20 студентів кафедри стали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей «Економіка» та «Маркетинг».

За високі досягнення у навчанні та науковій роботі трьом студенткам (Кобєлєва Г.В., Майстро Д.С., Літвиненко О.О.) впродовж двох років було призначено академічну стипендію Президента України; студентці Літвиненко О.О. призначено особисту стипендію за програмою «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

В результаті здійснення всіх цих заходів кафедра успішно пройшла процедуру акредитації та ліцензування освіти у міністерстві.

Ознайомитися з публікаціямі співробітників можна тут