Доцент Ульянченко Н. В.

1Doc - 08.11.15, 12-53

УЛЬЯНЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

доцент, кандидат економічних наук

 Про викладача

У 2004 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою).

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію заи темою «Формування та ефективність витрат у сільськогосподарських підпрємствах». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Дисципліни
Стратегічне управління підприємств
Планування підприємницької діяльності

Наукові інтереси
Формування та ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах

Список наукових праць

Монографія:
Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах: монографія / Д.В. Шиян, Н.В. Ульянченко – Х.: «Міськдрук», 2012. – 204 с.

Статті:
1. Механізм формування структури витрат сільськогосподарських підприємств України // Вісник ХНАУ. – Х., 2004. – № 10. – С. 363−367.
2. Закономірності динаміки урожайності озимої пшениці в господарстві з високою культурою землеробства // Вісник ХНАУ. – Х., 2004. №3. – С. 272-276.
3. Особливості формування структури витрат у сільськогосподарських підприємствах Харківської області // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2006. – Вип. 34. – С. 250 – 254.
4. Інтенсивні чинники розвитку скотарства // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2006. – Вип. 35. – С. 296 – 302.
5. Проблеми визначення поняття вартості в економічній науці: історичний аспект // Держава та регіони.–2006. – №1. – С.287-290 (Серія: Економіка та підприємництво).
6. Величина витрат і рівень їх окупності в рослинництві // Вісник ХНАУ. – Х., 2006. – № 2. – С. 394−400.
7. Системний підхід до класифікації районів Харківської області за величиною витрат у рослинництві // Вісник ХНАУ. – Х., 2006. – № 10. – С. 290−293.
8. Динаміка структури витрат сільськогосподарських підприємств Харківської області // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Луганськ: вид-во ЛНАУ, 2006. – № 62/85. – С.224-226.
9. Структура та окупність витрат при виробництві окремих видів продукції рослинництва // Вісник ХНАУ. – Х., 2007. – № 1. – С. 264−269
10. Вплив структури витрат в галузі рослинництва на рентабельність виробництва / Н.В. Ульянченко // Вісник ХНТУСГ: економічні науки. – Вип. 66.– Х., 2007. – С. 265-270.
11. Інтенсивність виробництва та окупність витрат у сільськогосподарських підприємствах Харківської області // Вісник Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 2009. – Вип. 65. – С. 42-46.
12. Класифікація витрат: поняття та методологія // Вісник ХНАУ. – Х., 2009. – № 14. – С. 216−222.
13. Окремі проблеми підвищення ефективності витрат в сільськогосподарських підприємствах Харківської області // Збірник наукових праць ТДАТУ: економічні науки. – Мелітополь, 2010. – № 8. – С. 331−336.
14. Динаміка зміни структури витрат у сільськогосподарських підприємствах України // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – Вип. 112. – С. 473 – 480.
15. Ціновий механізм в умовах циклічного розвитку // Збірник наукових праць ТДАУ (економічні науки) – Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – №2 (18) том 3. – С. 324-331.
16. Теоретичні аспекти визначення категорії «вартість» в економічній науці // Облік і фінанси АПК. – Київ, 2012. №1 – С. 139-141.
17. Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Державне будівництво, зб. № 2 ХаріНАДУ. – 2012.
18. Региональные особенности формирования валового внутреннего продукта Украины // Вісник НТУ «ХПІ», 2014. – Вип. № 45 (1088) . С. 74-79;
19. Вплив фактору масштабу виробництва на рівень беззбитковості виробництва пшениці //Економіка та підприємство, зб. наук. праць КНЕУ, – Київ, 2015. – №33. – С. 160-166.

Матеріали у наукових конференціях:
1. Экономическое содержание категорий «себестоимость» и «издержки производства» // «Пробемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения»: Х междунар. науч. призв. конф. –Белгород:Белгородская ГСХА, 2006. С.194-195.
2. Аналіз структури витрат у галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Харківської області // Матеріали“Всеукраїнської наукової конференції молодих учених”, (Умань, 15 лютого 2006 р.) / Уманський ДАУ, 2006. – С.237-238.
3.Тенденції зміни структури витрат сільськогосподарських підприємств Харківської області // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 8-9 жовтня 2009 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2009. – С. 338−340.
4. Роль збалансованої системи показників у національній безпеці держави // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІХ Міжнар.наук. конгресу, (Харків, 26-27 березня 2009 р.). – Х.: Магістр, 2009. – 380 с.
5. Тенденції зміни структури витрат сільськогосподарських підприємств Харківської області // Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 8-9 жовтня 2009 р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2009. – С. 338−340.
6. Окремі аспекти ефективності виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Харківської області // “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи”:Матеріали IV міжнародного форуму молодих учених у 2 т. Т.1, (Харків, 12 травня 2010 р.) / Харк. нац. техн. ун-т ім. Петра Василенка. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – 306 с.
7. Теоретичні та практичні аспекти ефективності витрат у сільськогосподарських підприємствах  // Формування економічних умов розвитку сільських територій: матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених / К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 203-207.
8. Динаміка структурних змін витрат галузі тваринництва сільськогосподарських підприємств України // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 195-річчю ХНАУ. 14-23 вересня 2011 р.- Харків: ХНАУ. 2011. – С. 141-143.
9. Сучасний стан та ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах України // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Харків. – 2011. – С. 246-248.
10. Ефективність витрат при виробництві пшениці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області // Міжнар.наук.-практ. конф. «Технології ХХІ ст. – Алушта. – 2012. – С. 58-60.
11. Роль ожиданий в формировании рисков активов / Д.В. Шиян., Н.В. Ульянченко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства». – Харків: Видавничий центр НТУ «ХПІ», 2013. – С. 246-247.
12. Сутність та поняття конкурентоспроможності аграрних підприємств // Матеріали V Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках», (м. Одеса, 13-14 червня 2013 року). – Одеса: Одеський державний аграрний університет, 2013. –С.35-36.
13. Стабільність цін на аграрних ринках України // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Ч.2.– С. 123-124.

14. Окремі питання бюджетної політики в України // Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та шляхи їх вирішення. Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 25 квітня 2014 року). – Харків: ХІБМ,   – С.259-261.
15. Фінансова звітність за міжнародними стандартами як інформаційна основа управління бізнесом // VМіжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика», (м. Київ, 10 жовтня 2014 року). – Київ: КНЕУ, 2014.
16. Фактори розвитку цукрової галузі регіону // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 18 вересня 2015 р. – Одеса, Атлант, 2015. – С. 326-327
17. Регіональні особливості формування заробітної плати в Україні //VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», (м. Харків, 28 жовтня 2015 року). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 71-73.

18. Окремі аспекти формування конкурентоспроможного виробництва в аграрному секторі // Сучасні підходи до управління підприємством. Зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Кмїв, 28 квітня 2016 р.). – Київ: НТУ «КПІ», 2016. – С.101-102.

Методичні матеріали:
1. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит», 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 89 с.
2. Методичні рекомендації з дисципліни «Фінансовий аналіз» для підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності «Облік і аудит» 7.03050901 та «Фінанси» 6.030508 / Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2012. – 21 с.
3.Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит», 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2012. – 90 с.
4.Завдання з курсу «Фінансовий аналіз» для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальностей 6.030508 «Фінанси і кредит», 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Харків, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2013. – 59 с.
5. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Регіональна економіка» для студентів напрямів підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» / Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 64 с.

Comments are closed.