Наукова діяльність

Захисти дисертацій

2017 рік

20 грудня 2017 р. відбувся захист дисертації academic-cap

Ковшика Валентина Ігоровича,

асистента кафедри менеджменту та оподаткуваня НТУ “ХПІ”, на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації “Управління логістичними витратами промислових підприємств”.

Науковий керівник – Гаврись О.М., к.е.н., професор, декан факультету бізнесу та фінансів НТУ ХПІ

2016 рік

20 квітня 2016 р. відбувся захист дисертації academic-cap

Замули Олени Василівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткуваня НТУ “ХПІ”, на здобуття наукового ступеня  кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації “Управління інформаційними витратами переробних підприємств”.

Науковий керівник – Архієреєв С.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії НТУ ХПІ

2015 рік

academic-cap1. 16 грудня 2015 року відбувся захист дисертації

Прохоренко Олени Вікторівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації “Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві”.

Науковий керівник – Брінь П.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ

academic-cap2. 30 червня 2015 року відбувся захист дисертації

Угрімової Ірини Володимирівни,

старшого викладача кафедри менеджменту та оподаткування НТУ ХПІ, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 –економіка та управління підприємствами.

Тема дисертації “Формування механізму реструктуризації промислових підприємств (на прикладі м’ясопереробних підприємств України)”.

Науковий керівник – Маркіна І.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ПНТУ ім. Ю. Кондратюка

PhD-TransparentWIthName

Аспіранти кафедри

Аспірант 1 курсу: Мохамад Нехме
Науковий керівник: доц., к.е.н. Брінь П.В.

Тема дисертаційної роботи: Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств

Аспірант 1 курсу: Фощій М.
Науковий керівник: проф., д.е.н. Краснокутська Н. С.

Тема дисертаційної роботи: Управління змінами на підприємствах молочної промисловості в умовах впровадження бережливого виробництва

Аспірант 2 курсу: Осетрова Т.
Науковий керівник: проф., д.е.н. Краснокутська Н. С.

Тема дисертаційної роботи: Управління проектами на підприємстві з використанням розподілених команд

Аспірант 2 курсу: Салім Госн
Науковий керівник: проф., д.е.н. Краснокутська Н. С.

Тема дисертаційної роботи: Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промислових підприємтсвах

Аспірант 3 курсу: Фощій П. М.
Науковий керівник: проф., д.е.н. Краснокутська Н. С.

Тема дисертаційної роботи: Вплив конкурентної стратегії на результативність діяльності підприємств кондитерської галузі

Викладач-стажист: Коваленко А. С.
Науковий керівник: проф., д.е.н. Шиян Д. В.

Тема дисертаційної роботи: Прогнозування ймовірності банкрутства і підвищення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств

 

 

Comments are closed.