Публикации

Монографии

Краснокутська Н.С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія / Н.С. Краснокутська. — Х. : ХДУХТ, 2012.

Краснокутська Н.С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н.С. Краснокутська, В.М. Лачкова. – Х. : Форт, 2014. – 144 с.

Ульянченко Н.В. Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Д.В. Шиян, Н.В. Ульянченко – Х.: Міськдрук, 2012. – 204 с.

Научные статьи и тезисы докладов

Брінь П. В. Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.02.02 / П.В. Брінь ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Х., 2003. — 19 с.

Брінь П.В., Прохоренко О. В. Багаторівнева класифікація відносин аутсорси- нгу / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Науковий журнал «Економіка і фінан- си» — Дніпропетровськ: ПП Шевелєв Є.О., 2013. – №12. –- С. 78–86.

Брінь П. В. , Прохоренко О. В. Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу на основі методу аналізу ієрархій / // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз». – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2015 р. – Том 19. – №2.– С. 33 – 40.

Брінь П. В., Прохоренко О. В. Кількісне оцінювання ступеню інтеграції підприємства / // Актуальні проблеми економіки.– Київ: Національна академія управління, 2014. – №7(157). – С. 484–495.

Брінь П.В., Прохоренко О. В. Обгрунтування вимог до контрагента у відносинах аутсорсингу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014 р. – №9 (2014). – С. 87–94.

Горбунов Н. П., Яценко О. Н. Конкурентоспособность гостиничного бизнеса. Проблемы и возможные пути их решения/ Н. П. Горбунов, О. Н. Яценко // Вісник Національного технічного університету „ХПІ». – 2014. – № 4

Горбунов Н.П., Колонтаевская К.Ю. Теоретические аспекты конкурентных преимуществ в стратегическом менеджменте repository.kpi.kharkov.ua/…/vestnik_HPI_2015_28

Горбунов М.П., Ренкас О.Ю., Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО repository.kpi.kharkov.ua/…/vestnik_HPI_2015_28

Кабанець І.А. Особливості логістичного управління інноваційною діяльністю в умовах її циклічності // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №23 — Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві — Вестник НТУ «ХПИ», 2015.

Коваленко А.С.Стійкість підприємств аграрного сектору України у період кризи / Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 338 с. — ст.144

Коваленко А.С., Шиян Д.В. Сучасний стан та проблеми розвитку аграрного сектору Харківської області /Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 335 с. — ст.165.

Ковшик В. І. Фасетна класифікація логістичних витрат промислових підприємств [Текст] / В. І. Ковшик, О. М. Гаврись, // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 16. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 1993-0259.

Ковшик В.І. Алгоритм вибору підходу до управління логістичними витратами підприємства [Текст] / Ковшик В.І. // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Актуальні проблеми управління №45 — Вестник НТУ «ХПИ», 2014. — ISSN 2304-621X

Krasnokutska N. S. Comparative analysis of the knowledge-based potential on the level of countries and regions / N. S. Krasnokutska // Бізнес-інформ. – 2012. – № 12.

Краснокутська Н. С. Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування/ Н. С. Краснокутська, І.Г. Бубенець.// Вісник ПУЕТ. – 2013.

Краснокутська Н. С. Аналіз чутливості ефективності діяльності підприємства до змін рівня використання його ресурсного потенціалу / Н.С. Краснокутська. О.А. Круглова // Бізнес-Інформ. – № 11. – 2014.

Краснокутська Н.С. Підприємницький потенціал у контексті еволюції теорії підприємництва / Н.С. Краснокутська, І.Г. Бубенець // Бізнес-Інформ. — 2014. — №11.

Кулик А. М. Аналіз досвіду Російської Федерації з впровадження та застосування податку на майно для юридичних осіб // Вестник Национального технического университета «ХПИ», №18, 2009

Кулик А. М. Визначення економічної сутності поняття нерухомості при введені податку на нерухоме майно //Вісник Національного технічного університету „ХПІ». – 2013. – № 49 (1022)

Кулик А. М. Аналіз можливості впровадження комбінованого податку на землю та нерухомість

Лінькова_Механізм реалізації стратегії розвитку підприємства // Экономика. Финансы. Право. № 5/ 1. — Днепропетровск. — 2014. — с. 15-17.

Линькова Е.Ю. Особенности менеджмента в условиях кризиса // Символ науки № 6. — 2015. — Уфа. — с.132-134

Нащекіна О. М. , Тимошенков І. В., Визначення місця і ролі акторів в економічній науці та в економічній системі суспільства /І. В. Тимошенков, О. М. Нащекіна // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 24–28

Прохоренко О. В. Організаційно-економічний механізм управління аутсорсингом на підприємстві // Науковий журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітика», 2015 р. – №4/1’2015 – С. 16–21.

Скотнікова, Л.П., Бабекіна, Т.В. Шляхи вдосконалення системи менеджменту якості в галузі чорної металургії [Текст] / Бабекіна Т.В., Скотнікова Л.П. // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Актуальні проблеми управління №58 — Вестник НТУ «ХПИ», 2012. — ISSN 2304-621X

Скотнікова, Л.П Пирожок, К.О. Шляхи удосконалення системи управління металургійним підприємством [Текст] / Пирожок К.О., Скотнікова Л.П. // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Актуальні проблеми управління №56 — Вестник НТУ «ХПИ», 2012.

Скотнікова, Л.П. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємств енергетичного машинобудування [Текст] / Скотнікова Л.П., Штонда С.С. // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» : Актуальні проблеми управління №53 — Вестник НТУ «ХПИ», 2013. — ISSN 2304-621X

Угрімова І.В. Формування механізму комплексної реструктуризації підприємства / І.В. Угрімова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія: Економічні науки), 2012. – № 4 (55).

Угрімова І.В. Оцінка ефективності реструктуризації м’ясопереробних підприємств / І.В. Угрімова, І.А. Маркіна // Журнал «Наукові праці національного університету харчових технологій», 2013 – № 51.

Угрімова І.В. Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні / І.В. Угрімова, І.А. Маркіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013 р. – Вип.1; Т.3.

Угрімова І.В. Формування та впровадження організаційної структури проведення реструктуризації м’ясопереробних підприємств / І.В. Угрімова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Вип. 1 (6). – Т. 3.

Фадєєва Г.М. Вплив факторів на розвиток промислових підприємств в інноваційних умовах // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління функціонуванням та розвитком економічних систем в умовах глобальних перетворень» 22-25 жовтня 2014 р., УІПА, м. Харків – С.73-75.

Фадєєва Г.М. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Фадєєва, О. О. Семченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1(1). — С. 52-59.

Фощій П. М. Методологія оцінки конкурентоспроможності/П. М. Фощій-Вісник НТУ «ХПІ», 2014. № 45 (1088).- 85-90с

Яценко О.М., Бондаренко В.В., Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх менеджерів / В.В. Бондаренко, О.М. Яценко // Вісник ЛДУ БЖД №11, 2015. С.7-12

Яценко О. М. Використання дисперсійного аналізу для з’ясування міри впливу процесу психолого-педагогічної підготовки на формування у студентів – майбутніх менеджерів лідерських якостей / О. М. Яценко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2015. — Вип. 42. — С. 445-451.

 

Comments are closed.