Про кафедру

Кафедра маркетингу є провідною кафедрою Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу, на якій здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки та маркетингу за новими Державними стандартами вищої освіти України для всіх видів економічної діяльності, державного управління та місцевого самоврядування за трьома рівнями вищої освіти: «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» денної та заочної (дистанційної) форм навчання за спеціальностями (освітніми програмами): 051 «Економіка» (“Цифрова економіка”); 075 «Маркетинг» (ОПП “Маркетинг”)

25 років підготовки маркетологів в НТУ «ХПІ»

З отриманням Україною незалежності у 1991р. почалася розбудова національної ринкової економіки. Це викликало нагальну потребу у фахівцях, що забезпечують її функціонування, зокрема, сфери менеджменту та маркетингу.

У тому ж 1991р. НТУ ХПІ створює кафедру менеджменту (завідувач проф. Л.М. Івін), яка розпочинає підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій» (освітньо-професійний напрямок «Менеджмент»). У 1995 р. на базі цієї кафедри створений економічний факультет (декан д.е.н., професора П.Г. Перерва), 5 випускових кафедр якого готують фахівців за напрямами спеціальності «Менеджмент організацій».

1993 року д.е.н., професор П.Г. Перерва випустив друком перший в Україні навчальний посібник з маркетингу «Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві».

З 1996 р. на кафедрі системного аналізу та управління (завідувач д.т.н., професор Л.Г. Раскін) та на кафедрі автоматизованих систем управління (завідувач д.т.н., професор М.Д. Годлевський) розпочата підготовка фахівців зі спеціальності «Інформаційні системи у менеджменті» освітньо-професійного напрямку «Менеджмент».

У вересні 1996 року вийшов перший випуск першого в Україні професійного журналу з маркетингу «Маркетинг і реклама», започаткованого д.е.н., професором П.Г. Перервою сумісно з д.н. з держ. управління, професором Є.В. Роматом. На сьогодні – це провідне міжнародне спеціалізоване видання з маркетингової тематики.

1997 року створено Українську асоціацію маркетингу (УАМ). Безпосередню участь в усіх установчих заходах і перших проектах УАМ брав д.е.н., професор В.Я. Заруба, який наразі є членом Ради асоціації, головою її харківського осередку, членом редколегії журналу «Маркетинг в Україні». З 2005 р. УАМ стала офіційним членом ESOMAR (European Society of Marketing Research Professionals) — Європейська асоціація дослідників громадської думки і маркетингу — одна з найвідоміших і шанованих дослідних асоціацій у світі) і Європейської маркетингової конфедерації.

З 1997/98 навчального року розпочалася підготовка професійних маркетологів за спеціальністю «Промисловий маркетинг» на кафедрі «Економіка і маркетинг» (завідувач д.е.н., професор А.І. Яковлєв.) і за спеціальністю «Маркетинг» на кафедрі «Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент» (завідувач д.е.н., професор В.Я.Заруба).

За період 2000-2020 рр. на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту загалом було виконано біля 20 прикладних розробок за договорами з підприємствами та 5 науково-дослідних робіт з держбюджетним фінансуванням Міністерства освіти і науки України, захищено 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом д.е.н., професора П.Г. Перерви захищено 38 кандидатських та 4 докторські дисертації.

У 2019 році кафедра економіки і маркетингу та кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту увійшли до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (ННІ ЕММБ). Наприкінці 2021 року (Вчена рада НТУ ХПІ Протокол 11 від 26.11.2021 та наказу № 522 ОД від 26.11.2021 ” Про реорганізацію структурних підрозділів НТУ ХПІ, наказ №596 ОД від 22.12.2021  р ” Про зміни по керівництву структурних підрозділів університету”) було прийняте рішення на базі цих двох кафедр створити єдину кафедра маркетингу, завідувачкою якої призначена д.е.н., професора Д.В. Райко.