Дистанційні курси

 Дистанційні курси кафедри міжкультурної комунікації і іноземної мови.

МКИА Дистанционные курсы 1

Розвиток інформаційного суспільства

Професор, д.с.н. Горошко О.І.

Курс належить до обов’язкових дисциплін, які викладаються для підготовки фахівців з соціології, що спеціалізуються на економічній соціології. У першому модулі “Інформаційне суспільство (ІС) і соціальні інститути” дається опис виникнення і розвитку теоретичної концепції ІС, проводиться узагальнення існуючих підходів трактування поняття ІС. У другому модулі показано, що поступово з розвитком ІС не інформація сама по собі, а її передача – комунікація – виявляється ключовим моментом в розвитку ІС, який поступово стає менш структурованим, мобільнішим і поліморфним. Курс складається з 14 лекцій і 6 семінарськмх зайнять.

Перейти до курсу.

Рекламний менеджмент

Доцент, к.філ.н. Ларченко В.В.

Курс розроблено для студентів п’ятого курсу факультету економічної інформатики і менеджменту. Основна мета курсу – ознайомити слухачів з теоретичними основами рекламного менеджменту з подальшим розвитком у них умінь і навичок в цій сфері, а також творчого мислення. Курс складається з 12 лекцій. Мова викладання – російська, англійська.

Перейти до курсу.

Електронний PR

Професор, д.с.н. Горошко О.І.

Курс відповідає вимогам освітніх стандартів в підготовці фахівців з напрямів “Маркетинг” і “Зв’язки з громадськістю”. Перший модуль знайомить студентів з основними методологічними підходами до вивчення Е-ПР і мережі Інтернет як соціокультурного комунікативного феномену, дослідницькими стратегіями в західній і вітчизняній соціології інтернет-комунікацій. Пояснюється роль і значення Е-ПР у сучасному світі, актуальність вивчення Е-ПР. У другому модулі увага приділяється практичним підходам у сфері Е-ПР. Студенти знайомляться з особливостями проведення PR-кампаній в інтернеті, використанням інтернет-, відео- і мобільних технологій в діяльності фахівців із зв’язків з громадськістю. Особлива увага приділяється розгляду правового супроводу PR-діяльності в мережі Інтернет. Курс складається з 15 семінарських зайнять. Мови викладання – російська, українська.

Перейти до курсу.

Соціологія масових комунікацій

Професор, д.с.н. Горошко О.І.

Мета курсу – дати студентам базові уявлення про масові комунікації, про процеси поширення соціальної інформації, про функції і ролі головних засобів масової комунікації і інформації – преси, радіо, ТБ на суспільство, про методи досліджень діяльності ЗМІ. Курс складається з 12 лекцій і 14 семінарських зайнять. Мови викладання – російська, українська.

Перейти до курсу.

Інтернет-технології в соціальних комунікаціях

Професор, д.с.н. Горошко О.І.

Мета курсу –ознайомити студентів з найважливішими теоретичними концепціями і практичними дослідженнями в області соціології інтернет-комунікацій, а також навчити застосовувати інтернет-технології при проведенні соціологічних досліджень і сприяти професійному і науковому зростанню майбутніх соціологів. Курс складається з 10 лекцій і 10 семінарських зайнять.

Перейти до курсу.

Internet Communication

Старший викладач Молодих Г.С.

Курс розроблено для студентів 6 курсу (магістрів), що навчаються на факультеті ЕІМ. По закінченню курсу магістри отримають теоретичні знання і практичні уміння в області використання технологій Web 2.0 у власній науковій і майбутній професійній діяльності; зможуть розвити мовні навички, навички читання і листування в межах Інтернет-лексики сучасної англійської мови. В результаті навчання магістри готують власний проект – сайт англійською мовою, де демонструють усі отримані протягом вивчення курсу знання і уміння, та захищають його. Курс складається з 15 семінарських зайняття. Мова викладання – англійська.

Перейти до курсу.

Cross-Cultural Communication

Доцент, к.філ.н. Ларченко В.В.

Курс розроблено для студентів англійських груп третього курсу факультету Бізнесу і Фінансів. Основна мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами кросс-культурной комунікації з метою їх подальшого практичного застосування у зовнішньоекономічній діяльності. Курс складається з 7 лекцій і 8 практичних зайнять. Мова викладання – англійська, німецька.

Перейти до курсу.

Міжкультурна комунікація

Викладач Волкова Н.В.

Курс відноситься до обов’язкових дисциплін, які викладаються для підготовки фахівців БФ-факультету, що спеціалізуються на зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД). Знання, отримані в ході вивчення дисципліни, є необхідними для успішної і ефективної роботи менеджерів ЗЕД, а також спираються на суміжні дисципліни, такі як менеджмент і маркетинг. Курс розраховано на 7 лекційних і 8 практичних зайнять. Мови викладання – російська, українська.

Перейти до курсу.

Програма семінарів використання web- технологій в навчанні

Професор, д.с.н. Горошко О.І.

Курс розроблено для викладачів НТУ “ХПИ” в системі підвищення кваліфікації. Викладачі вчаться використати нові технології і технології другого веб у власному викладанні. Курс складається з 12 семінарських зайнять. Мова викладання – російська.

Перейти до курсу.

Moodle 1.9 Tutorial

Старший викл. Молодих Г.С.

Курс розроблено для викладачів НТУ “ХПИ” в системі підвищення кваліфікації. Викладачі вчаться використати у своїй викладацькій практиці віртуальне середовище Moodle і технології другого вебу. У результаті навчання викладачі розробляють власний план одного зайняття із студентами на будь-яку тему з використанням нових технологій і Moodle. Курс складається з 10 практичних зайнять. Мова навчання – російська.

Перейти до курсу.

 Досвід дистанційного навчання на кафедрі МКІЯ

МКИА Дистанционные курсы 2

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови НТУ “ХПІ” активно розвиває дистанційне навчання з 2004 року, тобто з самого початку існування кафедри.

Усі розроблені дистанційні курси є авторськими і використовуються для підтримки навчання наших студентів, що вивчають іноземні мови в НТУ “ХПИ”. Тому модель, яка використовується на кафедрі для дистанційних курсів, – це “blended learning” або “змішане навчання”, яке поєднує традиційні очні зустрічі студентів з викладачем і дистанційні завдання. Саме така модель, на наш погляд, найоптимальніше підходить для організації дистанційного навчання студентів.

Наші висококваліфіковані викладачі мають великий досвід співпраці з іноземними університетами з питань організації дистанційного навчання. Багато хто із співробітників брав участь в міжнародних конференціях, пов’язаних з дистанційним навчаннями (США, Італія, Туреччина, Кіпр, Австрія, Іспанія), і в міжнародних стажуваннях і програмах підвищення кваліфікації (США).

Такий плідний обмін досвідом допомагає нам бути “на гребені” новітніх тенденцій в області дистанційного навчання, нових технологій другого веб Web 2.0 (приміром, використання Skype і соціальних мереж в навчанні). Тому навчатися у нас цікаво і дуже захоплююче!

Матеріал підготовлено старшим викладачем кафедри МКІЯ Ганною Сергіївною Молодих.