Доцент Фадеева А. Н.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ФАДЕЕВА  АННА  
НИКОЛАЕВНА  
доцент, кандидат економических наук

Должность: Доцент

О преподавателе

Окончила Харьковскую государственную академию технологии и организации питания по специальности «Учет и аудит», получила квалификацию экономиста (диплом с отличием).
Училась в аспирантуре (дневная форма обучения) Харьковского государственного университета питания и торговли (ХГУПТ).
С 2003 года кандидат экономических наук (специальность 08.06.04 — бухгалтерский учет, анализ и аудит).
Доцент кафедры финансов, учета и аудита с 2007 года.
E-mail: a_fadeyeva@pochta.ru

Дисциплины

Налоговая система
Налоговый учет и отчетность
Налоговый менеджмент
Особенности налогообложения в производственной и торговой сферах деятельности
Налогообложение физических лиц
Управленческий и налоговый учет

Список работ

Учебные пособия и учебники:

 1. Фінанси: Навч. посіб. / О.П. Близнюк, Л.І. Лачкова, В.І. Оспіщев, Г.М. Фадєєва та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с. (Рекомендовано МОНУ (лист № 14/18.2-478 від 27 лютого 2006 р).
 2. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Котенко Л.М., Фадєєва Г.М. — Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2006. – 309 с. ).
 3. Фінанси: Навч. посіб. [Текст] / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, Г.М. Фадєєва, та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. – 366 с. (Рекомендовано МОНУ (лист № 14/18.2-478 від 27 лютого 2006 р)
 4. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. [Текст] / За ред. В.І. Оспіщева / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, Г.М. Фадєєва, та ін. – К.: Знання, 2008. – 567с. (Рекомендовано МОНУ (лист № 14/18.2-478 від 27 лютого 2006 р)
 5. Бігдан І.А., Фадєєва Г.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності “Облік і аудит” галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» усіх форм навчанняХарків: ХІБМ — Вид. ХІБМ, 2012. — 206 с.
 6. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. / Л.М. Котенко, Г.М. Фадєєва. — Х.: Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2014. – 484 с.

Монографии:

 1. Фадеева А.Н., Бигдан И.А. Концептуальные аспекты моделирования учетной политики для целей налогообложения в Украине: Монография// Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение) / Под научной редакцией д.э.н., проф. Павлова К.В., к.э.н., доц. Юсупова И. З. Ижевск: Изд-во: Ижевский институт управления, 2014. – 900 с. – (автору принадлежит Глава 77. – С. 341-352.

Начные статьи

 1. Фадєєва Г.М., Семченко О.О. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства // Економічна стратегія та перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг». – Зб. наук. праць Харк. держ. унів. харч. та торг.- Харків. – 2012. – С.46 – 50.
 2. Фадєєва Г.М. Адміністрування податків: новації у законодавстві // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: «Актуальные проблемы управления и финансово-хозяйственной деятельности предприятия». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – № 58(964).– С. 175–181.
 3. Фадєєва Г.М., Бігдан І.А. Організація облікових номенклатур як першооснова організації облікового процесу // Економічна стратегія та перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг». – Зб. наук. праць Харк. держ. унів. харч. та торг.- Харків. – 2012. – С.82 – 87.
 4. Фадєєва Г.М., Бігдан І.А. Про стан регламентації облікового процесу та праці бухгалтерського персоналу на підприємствах // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [2–3 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ]: Герда, — С.270-271.
 5. Фадеева А.Н., Бигдан И.А. Переориентация налоговой службы: от фискального давления к партнерству // Актуальні питання організації та управління діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання: Зб. тез доповідей ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, [23 листопада 2012 р., м. Харків]; Академія внутрішніх військ МВС України, 2012. – С. 28-29.
 6. Фадєєва Г.М., Бігдан І.А. Щодо формування облікових номенклатур // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, [8-9 листопада 2012 р., м. Харків]: ХНЕУ, 2012. – С. .
 7. Крутова А.С., Фадєєва Г.М., Роль бюджетування в обліку інноваційної діяльності // Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців. – Зб. наук. праць Харк. держ. унів. харч. та торг.- Харків. – 2012. . – С. 78-80.
 8. Фадєєва Г.М. Бігдан І.А. Моделі взаємодії бухгалтерського обліку і обліку для цілей оподаткування // Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення і перспективи. – інтернет–конференція. – Подільський державний аграрно-технічний університет, 30-31 травня 2013 р.- С. 264-266.
 9. Фадєєва Г.М. Бігдан І.А. Проблеми списання простроченої кредиторської заборгованості «спрощеннями» та шляхи їх вирішення // Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБМ, 2014. – 282 с. — С.194-198.
 10. Фадєєва Г.М., Гриньов А.В. Формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах // Вісник НТУ «ХПІ»: Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – №4(1047). – С. 150-158.
 11. Фадєєва Г.М., Котенко Л.М. Аналіз проблематики функціонування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг – Зб. наук. праць ХДУХТ.- Харків. – 2014. — С.31-40.
 12. Фадєєва Г.М. Вплив факторів на розвиток промислових підприємств в інноваційних умовах // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління функціонуванням та розвитком економічних систем в умовах глобальних перетворень» 22-25 жовтня 2014 р., УІПА, м. Харків — С.73-75. http://ekon.uipa.edu.ua
 13. Фадєєва Г.М. Податок на нерухомість: зміни 2015 / Г.М. Фадєєва // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інституційні засади стабільного розвитку економічних суб’єктів в умовах інтеграційно-глобалізаційних процесів». Харків, ХІБМ. – 23 квітня 2015. http://hibm.com.ua
 14. Фадєєва Г.М. Методологічні аспекти розробки стратегії розвитку промислового підприємства – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 9. – Част. 1. — С. 182-186.
 15. Фадєєва Г.М. Щодо запровадження індикативної зарплати для обчислення доходу / Г.М. Фадєєва // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» 28-29 жовтня 2015 р. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 73-74.

Всего: 90 научных и научно-методических трудов.

Comments are closed.